Hva er en barnekoordinator?

En barnekoordinator har som oppgave å sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbud rundt et barn.  

Det kan for eksempel være: 

  • Sikre nødvendig oppfølging og hjelp 
  • Bidra til at hjelpeinstansene rundt ditt barn samarbeider om å nå mål 
  • Sikre god informasjonsflyt mellom hjelpeinstansene og deg og ditt barn 
  • Sikre framdrift i hjelpeprosessen 

Barnekoordinatoren kan også være den som leder en ansvarsgruppe rundt et barn. Du kan komme med ønsker om hvem du vil ha som koordinator. 

Ansvarsgruppe

Ansvarsgruppe er i denne sammenheng en samarbeidsgruppe rundt barnog unge med langvarige og sammensatte vansker, hvor tverrfaglig og tverretatlig samarbeid er nødvendig for å sikre et helhetlig og godt totaltilbud.

Gruppen skal bestå av representanter fra tiltak og tjenester som er aktuelle for deg, og skal sikre brukermedvirkning. Det skal være en koordinator som leder ansvarsgruppen.

En forutsetning for etablering av en ansvarsgruppe er at personen som skal motta tjenesten, personens pårørende eller verge gir samtykke til etablering, og til at nødvendig informasjon og personopplysninger kan utveksles i gruppen.

DIPS samspill - Individuell plan og Enkelt samspill

l Ås kommune bruker vi DIPS samspill. Det er et digitalt verktøy for individuelle planer og kommunikasjon. DIPS samspill er en sikker samhandlingsplattform med god funksjonalitet rundt samtykkebehandling som brukes gjennom kommunens sikre sone eller via internett.

Alle får en egen innlogging med en bekreftelseskode på SMS.

Systemet har to deler:

  1. Individuell plan
  2. Enkelt samspill

Alle deltakere legges inn med navn, fødselsnummer eller HPR nummer, telefonnummer og e-postadresse.

Det er koordinerende enhet som oppretter enkelt samspill og individuell plan, legger inn koordinator samt sørger for nødvendig opplæring i bruk.

Individuell plan

Barn som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett på en individuell plan. Denne planen skal vise hva slags mål du har, og hvilke tiltak som skal til for at målene dine blir nådd.

Planen bidrar til at alle som jobber rundt deg forholder seg til en felles framdriftsplan og skal gi:

  • større forutsigbarhet,
  • styrke relasjonen mellom deg og tjenesteytere
  • forenkler kontakt med systemet.

Planen skal fremme dine ressurser og egenmestring, og understøtte selvstendighet og deltakelse tilpasset dine forutsetninger.

Enkelt samspill

Enkelt samspill er en sikker kommunikasjonsplattform for deltakerne i ansvarsgruppen kan kommunisere med hverandre. Det kan skrives møteinnkallinger og referater.

Dette brukes hvis det er behov for enkel kommunikasjon, og det ikke er behov for individuell plan.

Koordinerte tjenester og BTI (Bedre tverrfaglig innsats)

Ås kommune satser på BTI modellen, som skal bidra til at tjenestemottakere får helhetlig og god hjelp så tidlig som mulig. BTI modellen fokuserer på at man ikke «slipper» tjenestemottaker før en annen tjenesteyter har koblet seg på arbeidet.

Les mer om Ås kommunes arbeid med BTI

Koordinerende enhet

Det er koordinerende enhet som har det overordnede ansvaret for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Tjenesteytere som jobber rundt deg kan gå sammen om å opprette en ansvarsgruppe. Du kan komme med ønsker om hvem du vil ha som koordinator.

Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, skal få tilbud fra kommunen om en koordinator, jf. helse-omsorgstjenesteloven § 7-2.