Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune fastsetter målsettinger om økt andel syklende og gående i kommunen. Innen 2030 skal sykkelandelen utgjøre minst 17% av alle reiser (9% i 2016) og gangandelen 25% (20% i 2016). 80% av barn og unge skal gå/sykle til skolen. For å nå målene foreslås det at kommunen, i samarbeid med fylkeskommunen og andre aktører, gjør en målrettet satsing gjennom åtte hovedinnsatsområder:  
 
Strategiens hovedinnsatsområder
 
For å oppnå målene om økt andel syklende og gående, skal kommunen fokusere satsingen på følgende åtte hovedinnsatsområder:
 
 1. Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett
 2. God sykkelparkering
 3. Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange
 4. Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere
 5. Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg
 6. Kampanjer for å øke andel gående og syklende
 7. Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv
 8. Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter – samarbeid med skolene/FAU

Strategien beskriver nødvendige rutiner og tiltak innen hvert hovedinnsatsområde for å nå målene.

Medvirkning og høring

For å få informasjon om hva som kan få innbyggerne i Ås til å sykle og gå mer, har kommunen gjennomført ulike medvirkningsprosesser i arbeidet med sykkel- og gåstrategien. Det ble gjennomført kartfestede undersøkelser, som Pedaltråkk og Barnetråkk og spørreundersøkelser i forbindelse med Sykle til jobben- kampanjen. Kommunen fikk også inn mange gode innspill tidlig i prosessen på medvirkningsmøter i Ås sentrum, Nordby og på NMBU.
 
Det har vært stor interesse for sykkel – og gåstrategien, og kommunen fikk inn 47 høringsinnspill våren 2018. Det kom innspill fra NMBU, Statens vegvesen, flere av elevrådene og FAU’ene ved skoler i kommunen, samt fra velforeninger, organisasjoner politiske partier og fra mange privatpersoner. Gjennomgående er innspillende positive til at kommunen planlegger en satsing for bedre tilrettelegging for sykling og gange. Det kom mange konkrete forslag om behov for infrastruktur, bedre drift og vedlikehold, kampanjer og tiltak for å få flere til å sykle og gå til jobb, skole og fritidsaktiviteter.
 
Medvirkningsprosessen og høringsinnspillene har vært viktige for å få på plass en god strategi, og administrasjonen er takknemlig for at innbyggerne har tatt seg tid til å bidra.

Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2020-2023

Tiltaksplan for sykling og gange er den konkrete oppfølgingen av sykkel- og gåstrategien for neste fireårsperiode, og skal rulleres årlig. Våren 2019 ble tiltaksplanen rullert for første gang. Innbyggere, lag og foreninger ble invitert til å gi innspill til den eksisterende tiltaksplanen (2019-2022). Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 ble vedtatt i kommunestyret 19.06.2019.
 
Tiltaksplanen beskriver tiltak innenfor de åtte hovedinnsatsområdene i Sykkel- og gåstrategien. Tiltakene i handlingsplanen og den jevne innsatsen i kommunen og hos andre aktører er nødvendig for å oppnå de vedtatte målene i strategien. Dette omfatter infrastruktur-tiltak som nye gang- og sykkelanlegg, sykkelparkering, en plan for opptrapping av drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg og ulike kampanjer og informasjonsarbeid.

Finansiering og gjennomføring

Tiltaksplanen for 2020-2023 er et viktig grunnlag for kommunens handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023, samt grunnlag for å søke økonomisk støtte fra stat og fylke. Midler til infrastrukturtiltak og prosjekter i Ås kommune som faller under fylkeskommunens ansvarsområde blir fastsatt i Akershus fylkeskommunens (AFK) handlingsprogram for samferdsel og påfølgende budsjettprosesser.

Hvilke tiltak er gjennomført så langt?

Det ble avsatt 2.000 000 kr på kommunens investeringsbudsjett og 175 000 kroner på driftsbudsjettet for 2019 til oppfølging av tiltaksplanen. Med disse midlene har kommunen gjennomført ulike tiltak.

