Før dere kan gifte dere

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Søknad om prøving av ekteskap gjøres digitalt hos Skatteetaten her: https://www.skatteetaten.no/skjema/provingsattest/

Behandlingstiden kan være inntil tre uker, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være oppdaterte.

I tillegg må dere fylle ut hver deres egenerklæring, og forloverne må fylle ut forlovererklæring. Ved navneendring, må det fylles ut en melding om endring av navn via Skatteetatens nettsider.    .         

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter om dere kan gifte dere. Prøvingsattesten må dere videresende fra Altinn til Ås kommune i e-post til post@as.kommune.no Mottas prøvingsattest på papir, leveres den på servicetorget på Rådhuset i Skoleveien 1 eller sendes til: Ås kommune, pb. 195, 1431 Ås.  

Søknadsskjema om borgerlig vielse i Ås kommune PDF document ODT document fylles ut og sendes til kommunen når dere har bestemt datoen og tidspunktet dere ønsker å gifte dere. Frist for innsending er 14 dager før vielsen. Endelig bekreftelse på vielsestidspunkt sendes dere når kommunen mottar prøvingsattesten.

Tid og sted for vielser

Vielsen foretas normalt i Lille sal og Lille salong i Ås kulturhus. Dersom brudeparet ønsker å ha vielsen i et annet lokale eller utendørs, må dette avtales med og godkjennes av vigsler i god tid på forhånd.

Vielser skjer i tidsrommet kl. 10:00-15.00 på følgende fredager:

19. januar
9. februar
15. mars
19. april
24. mai
14. juni
23. august
20. september
18. oktober
15. november
6. desember

Søk om tid PDF document ODT document

På vielsesdagen skjer følgende

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel.

Paret må fremvise gyldig prøvingsattest og gyldig legitimasjon som pass, sertifikat eller bankkort med bilde. Legitimasjon og navn på prøvingsattest må stemme overens.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Dersom seremonien ønskes på engelsk, avtales dette på forhånd. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Ordfører eller varaordfører vil være den som utfører seremonien. Borgerlig vigselsformular benyttes slik det er fastsatt i forskrift.

Det er satt av 15 minutter til seremonien. Ønsker dere musikk eller annet kunstnerisk innslag under vielsen, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom og besørges av brudefølget.

Praktiske opplysninger

Om du har endret navn og f.eks. skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking. Pass kan bestilles hos politiet

Reglement for vigsler i Ås kommune

Reglement fastsatt av kommunestyret 13.12.2017 
 
1. Vigselsmyndighet i Ås kommune 
 
Vielser foretas av ordfører eller varaordfører. Vielser kan også foretas av rådmannen. 
 
2. Hvem kan vies i Ås kommune? 
 
Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge kan vies i Ås kommune. For å kunne vies må det foreligge gyldig prøvingsattest fra folkeregistermyndigheten (skjema finnes på skatteetatens hjemmeside).  
 
3. Sted for vielse 
 
a) Vielsen foretas normalt i Ås rådhus og kulturhus. Det legges til rette for en høytidelig seremoni.
 
b) Vielsen kan unntaksvis foretas på sted brudeparet selv har valgt. Ås kommune (vigsleren) forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vielsen. 
 
4. Tidspunkt for vielse 
 
Ås kommune åpner for vielser en dag pr. måned, primært ukedager innenfor kommunens normalarbeidstid. I måneder med stor pågang (mai-august) kan dette økes.  Ordfører/varaordfører fastsetter dager for vielser for et kalenderår om gangen.  Ordfører/varaordfører har myndighet til å gjøre endringer i oversikten over dager. Normalt tilbys vielser en fredag i måneden i perioden september til mai, og to fredager i juni og august. 
 
5. Rammer for vielsen 
 
Ås kommune har kun ansvar for selve vigselsritualet. Pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag organiseres og bestilles av brudeparet selv. 
 
6. Kostnader knyttet til vielsen 
 
6.1 Vielsen er gratis når den gjennomføres i kommunens faste lokaler innenfor normal kontortid. For vielser utenfor normal kontortid og/eller utenfor kommunens betales fastsatt gebyr.
 
6.2 Lokaler: Bruk av kommunens faste lokaler til vielsesseremonien er gratis for kommunens innbyggere. Utenbygds par betaler fastsatt gebyr for leie av vigselslokalet. En eventuell leie av andre lokaler bestilles og dekkes av brudeparet selv. 
 
6.3 Rammer for vielsen: Kostnader til pynt og dekorasjoner dekkes av brudeparet selv. 
 
6.4 Øvrige innslag i vielsen: Kostnader til musikk eller andre kunstneriske innslag dekkes av brudeparet selv. 
 
6.5 Vielse utenfor kommunens grenser: Dersom brudeparet ønsker å vies utenfor kommunens grenser, men at vigsleren skal være fra Ås kommune, må dette organiseres av brudeparet selv. Brudeparet må dekke reiseutgifter for vigsleren og andre merutgifter dette medfører for kommunen. 
 
7. Rutine for gjennomføring av vielser 
 
Rådmannen har myndighet til å fastsette rutiner for gjennomføring av vielser i Ås kommune. 
 
8. Informasjon om reglement og rutiner 
 
Reglement og rutiner for vigsler i Ås kommune kunngjøres på Ås kommunes hjemmesider.