Fysioterapeuter i Ås kommune med driftstilskuddsavtale

Når du går til fysioterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.

Les mer om egenandel hos fysioterapeut på helsenorge.no

For at du skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen. Her er oversikt over fysioterapeuter i Ås kommune med driftstilskuddsavtale

InstituttAnsatteKontaktinformasjon
Vinterbro fysikalske instituttOpsal, Arnfinn

Sjøskogenveien 7, 1407 Vinterbro

64 94 64 05         

Smertefri fysikalske instituttBerglund, Arve Christian

Tamburveien 5, 1406 Ski

smertefri.fysikalske@gmail.com

64 94 18 88

SMS: 476 26 775

Ås fysioterapi - og treningssenter

Glosimot, Yngvar (generell fysioterapi)

Guttormsen, Cecilia (generell fysioterapi, AktivA)

Hammer, Christian (manuellterapeut, diagnostisk ultralyd, injeksjonsbehandling)

Hammermo, Olof (manuellterapeut, diagnostisk ultralyd)

Solli, Heidi (generell fysioterapi)

Vestli, Ingunn Møller (psykomotorisk fysioterapeut)

Ystgaard, Line (manuellterapeut, idrettsfysioterapi, diagnostisk ultralyd, injeksjonsbehandling

Myrveien 10, 1430 Ås

aasfysio@gmail.com

Nettside: www.aasfysio.no

64 94 29 00

Ås fysikalske institutt

Dyrdal, Susanne
fysioterapeut med videreutdanning innen komplett fysikalsk lymfødembehandling (KLF), interesse for helthetlig tilnærming til pasienten både biomekanisk og biopsykososialt, bred kompetanse innen allmenn fysioterapi fra spebarn til gravide og geriatri, behandler kronikere med sammensatte tilstander så vel som akutte skader
susanne@aasfysikalske.no

Norderval, Solveig
Fysioterapeut med spesialisering i Lymfedrenasje
solveig@aasfysikalske.no

Børnes, Ingeborg
Fysioterapeut med master i Muskel og skjelett
ingeborg@aasfysikalske.no

Steigen, Laila Beate
Manuellterapeut, Spesialist i Idrettsfysioterapi, Videreutdanning i Kognitiv terapi
lbs@aasfysikalske.no

Torgersen, Tom Erik
Fysioterapeut, generell fysioterapi
tomerik@aasfysikalske.no

Moerveien 14, 1430 Ås
Felles e-post: post@aasfysikalske.no

Nettside: https://aasfysikalske.no/

Telefon: 64 94 05 04

BakkefysioChristian Bakke
Generell fysioterapi
Helhetlig Hjerterehabilitering
Aktiv A terapeut
Diagnostisk Ultralyd
Gruppetimer for Hjerte, Lunge, Revmatisme, KOLS

Brekkeveien 5B (gågata),
1430 Ås

64 94 14 30

905 59 471

post@1plan.no

www.1plan.no

Kommunale fysioterapeuter

Ås kommune har 6 personer som gir fysioterapitjenester i kommunal regi. 3 barnefysioterapeuter som yter tjenester til barn i alderen 0-18, og 3 personer som gir tjenester til voksne over 18 år. Den kommunale fysioterapitjenesten gir i hovedsak tjenester til de som ikke kan nyttiggjøre seg at den private fysioterapitjenesten ved et institutt.

Den kommunale fysioterapitjenesten holder til på Moer Sykehjem,

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem.
 • Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner.
 • Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon
 • Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.
 • Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap.
 • Fysioterapeuter kan legge til rette for – og yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet.
 • Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.
 • Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, samt brukerens egne preferanser.
 • Fysioterapeuter anvender kroppslige innfallsvinkler og en rekke metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings- og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon.

Kommunale ergoterapeuter

Kommunen har to ergoterapeuter for voksne og to ergoterapeuter for barn. De er lokalisert ved Moer sykehjem.

Deltakelse og inkludering i hverdagslivet

Ergoterapeuter…

 • tilrettelegger for  deltakelse og mestring i komplekse omgivelser og for mennesker med  sammensatte funksjonsnedsettelser eller multidiagnoser
 • planlegger og  tilrettelegger overgang fra spesialisthelsetjeneste til hjem eller andre  boformer
 • koordinerer  helsetjenester for mennesker med behov for bistand eller  funksjonsnedsettelser og er ressurspersoner i forhold til etablering og bruk  av individuell plan
 • koordinerer  ambulerende virksomhet, rehabilitering og oppfølging hjemme og på  arbeidsplassen

Utvikling av menneskets mestring

Ergoterapeuter... 

