Hva er den kulturelle spaserstokken?

Den kulturelle spaserstokken er et samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene, og skal sørge for tilbud av gode og positive kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt, innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Ordningen skal bidra til et økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren i kommunene, og midlene skal benyttes til å formidle kunst og kulturopplevelser av høy kvalitet på ulike arenaer både i og utenfor helseinstitusjoner, der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Hvem kan søke om midler?

Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.

Både kommunale, frivillige organisasjoner og ikke kommunale aktører, kan søke om midlene. Alle tiltakene må administreres, planlegges og gjennomføres av den enkelte søker.

Hva må søknaden inneholde?

Søknad om tilskudd må inneholde:

  • Navn på tiltaket/arrangementet
  • Hvem som er arrangør/ansvarlig for tiltaket
  • Hvor og når det skal gjennomføres
  • Kort beskrivelse av tiltaket
  • Målgruppe
  • Totalt budsjett for tiltaket inkludert søknadsbeløp

NB: Det blir ikke gitt tilskudd til investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling.

Tilskuddsramme

Det er mulig å søke om kr 5000,- til kr. 15 000. Beløpet kan fullfinansiere prosjektet eller være et bidrag inn i et større prosjekt.

Søknadsskjema den kulturelle spaserstokken

Rapportering

Innen 31. desember i tildelingsåret, må det sendes inn en rapport til kulturskolen@as.kommune.no med en kort beskrivelse av gjennomført(e) tiltak, samt dato og fremmøte for tiltak(ene).

Innsending og søknadsfrist

Søknaden sendes til kulturskolen@as.kommune.no. Vi tar i mot og behandler søknader fortløpende.