Kunngjøring fremforhandlet avtale

Når avtalen er fremforhandlet, legges utbyggingsavtalen ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Kunngjøring avtaler vedtatt av kommunestyret

Når kommunestyret har behandlet og vedtatt utbyggingsavtalen, kunngjøres dette.

Hva er forutsigbarhetsvedtaket?

Ås kommune har en forventning om at det inngås utbyggingsavtaler til gjennomføring av reguleringsplaner, jf. forutsigbarhetsvedtaket. Hovedprinsippet i vedtaket er at utbyggere skal finansiere eller bygge nødvendig infrastruktur. Forutsigbarhetsvedtaket er forankret i "Kommuneplan 2015 – 2027" § 3, og i ny "Kommuneplan 2022 –2034" § 6.

En utbyggingsavtale er:

"En avtale mellom kommunen og utbygger om utbygging av et område som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet, og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan" (plan- og bygningslovens definisjon, §17-3).

I arbeidet med reguleringsplanen forholder utbygger seg til planavdelingen.

Hvorfor lage utbyggingsavtaler?

Kommunen har en viktig rolle med å bidra til god områdeutvikling.

Ås kommune utarbeider overordnede og juridisk bindende planer som kommuneplan og områdereguelringsplaner. Videre utarbeider kommunen ulike planprogram samt veiledere med prinsippavklaringer som beskriver utformingen av offentlig infrastruktur og offentlige rom.

I detaljreguleringsplaner, angis infrastrukturtiltakene som rekkefølgebestemmelser. Hvem som skal bygge og hvem som skal finansiere de offentlige tiltakene avklares i utbyggingsavtalene.

Gjennom utbyggingsavtaler bidrar utbygger til at nødvendig infrastruktur kommer på plass i et utbyggingsområde.

Utbyggingsavtalers funksjon er:

 • Å sikre god kvalitet i nye områder, transformering av eksisterende sentralområde.
 • At kommunens formål nedfelt i kommunens utbyggingspolitikk og arealplaner gjennomføres.
 • At nødvendig offentlig infrastruktur sikres finansiert og opparbeidet
 • Sikre økonomisk kontantbidrag fra utbygger til nødvendig kommunal infrastruktur, eller etter avtale at utbygger selv bygger hele eller deler av infrastrukturen
 • Sikrer utbyggere mulighet til å få igangsettingstillatelse, selv med svært omfattende infrastrukturtiltak angitt som rekkefølgekrav

Utbygging av nødvendig tiltak i det offentlige rom

Ås kommune er en vekstkommune med transformering av sentrum og utvikling av nye boligområder. Nye områder krever etablering av infrastrukturtiltak som:

 • Vann- og avløp
 • Veganlegg
 • Gang- og sykkelvei samt fortau
 • Turveier
 • Områdeplasser
 • Områdelekeplass
 • Grøntområder
 • Avfallshåndtering

Hvordan blir avtalen utarbeidet og vedtatt?

Varsel om oppstart: Oppstart av forhandlinger mellom Ås kommune og utbygger/grunneier.  Stab ved kontoret for utbyggingsavtaler på vegne av Ås kommune på utbyggingsavtaler.

Innspill: Berørte parter har mulighet til å komme med innspill og kommentarer.

Utkast: Utkast til fremforhandlet utbyggingsavtale legges ut til offentlig høring.

Vedtak: Avtalen sendes til politisk behandling. Kommunestyret vedtar utbyggingsavtaler. Politisk behandling skjer parallelt eller etter tilhørende reguleringsplanarbeid.