Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Naturmangfold og verneområder

Naturmangfold defineres som biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold. Arealinngrep og endret arealbruk er den største negative påvirkningen for naturmangfold i Norge. Kommunen har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for å disponere arealene på best mulig måte. Dette kan gjøres gjennom en bærekraftig naturforvaltning som er basert på kunnskap om natur og gjeldene lovverk, mål og strategier, samt prioritering av tiltak.

I kommuneplanen er det satt av hensynssoner for bevaring av naturmiljø (H560), naturmangfold, landskap og grønn infrastruktur. Hensynssonene skal ivareta viktige naturverdier og sammenhengen i naturområder på overordnet nivå og for å opprettholde trekk og spredningskorridorer for vilt og rødlistearter.

Aktuelt

Bekjempelse av stillehavsøsters på Breivoll, 14.07.23. På bildet fra venstre: Pia Clausen Lande og Bendik Corneliussen Fiske, Foto: Maren Svenneby Myhrer

Stillehavsøsters

Stillehavsøsters er negativ for hekkende sjøfugl og annet marint dyreliv, samt at skjellene lett kan gi dype kutt dersom de blir tråkket på.