Fritidskassa skal bidra til å bekjempe utenforskap blant barn og unge (til og med fylte 18 år) ved å gi flere muligheten til å delta i fritidsaktiviteter.

Det er to ulike stipendordninger, forenings- og lagstipendet og individstipendet.

Forenings- og lagstipendet er for lag og foreninger som søker om stipend for et medlem. Individstipendet er for foresatte som søker om stipend for sitt barn.

Forenings- og lagstipendet

Er du et lag eller forening som er registrert i Brønnøysundregisteret og som gir fritidstilbud til barn og unge som bor i Ås kommune? Da kan du søke om forenings- og lagstipend. Laget/foreningen tar selv en vurdering på hvem som trenger støtte innenfor en fornuftig kostnadsramme og sender inn søknad.

Midlene kan brukes til å:

  • Dekke kontingent/deltakeravgift.
  • Dekke utgifter til nødvendig utstyr.
  • Dekke transport, deltagelse i cup og lignende.

Her er noen eksempler på situasjoner hvor det kan være aktuelt å søke om forenings- og lagstipend:

  • Lag/forening har sendt ut purring og/eller er blitt gjort kjent med at det er økonomiske utfordringer som gjør at kontingenten ikke blir betalt.
  • Det er behov for å få dekket transport/deltagelse på cup og lignende (barn/unge som kommer fra familier med lav inntekt).
  • Trenere/ansvarlige kan ved behov kjøpe inn utstyr som aktiviteten krever til barnet/ungdommen og sende inn kvitteringene og få beløpet tilbakebetalt.

Søk om forenings- og lagstipend

Individstipend

Har du et barn eller ungdom som ønsker stipend for å kunne få muligheten til å starte eller fortsette på en fritidsaktivitet? Da kan du søke om individstipend.

Du beskriver konkret hva du trenger å få dekket (for eksempel deltageravgifter, utstyr eller lignende) for at barnet/ungdommen skal få delta i en fritidsaktivitet. Vi vil opprette en dialog med deg basert på det du sender oss.

Søk om individstipend