Søknad om utslippstillatelse

Det er viktig å velge riktig renseløsning ut ifra naturgitte forutsetninger, miljø og brukerinteresser. Dokumentasjon og prosjektering skal utføres av et nøytralt fagkyndig foretak, når utslippet er knyttet til: 

  • Drikkevannskilde
  • Utslipp nær resipient
  • Mulig konflikt med drikkevannsbrønn
  • Infiltrasjonsanlegg
  • Nye utslipp

Et nøytralt fagkyndig foretak har nødvendig avløpsteknisk kompetanse og har spesialisert seg på rådgivning for valg av avløpsløsning og avløpsplanlegging, uavhengig av type renseløsning eller produsent.

Før etablering og oppgradering av avløpsanlegg må det innsendes søknad om tillatelse til tiltak iht. plan- og bygningsloven § 20-1 og søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften § 12-4
Begge søknadene må være godkjent før arbeidene kan igangsettes. 

For informasjon om anleggstyper og søknadsprosedyrer, anbefales NIBIOs nettside
For søknad om utslippstillatelse, sendes utfylt Søknadsskjema, utslipp av avløpsvann med vedlegg til post@as.kommune.no

Tips og råd for valg av avløpsanlegg og riktig bruk av anlegget

Vurdering av renseløsning skal normalt gjøres av et nøytralt fagkyndig foretak. Den renseløsning som er best egnet ut fra naturgitte forutsetninger og miljø, skal legges til grunn. For å kunne bli godkjent som nøytral fagkyndig foretak skal firmaet ha dokumentert erfaring med å bygge mindre renseanlegg, og minst ha gjennomført Småskala avløpsteknologi på NMBU (det er ikke tilstrekkelig med bare sentral godkjenning, ADK-kurs eller kurs fra Norsk Rørsenter).

Naturbaserte avløpsløsninger som infiltrasjonsanlegg vil ofte være dyrere å etablere, men vil ha lave driftskostnader sammenlignet med andre avløpsløsninger.

Dersom man må bruke minirenseanlegg, kan man velge mellom forskjellige leverandører og anleggstyper.

Det er viktig å vurdere hvor stort anlegg man trenger og driftskostnader til service og slamtømming. Minirenseanlegg som har liten slamlagringskapasitet, krever oftere slamtømming og kan bli dyre å drifte.

I flere områder stilles det krav til at utslipp fra minirenseanlegg skal etterpoleres ved bruk av filteranlegg.

Når du har eget renseanlegg, må du være ekstra nøye med hva du putter i avløpet. Det er veldig viktig med godt do-vett. Hvis du putter andre ting i do enn bæsj, tiss og dopapir, kan dette føre til at rørene tetter seg og kan ødelegge renseanlegget. Vær også forsiktig med sterke kjemikalier, oljeprodukter og fett.

Alle leverandører av renseanlegg har egne anvisninger for god drift som er tilpasset sitt anlegg. Det er viktig å følge disse anvisningene.

 

Krav til boligeiere med eget renseanlegg

Det er eierens ansvar å sørge for at avløpsanlegget fungerer som det skal. Renseanlegg trenger riktig drift, service og slamtømming for å fungere optimalt. Alle typer renseanlegg trenger derfor en serviceavtale med et fagkyndig firma.

Skal du kjøpe bolig med eget avløpsanlegg eller oppgradere avløpsanlegget?

Renseanlegg har en forventet levetid på mellom 20–30 år. Dersom avløpsanlegget er eldre enn 30 år, er det derfor stor sannsynlighet for at avløpsanlegget må oppgraderes eller skiftes ut.

I kommunen er det flere sårbare områder som trenger særskilt beskyttelse mot forurensning. Dette gjelder Gjersjøen - som er drikkevannskilde for nesten 40 000 innbyggere, men også flere resipienter som Årungen, Pollevann og Bunnefjorden samt badeplasser og bebygde områder med private drikkevannsbrønner.

Det er stor forskjell mellom de ulike avløpsanleggene, og valg av feil anlegg vil kunne føre til både skade og økt behov for oppfølging fra leverandør, anleggseier og kommunen.

Slamtømming

Bolig- og fritidseiendommer som ligger i områder hvor det ikke er kommunalt avløpsnett har ofte private slamavskillere, tette tanker eller minirenseanlegg som krever jevnlig tilsyn og tømming. I Ås kommune er slike anlegg med i en obligatorisk slamtømmeordning. Tømming skjer automatisk etter det intervallet som er oppgitt i kommunens gebyrregulativ. 

Kommunen har kontrakt med firmaet Norva24Øst AS for gjennomføring av det praktiske arbeidet. Faktura for rutinemessig tømming sendes ut fra kommunen som del av kommunale gebyrer. Kostnaden for tømmingen er fordelt over årets fire terminer. 

Hvis du har behov for ekstra tømming, bestilles dette direkte fra Norva24 Øst. Fakturaen for den ekstra tømmingen er todelt, der Norva24 Øst fakturerer for oppmøte og Ås kommune fakturerer for mengde slam som ble tømt.

Tilsyn av privat avløpsanlegg

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet, har ansvaret for å overvåke miljøtilstanden i kommunens vassdrag, og kartlegge mulige utslipp fra private avløpsrenseanlegg. Tilsyn av private avløpsanlegg er en lovpålagt oppgave (forurensningsloven §48) som kommunen er pliktig til å utføre. Tilsyn foregår områdevis, hvor det blir sett på type anlegg og anleggets tilstand. Det føres også tilsyn med at anlegget ikke fører til forurensning eller ulemper for nærområdet. Det skal føres tilsyn med privat avløpsrenseanlegg hvert fjerde år.

Tilsynet finansieres med tilsynsgebyr, som faktureres eier av eiendommen etter gjennomført tilsyn.