Om lokalhistorisk arkiv

Ås kommunes lokalhistoriske arkiv (Åkla) ble opprettet høsten 1985. Åkla var en sentral pådriver for opprettelsen av Landslaget for lokal- og privatarkiver. I samarbeid med Opplandsarkivet ble stiftelsesmøtet holdt i Ås Rådhus 6. september 1986.
 
Åkla eier og eller har deponert mer enn 200 private arkiver fra Ås kommune. Det vil i hovedsak si arkiver fra lag og foreninger, privatpersoner (inkl. gårdsarkiver) og firmaer. Med hensyn til fotografier har Lokalhistorisk arkiv mer enn 20.000 eksemplarer. Åkla innehar dessuten en ikke ubetydelig utklipp - /emneorientert samling med temaer fra Ås kommune. Ved siden av dette kan blant annet nevnes en kartsamling og en notesamling.

Ås kommunes lokalhistoriske arkiv oppbevarer ikke kommunale arkiver.

Utdrag fra statuttene

- Ås kommunes lokalhistoriske arkiv (Åkla) er en egen kommunal institusjon i Ås kommune. Åkla er underlagt biblioteksjefen som er en del av Oppvekst- og kulturetaten. Arkivets arkivmateriale er kommunens eiendom og ansvar, med mindre noe annet bestemmes særskilt (Jamfør bestemmelser om deponert materiale.).
 
- Arkivets formål er å samle, registrere og oppbevare privatarkiver samt, sist men ikke minst, å gjøre dette tilgjengelig for alle interesserte brukere og lokalhistorisk forskning. Heri ligger også et ansvar for å formidle arkivets innhold til Ås kommunes og Follos innbyggere.
 
- Til privatarkiver hører protokoller, brev- og saksarkiver, regnskap og annet skriftlig arkivmateriale som egenproduserte trykksaker, fotografier, film- og lydopptak, gjenstander og etter hvert digitale filer.
 
- Henvendelser om innsyn i kommunale arkiver skal rettes til arkivet i Ås kommune.
 
- Åkla disponerer et eget budsjett og fremmer forslag til dette.

Regler for bruk av privatarkivmateriale i Ås kommune

- Arkivmateriale som ikke er heftet med klausul kan utlånes til gjennomsyn i arkivets arbeidsrom/lesesal i åpningstiden.
 
- Arkivmaterialet skal behandles med forsiktighet slik at det ikke blir skadet.
 
- Arkivmaterialet må ikke fjernes fra Lokalhistorisk arkivs lokaler. Unntak kan gjøres i særskilte tilfeller. Arkivet disponerer kopimaskin og en fotoskanner, og det er mulig å få kopiert deler av arkivmaterialet, slik at kopier kan tas med ut av arkivet.
 
- Fotografier kan lånes ut, det vil si skannes, på visse bestemte vilkår. (Jamfør egne bestemmelser.).
 
- Opplysninger som en ved innsyn i arkivmaterialet får kjennskap til, som kan skade, krenke eller såre andre, må en ikke la komme videre.
 
- Til offentliggjøring av brev, opptegnelser eller andre dokumenter i sin helhet som arkivet eier, trengs særskilt samtykke fra Lokalhistorisk arkiv.
 
- Lokalhistorisk arkiv oppfordrer brukere av arkivet om å gi Lokalhistorisk arkiv en kopi av offentliggjort/publisert materiale der en har gjort bruk av kilder fra Lokalhistorisk arkiv.

Regler for avlevering, klausulering og tilgjengelighet for privatarkivmateriale i Åkla

 - Arkivmaterialet kan avleveres til Ås kommunes lokalhistoriske arkiv på to måter:
 
1. Arkivmaterialet kan gis som gave til Ås kommunes lokalhistoriske arkiv.
 
2. I enkelte tilfeller kan arkivmaterialet deponeres i Ås kommunes lokalhistoriske arkiv. Den enkelte arkivskaper/arkiveier beholder eiendomsretten til sitt arkivmateriale, men materialet oppbevares i Ås kommunes lokalhistoriske arkiv og disponeres av arkivet med de begrensninger eventuell klausulering setter (Jamfør egne bestemmelser.)
 
Privatpersoners arkiver kan deponeres i en periode av 20 år. Ved deponeringstidens utløp tilfaller arkivmaterialet Åkla, med mindre annet er bestemt. Når det gjelder deponert arkivmateriale tilhørende en forening, kan dette trekkes tilbake kun etter vedtak på foreningens årsmøte.