Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune fastsetter målsettinger om økt andel syklende og gående i kommunen. Innen 2030 skal sykkelandelen utgjøre minst 17% av alle reiser (9% i 2016) og gangandelen 25% (20% i 2016). 80% av barn og unge skal gå/sykle til skolen. For å nå målene foreslås det at kommunen, i samarbeid med fylkeskommunen og andre aktører, gjør en målrettet satsing gjennom åtte hovedinnsatsområder:    

For å oppnå målene om økt andel syklende og gående, skal kommunen fokusere satsingen på følgende åtte hovedinnsatsområder: 

  1. Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett
  2. God sykkelparkering
  3. Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange
  4. Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere
  5. Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg
  6. Kampanjer for å øke andel gående og syklende
  7. Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv
  8. Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter – samarbeid med skolene/FAU 

Strategien beskriver nødvendige rutiner og tiltak innen hvert hovedinnsatsområde for å nå målene. 

Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet for Ås kommune 2023-2026

Tiltaksplan for sykling og gange og Tiltaksplan for trafikksikkerhet er nå samlet i en tiltaksplan.

Tiltaksplanen skal bidra til et mer langsiktig, systematisk og målrettet arbeid innen trafikksikkerhet, holdningsskapende arbeid og bedre tilrettelegging for gående og syklende i Ås kommune. Sammenslåingen var hovedsakelig for å lettere kunne se ulike tiltak i samme område i sammenheng.  

Tiltaksplanen for sykling, gange og trafikksikkerhet beskriver tiltak for å nå de vedtatte målene i Sykkel –og gåstrategien og nullvisjonen. For beskrivelse av mål og hvordan kommunen skal jobbe kontinuerlig innenfor hvert innsatsområde ovenfor, samt bakgrunn og innretning, vises det til Sykkel- og gåstrategien.  

I perioden 2021-2024 er det planlagt at kommunen skal lage en ny temaplan: Veier, som skal inkludere sykkel- og gangveier samt trafikksikkerhet. Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet skal inngå som tiltaksdelen i temaplanen.

Finansiering og gjennomføring

Tiltaksplanen er et viktig grunnlag for kommunens handlingsprogram og økonomiplan, samt grunnlag for å søke økonomisk støtte fra stat og fylke. Midler til infrastrukturtiltak og prosjekter i Ås kommune som faller under fylkeskommunens ansvarsområde blir fastsatt i Viken fylkeskommunes handlingsprogram for samferdsel og påfølgende budsjettprosesser. 

Hvorfor satse på sykling og gange?

Det er mange fordeler med å satse mer på sykkel og gange. Det bidrar til mindre klimagassutslipp og lokal luftforurensning at flere bytter ut bilturer med sykling og gange. Ca. 53 % av klimautslippene i Akershus kommer fra lette kjøretøy. Potensialet for økt sykling er størst på de korte reisene som i dag foretas med bil. I dag er nesten halvparten av alle reiser under 5 km. På reiser på 1-2 km er det 50 - 60 % som utføres med bil. Det ligger et betydelig potensial for miljøforbedring og redusert energiforbruk knyttet til de daglige korte og mellomlange bilreisene hvis de isteden tas til fots eller på sykkel.  

Regelmessig fysisk aktivitet, som eksempelvis en halv times daglig rask gange, gir stor helsegevinst i form av redusert risiko for hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, høyt blodtrykk, overvekt og ulike typer kreftformer. 

Beregninger viser at den samfunnsøkonomiske gevinsten av bedre helse ved sykling og gange er 16 ganger større enn tapet ved ulykker. En syklist forlenger sin gjennomsnittlige levetid med seks år, når ulykkene er inkludert i beregningen. I tillegg viser flere studier at trafikksikkerheten for syklister og fotgjengere bedres når deres andel av trafikken øker markant, en såkalt «safety in numbers» - effekt, fordi de blir tatt mer hensyn til av bilister. 

Overføring av bilturer til sykkel- eller gåturer kan også ha en positiv effekt på arealbruk. Det vil redusere parkeringsbehovet i sentrumsområder og ved arbeidsplasser, og kan også bidra til mindre behov for utvidelse av trafikkareal til bil.