Håndbok for tilsyn

Barnehagemyndigheten i Ås kommune har utarbeidet en håndbok for tilsyn med alle kommunens barnehager. Håndboka gir en oversikt over myndighetsoppgaver knyttet til veiledning og tilsyn med kommunale og private barnehager.

For å bidra til likeverdig behandling av alle barnehager, presenteres det i håndboka en felles metode for tilsyn for kommunale og private barnehager. Håndboka er bygd opp etter hvordan et tilsyn vanligvis gjennomføres. 

Kommunen som barnehagemyndighet veileder kommunale og private barnehager etter barnehageloven og fører tilsyn med at barnehagene utfører oppgavene de skal etter barnehageloven med tilhørende forskrifter. 

Les: Håndbok for tilsyn med kommunale og private barnehager

Midlertidige dispensasjoner

Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder og styrer, eller fra norm for pedagogisk bemanning. Dette er fastsatt i barnehageloven og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon.

Dispensasjon fra utdanningskravet

Barnehageeiere kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder og styrer for inntil ett år om gangen.

Dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning

Det kreves en pedagogisk leder per 14 barn over tre år eller en pedagogisk leder per 7 barn under tre år. Dette kravet er hjemlet i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, § 1.

Normen gjelder for barnehagen, ikke avdelingen, og antallet barn som går i barnehagen uansett størrelse på plassen. Dersom barnetallet overstiges med ett barn etter normen utløser dette krav om en ny heltidsstilling som pedagogisk leder. 

Forskriftens § 2 regulerer adgangen til å søke om midlertidig dispensasjon fra pedagognormen. Barnehageeier kan søke om dispensasjon for inntil ett år om gangen, dersom særlige hensyn tilsier det.