 • vurderer  rehabiliteringspotensiale og hjelpebehov
 • undersøker og  vurderer funksjon hos pasienter med omfattende funksjonsutfall, herunder  personer med demens, hjerneslag, traumer og nevrologiske utfall.
 • deltar i  førerkortvurdering
 • forebygger ligge- og  trykksår
 • deltar i palliativ  omsorg for verdig avslutting av livet
 • gir råd om og deltar  i krisehåndtering og konfliktløsing

Tilrettelegging av aktiviteter

Ergoterapeuter…

 • har fordypet kunnskap  om hverdagsaktivitet og helse
 • graderer aktiviteter  i hverdagslivet og trener systematisk på områder som matlaging, personlig  stell og husholdning
 • organiserer og  strukturerer hverdagslivet i samarbeid med bruker; døgnrytme, rutiner,  timeplan, herunder bruk av velferds teknologi
 • informerer og  underviser om aktivitet og helse, bo- og arbeidstilrettelegging, forflyttings-  arbeidsteknikk, sitte-, hvile og arbeidsstillinger med mer

Endring av omgivelser

Ergoterapeuter…

 • undersøker, vurderer  og planlegger samfunnsforhold som påvirker deltakelse  og inkludering
 • deltar i planarbeid,  herunder helse i plan
 • gir råd om universell  utforming av offentlige og private tilbud, herunder park- og lekeområder,  transport, bygninger og teknologi
 • er oppdatert på  avansert velferdsteknologi
 • underviser i  universell utforming, bruk av velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler for  aktivitet og deltakelse
 • leder og instruerer  ved frisklivskurs samt lærings- og mestringskurs
 • utfører  risikovurdering og veiledning rettet mot forebygging av fall og ensomhet,  herunder forebyggende hjemmebesøk
 • deltar i hele  formidlingsprosessen av tekniske hjelpemidler for bevegelse, kommunikasjon,  kognisjon og sansning.
 • er syns- og  hørselskontakt i helse- og omsorgstjenesten
 • vurderer etiske  forhold ved valg av hjelpemidler og velferdsteknologi, inkludert skikkethet i  bruk av elektrisk rullestol
 • underviser og  informerer pårørende; støttegrupper, selvhjelpsgrupper

Innsatsteam

Innsatsteamet tilbyr tverrfaglig oppfølging i hjemmet i en tidsavgrenset periode.

Hva er et innsatsteam?

 • Innsatsteamet er et tverrfaglig team som består av ergoterapeut, sykepleier og fysioterapeut.
 • Ved utskriving fra sykehus/sykehjem tilrettelegger vi i din bolig og kartlegger ditt hjelpebehov, og følger deg opp i en periode etter hjemkomst.
 • Vi tilbyr opptrening i dagliglivets aktiviteter slik at du kan bli mest mulig selvhjulpen og har mulighet til å fortsette å bo i eget hjem.
 • Dine ønsker og mål om aktivitet og deltagelse i eget liv er utgangspunktet for vårt arbeid.
 • Vi samarbeider med det øvrige hjelpeapparatet i kommunen ut fra ditt behov.

Hvordan jobber innsatsteamet?

 • Pasient i fokus.
 • Rehabilitering i hjemmet.
 • Tett oppfølging i en tidsavgrenset periode.
 • Målrettet arbeid.
 • Informasjon og veiledning.
 • Videreføring til andre tilbud.

Hvem kan få oppfølging av innsatsteamet?

 • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller institusjon som har behov for tverrfaglig og samordnet innsats.
 • Hjemmeboende som har et brått eller gradvis fall i funksjonsevne som ønsker å oppnå et bedre funksjonsnivå.
 • Du må være motivert for å heve ditt funksjonsnivå / finne nye løsninger på utfordringer i hverdagen.

Hverdagsrehabilitering

Tidlig og tidsavgrenset rehabilitering hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer i ditt hjem og nærmiljø.

Hvorfor tilbyr vi hverdagsrehabilitering?

Vi ønsker å tilby tjenester som fremmer trygghet selvstendighet og et verdig liv.De fleste mennesker ønsker å bo i eget hjem og være aktive i eget liv

Målet med hverdagsrehabilitering

Vi ønsker at du skal mestre daglige gjøremål som du opplever som viktige i ditt liv, kunne leve et mest mulig selvstendig liv, bo hjemme så lenge som mulig og ikke minst forebygge og utsette varige helse- og omsorgsbehov.

Hvem kan få hverdagsrehabilitering?

Alle som søker om helse- og omsorgstjenester eller har funksjonsfall blir vurdert om de kan ha nytte av hverdagsrehabilitering eller om de trenger mer spesifikk rehabilitering.

Hvordan foregår hverdagsrehabilitering?

Et tverrfaglig team, innsatsteamet, bestående av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut kartlegger og bistår deg i å finne aktivitetene som er viktige for deg å jobbe med.

Sammen med deg settes det opp en rehabiliteringsplan med mål, trening og aktiviteter

Sammen med hjemmesykepleien vil du gjennom en periode på rundt fire uker trene på de aktivitetene du har satt som mål å bli bedre pả. Innsatsteamet og hjemmesykepleien evaluerer planen din uke for uke slik at fremgangen blir den beste for deg