Bevegelser i grunnen er den største risikoen

Bevegelser i grunnen er den vanligste årsaken til kvikkleireskred. Når endringer i klimaet med mer nedbør i senere år øker rasfaren, er det viktig at man er grundig og forsiktig ved tiltak som graving, drenering og nybygg i slike områder. Bor du i et område med dårlige grunnforhold er det noen ting du bør tenke på. Ras kan utløses av relativt små byggetiltak utført på feil sted eller på feil måte.

Vi anbefaler at du leser NVEs sjekkliste om forholdsregler og tiltak. Veilederen omhandler graving av grøfter, bakkeplanering, ny bebyggelse, anleggelse av veger og deponering av masser.

Beboere på Moer og Solli Eldor er pålagt å søke Ås kommune før alle inngrep på egen eiendom. Dette inkluderer blant annet graving, drenering og nybygg. Kommunen tilbyr gratis veiledning til deg som planlegger tiltak i disse områdene.

 
 
 

Nye undersøkelser for Eldor, Sollia og Søndre Moer

Den nyeste helhetlige kartleggingen av kvikkleire i Ås kommune ble utført av NGI i 2017/2018. Kartleggingen viser to faresoner lokalisert på Eldor, Sollia og Søndre Moer. Områdene er satt til risikoklasse 4 (høy prioritet) og faregradklasse 2 (middels) basert på faregrad og konsekvens.
 
 
 
NGI vurderer at det er «lite til ingen sannsynlighet» for at naturlig erosjon i området vil være en reell utløsningsmekanisme for ras. Det er dermed fysiske inngrep på/i grunnen som utgjør den høyeste risikoen for at skred skal kunne utløses.
 
NGI anbefaler at det gjennomføres supplerende undersøkelser for å justere grensene for risikosonen, og samlet gjennomgå de utførte undersøkelsene i området. Dette arbeidet er startet opp i januar 2021, og kommunen har engasjert Norconsult til å bistå i arbeidet. Resultatet av disse undersøkelsene vil foreligge før sommeren.
 
Det ble sendt ut informasjonsbrev til beboere og grunneiere i områdene som ligger innenfor faresonene som ble kartlagt av NGI i 2017/2018 før arbeidet med ny gjennomgang startet opp.
 

Befaring sommer 2021

Norconsult gjennomførte befaring i området vår/sommer 2021. Befaring avdekket ingen faremomenter ut over det som er kjent fra tidligere kartlegging fra NVE/NGI.

Når grunnundersøkelsene, og tilhørende labarbeid er utført, vil stabiliteten for kvikkleiresonene bli ytterligere vurdert.

Foreløpig rapport fra Norconsult høst 2021

I slutten av oktober leverte Norconsult en foreløpig rapport. Denne har ikke avdekket noe som øker farenivået i området, både risiko og faregrad tilsvarer det som er kjent fra tidligere.

Moer, Eldor og Solli Områderstabilitetsvurdering etter NVE veileder 1_2019.pdf

Historikk

I deler av Ås sentralområde er det bygget på områder som historisk var havbunn. Over lang tid forsvinner salt ut av leiren og det fører til at mer av leiren blir kvikkleire – og dermed mer ustabil. I tillegg er det først i nyere tid det har vært mulig å gjøre grundige undersøkelser av grunnforhold.

Trygt å bo og ferdes

Kvikkleire/sprøbruddsleire har den egenskap at den blir ustabil ved omrøring/forstyrrelser. Disse massene utgjør normalt ingen fare for å oppholde seg eller ferdes i området. Dette er landområder som gjennom hundrevis av år ikke har vært utsatt for ras, tross dårlige grunnforhold.
 
Det er heller ikke uvanlig å bo i slike områder. Mer enn 100.000 nordmenn bor i hus i kvikkleireområder som under spesielle forhold kan innebære en risiko for skred, ifølge Norges geotekniske institutt (NGI).
 
Det er først når et slikt område blir overbelastet at det kan oppstå ras. En slik overbelastning kan skje på to måter:
  1. Gjennom naturlige årsaker ved store regnmengder eller overfylte bekker og elver.
  2. Gjennom menneskelige tiltak som graving, utfylling, drenering eller andre terrengbelastninger.

Mer nedbør

Mer nedbør
De siste årene har det vært betydelige endringer i klimaet som blant annet har ført til mer nedbør. Mer nedbør fører til at mengden salt i leiren blir mindre, slik at den blir mer ustabil. Denne endringen er noe av forklaringen til at 100.000 nordmenn bor i hus i områder med kvikkleire som under spesielle forhold kan innebære en risiko for skred.
 
I denne forbindelse har norske myndigheter (NVE – Norges Vassdrags- og energidirektorat) laget nye regler som skal sikre mot flom og ras. Disse reglene er strengere enn tidligere og kan derfor begrense bruken av en eiendom.