Tiltak som er gjennomført i 2018-2019:

 • Tellinger av fotgjengere og syklister i Ås sentrum og på Vinterbro som viser en økning i syklende og gående.
 • Etablert sykkelparkering og sykkelservicestasjon i Ås sentrum
 • Sykkel- og gådager og ulike kampanjer (Sykle til jobben, Beintøft og Bli sett-kampanje).
 • Utarbeidet kostnadsestimat for infrastrukturprosjekter på kommunal vei
 • Kostnadsestimat og detaljprosjektering av fortau Grimsrudveien
 • Mobil ferdighetsløype for sykkel med tilhenger til bruk i skolenes sykkelopplæring er kjøpt inn.
 •  

Tiltak som er planlagt ferdigstilt i løpet av 2019 med bevilget budsjett og tilskudd:

 • Sykkelparkering ved idrettsanlegg og svømmehaller i hele kommunen
 • Utredning av stenging for biltrafikk øverst i Langbakken (når barna går t/f skole)
 • Belysning et stykke av G/S-veien på Nygårdsveien ved avkjørsel fra E-18
 • Utarbeide plan med kostnadsestimat for opptrapping av standard for bedre drift og vedlikehold for syklister og fotgjengere.
 • Etablere veilys langs snarveier i Togrenda; Fra Ravnfaret til Tømmerveien
 • Vintersykkelkampanje i samarbeid med NMBU: Sponsing av piggdekk mm.

Deltakelse i sykkelbyordningen

Som resultat av vedtatt sykkel- og gåstrategi og tiltaksplan, fikk Ås kommune i 2018 innvilget søknad om å delta i Akershus fylkeskommunes (AFK) og Statens vegvesens (SVV) sykkelbyordning. Gjennom ordningen får de utvalgte kommunene ekstra faglig støtte og oppfølging fra AFK og SVV, og kan søke om 50% tilskudd til sykkeltiltak fra en egen pott.

Kommunen må på sin side avsette personell og budsjett til satsing på sykling for å delta i ordningen. Deltakelsen i sykkelbyordningen har, i tillegg til direkte tilskudd, så langt ført til at SVV nylig har etablert en sykkelteller i Ås sentrum, og er i gang med planlegging av ny skilting av hovedsykkelveinettet i kommunen. SVV har også etablert overbygd sykkelparkering ved tre busstopp langs fylkesvei. 

Hvorfor satse på sykling og gange?

Det er mange fordeler med å satse mer på sykkel og gange. Det bidrar til mindre klimagassutslipp og lokal luftforurensning at flere bytter ut bilturer med sykling og gange. Ca. 53 % av klimautslippene i Akershus kommer fra lette kjøretøy. Potensialet for økt sykling er størst på de korte reisene som i dag foretas med bil. I dag er nesten halvparten av alle reiser under 5 km. På reiser på 1-2 km er det 50 - 60 % som utføres med bil. Det ligger et betydelig potensial for miljøforbedring og redusert energiforbruk knyttet til de daglige korte og mellomlange bilreisene hvis de isteden tas til fots eller på sykkel. 

Regelmessig fysisk aktivitet, som eksempelvis en halv times daglig rask gange, gir stor helsegevinst i form av redusert risiko for hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, høyt blodtrykk, overvekt og ulike typer kreftformer.

Beregninger viser at den samfunnsøkonomiske gevinsten av bedre helse ved sykling og gange er 16 ganger større enn tapet ved ulykker. En syklist forlenger sin gjennomsnittlige levetid med seks år, når ulykkene er inkludert i beregningen. I tillegg viser flere studier at trafikksikkerheten for syklister og fotgjengere bedres når deres andel av trafikken øker markant, en såkalt «safety in numbers» - effekt, fordi de blir tatt mer hensyn til av bilister.

Overføring av bilturer til sykkel- eller gåturer kan også ha en positiv effekt på arealbruk. Det vil redusere parkeringsbehovet i sentrumsområder og ved arbeidsplasser, og kan også bidra til mindre behov for utvidelse av trafikkareal til bil.