Hva er en planstrategi?

10. desember 2020 vedtok kommunestyret Planstrategi 2021-2024 for Ås kommune

Strategien rulleres hvert fjerde år. Ny strategi behandles i 2024. Planstrategien revideres ved utarbeidelse av handlingsprogrammet og økonomiplanen. 

Planstrategien viser hvilke utfordringer kommunen har, og hvilke planer kommunen trenger for å løse disse utfordringene. Den er basert på utfordringer som ulike institusjoner ser at kommunene har, samt innspill fra kommunalområdene om de samme utfordringene. Disse utfordringene ses i sammenheng med planer kommunen har eller skal utarbeide. 

Planstrategien viser også verktøy og virkemidler kommunen har i arbeidet med å møte utfordringene og for å bidra til en bærekraftig samfunns- og tjenesteutvikling.

Kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2022-2034 vurderes rullert hvert fjerde år.

Kommuneplanen 2022-2034 for Ås kommune ble vedtatt av kommunestyret 08.02.2023 etter mekling.

Det er imidlertid et arealformål og en bestemmelse som det ikke kom til enighet om i meklingen hos statsforvalteren 28.10.2022. Det er arealformål bolig Rustadporten og bestemmelsen §21.3 om definisjon av plasskrevende varehandel i Nygård næringspark. Dette er nå oversendt Kommunal- og distriktsdepartementet for avgjørelse. Fram til avgjørelse er tatt, er det følgende dokumenter og vedtak som gjelder. 

Kommuneplandokumentene

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-34

Kommuneplanens arealdel 2022-34:

Vedtakene i kommunestyret 15.06.2022

Andre relevante dokumenter

Konsekvensutredning og ROS-analyse av arealinnspillene til kommuneplanrulleringen

Om kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens langsiktige og helhetlige strategiske plan for å bidra til en bærekraftig samfunns- og tjenesteutvikling. Den skal ha et perspektiv på minst 12 år. Alle kommuner skal ha en kommuneplan med en handlingsdel koblet til en økonomiplan. Dette er i tråd med både plan- og bygningsloven og kommuneloven. 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede strategiske og samordnende plan. Den gir mål for den kommunale virksomheten og strategier for hvordan målene skal nås. 
Kommuneplanens arealdel viser arealdisponeringen for hele kommunen basert på arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel. 

Kommunedelplaner

To kommunedelplaner er planlagt utarbeidet i perioden 2021-2024

Kommunedelplan: Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan: Næring (utarbeides)

Område- og reguleringsplaner

Reguleringsplaner utarbeides fortløpende.

En reguleringsplan er en offentlig vedtatt plan som gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates.

Se mer om reguleringsplaner

 

Temaplaner

Vedtatte planer

Temaplan: Helhetlige tjenester til barn og unge 2020-2024

Temaplan: Motvirke vold i nære relasjoner

Temaplan: Kulturmiljø

Temaplan: Vannforsyning, avløp og vannmiljø

Rulleres/utarbeides

Temaplan: Kultur

Planlagte planer

Temaplan: Helse og mestring

Temaplan: Mat og måltider

Temaplan: Veier

Temaplan: Eiendomsforvaltning

Temaplan: Kulturskolen

Handlingsprogram med økonomiplan

Handlingsprogram og økonomiplan utarbeides hvert år.

Se mer om handlingsprogram med økonomiplan