Særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever  
Velkomstklasser er et opplæringstilbud Ås kommune tilbyr nyankomne elever uten norskkunnskaper. Tilbudet er for elever på 3.–10. trinn med og uten skolegang fra hjemlandet. Foresatte må samtykke til at eleven får opplæringen sin i Velkomstklassen. Nyankomne elever på 1. og 2. trinn får tilbud på nærskolen sin (den skolen eleven sogner til etter adresse).

Målet med opplæringen i Velkomstklassen er at elevene skal lære seg mest mulig av det norske språket, slik at de blir i stand til å nyttiggjøre seg undervisning i ordinære klasser ved nærskolen. Alle timer benyttes til intensiv norskopplæring med fokus på systematisk begrepsinnlæring. Alle grunnskolens fag inngår i undervisningen. Alle elever vil til enhver tid også ha tilhørighet til eget alderstrinn/ klasse, og elever deltar i ordinær undervisning i ulikt og i økende omfang. Når eleven har lært seg tilstrekkelig norsk, skal eleven begynne på den skolen eleven sogner til etter adresse.

Ås kommune har 4 Velkomstklasser:

  1. Brønnerud skole: for elever på 3.- 7. trinn som bosetter seg i Brønnerud, Åsgård, eller Rustad skolekrets
     
  2. Nordby skole: for elever på 3.- 7. trinn som bosetter seg i Nordby, Solberg eller Sjøskogen skolekrets
     
  3. Ås ungdomsskole: for elever på 8.- 10. trinn som bosetter seg i skolekretsen til Ås ungdomsskole (Brønnerud, Åsgård, eller Rustad skolekrets)
     
  4. Nordbytun ungdomsskole: for elever på 8.- 10. trinn som bosetter seg i Nordbytun ungdomsskolekrets (Nordby, Solberg eller Sjøskogen skolekrets)

Elever har rett til gratis skoleskyss dersom eleven bor mer enn 4 km fra den skolen eleven skal gå på. Velkomstklassene tar imot elever gjennom hele året og har plass til 12-15 i hver klasse. Elever får plass for ett skoleår av gangen, og kan gå i Velkomstklassen i maksimalt 2 skoleår.

Kontakt 
Ta kontakt med den av de 4 skolene over ditt barn tilhører, for mer informasjon om oppstart. Foresatte kan også skrive til post@as.kommune.no eller ringe 64962110.

Regelverk 
Organisering av nyankomne elever i egne klasser, følger av opplæringsloven § 2-8 femte avsnitt. Særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever kan organiseres for hele eller deler av opplæringen. Kommunen kan fatte vedtak om særskilt opplæringstilbud bare for ett år av gangen, og en elev kan få et slikt tilbud i maksimum i to år. Opplæring i innføringstilbud skal bare gis dersom det er regnet for å være til det beste for eleven, og dersom foreldrene eller eleven samtykker. Det er derfor frivillig om elevene vil takke ja til å få opplæringen i et innføringstilbud. Elever som takker nei til et innføringstilbud, har rett til å gå i en ordinær klasse på nærskolen. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veilederen Innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever