Oppvekstportalen

Les mer og og søk via Oppvekstportalen.

Ved å logge inn i oppvekstportalen kan du:

 • endre og slette søknad
 • følge saksgangen til søknaden
 • svare på tilbud om plass
 • si opp eksisterende plass
 • søke om endret oppholdstid
 • søke overflytting fra en barnehage til en annen

Hovedopptak

Søknadsfrist til hovedopptaket fastsettes av kommunen, jf. barnehageloven § 16. Ås kommune har satt fristen til 1. mars hvert år.

I hovedopptaket tildeles i hovedsak plasser som er ledige fra august. Søknader som kommer inn etter 1. mars behandles ikke i hovedopptaket.

Rett til barnehageplass

Kommunen må tilby en plass i en barnehage som ligger i den kommunen dere er folkeregistrert i.

Barn som fyller 1 år innen utgangen av august
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august, jf. barnehageloven § 16.

Plass fra august betyr at plassen må være disponibel for barnet i løpet av august. Barnehagen gir informasjon om oppstartsdato. Foresatte kan ikke kreve oppstart senere på året, da retten gjelder fra august. Det faktureres fra august dersom det takkes ja til plassen.

Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år,
jf. barnehageloven § 16. Retten til plass forutsetter at det er søkt om plass innen 1. mars, som er kommunens søknadsfrist for opptak.

Kommunen og barnehagen kan kreve foreldrebetaling fra den måneden barnet starter i barnehagen eller fyller ett år.

Eksempel 1: Barnet fyller ett år i november og starter i barnehagen i november. Foresatte fakturers fra november.
Eksempel 2: Barnet fyller ett år i oktober, men starter i august. Foresatte fakturers fra august.
Det kan søkes om oppstart fra august selv om barnet ikke fyller ett år før september, oktober eller november. Foresatte må betale fra den dato man takker ja til plassen.

Rett til prioritet ved opptak til barnehage
I samsvar med barnehagelovens § 18 Prioritet ved opptak, har barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak. 

Dokumentasjon fra sakkyndig instans (det vil si faglige instanser eller personer som har hatt med barnet å gjøre fra det ble født eller fra det tidspunkt funksjonsnedsettelsen ble oppdaget/ diagnostisert, feks lege, helsestasjon eller PP- tjeneste) sendes per post til: Ås kommune, barnehage, postboks 195, 1431 Ås.

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage. Barn som har særlig behov kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp, og kommunen skal også sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et tilrettelagt barnehagetilbud.

Mer om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehagene

Oppstartsdato

Søker du i hovedopptaket og har rett til plass, må ønsket oppstartsdato senest være:

 • 31. august dersom barnet fyller ett år i løpet av august
 • 30. september dersom barnet fyller ett år i september
 • 31. oktober dersom barnet fyller ett år i oktober
 • 30. november dersom barnet fyller ett år i november

Du kan sette oppstartsdato tidligere, men det er ikke sikkert du vil få tilbud om plass før den måneden barnet fyller ett år. Plasser i kommunale barnehager må tas i bruk senest en måned fra oppstartsdato, med betaling fra tilbudsdag

Slik søker du

Alle søknader om barnehageplass til kommunale og private barnehager søkes via Oppvekstportalen

Du skal bruke Oppvekstportalen til å søke om barnehageplass, bytte barnehage eller si opp plassen.  I Oppvekstportalen kan du også endre på søknaden din, feks. hvilke barnehager du har valgt eller rekkefølgen. Endringer gjør du på Min Side

 • Er du folkeregistrert i Ås kommune, må du logge deg inn i Oppvekstportalen før du søker om barnehageplass. Etter å ha logget inn, velger du "Søk barnehage her". Dersom du ikke er folkeregistert i Ås kommune, søker du uten å være innlogget. 
 • Barn og foresatte må ha norske fødselsnummer (11 siffer) for å søke. Dere kan få opprettet midlertidige fødselsnummer ved å sende e-post til post@as.kommune.no og be om dette. 
 • Start søknadsprosessen ved å velge barnehager. Dette gjør du ved å trykke på "Legg til". Det anbefales å velge flere og det kan prioriteres inntil 4 barnehager i søknaden. Det er ikke alltid kommunen vil kunne tilby plass i en av de prioriterte barnehagene. Søkere vil da kunne bli tilbudt plass i en annen barnehage.
 • Når du har søkt, får du en kvittering på SMS. Du vil få tilsendt et brev når søknaden er mottatt og registrert. I hovedopptaket vil ikke søker motta mer informasjon før søknaden er ferdig behandlet.
 • Når søknaden er ferdigbehandlet får søker et tilbudsbrev eller avslagsbrev via SvarUt. Les eventuelt mer om SvarUt på www.norge.no/. For å besvare tilbudet må foresatte logge seg inn i Oppvekstportalen og takke ja eller nei til plassen. Frist for å svare på tilbudsbrev er ca. 8 dager. Hvis man ikke svarer innen fastsatt frist, vil tilbudet blitt gitt til en annen. Manglende svar vil være å regne som at man takker nei til barnehageplass.
 • Opptak gjøres etter barnehageeiers opptakskriterier fastsatt i vedtekter. Kommunale og private barnehager har ikke samme opptakskriterier. Opptakskriterier for kommunale barnehager finner du i vedtektene for kommunale barnehager. Opptakskriterier for de private barnehager finner du i hver enkelt privat barnehages vedtekter.
 • Dokumentasjon om forhold som tilsier prioritet ved opptaket i henhold til barnehagens vedtekter må ettersendes. Til hovedopptaket er fristen for å levere dokumentasjon 1. mars. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 3 måneder. Foresatte trenger ikke sende inn dokumentasjon for søskenprioritet. Dokumentasjon sendes med post til Ås kommune, Oppvekst og opplæring, Postboks 195, 1431 Ås.

Barnehagemyndigheten eller barnehagene kan vanligvis ikke svare på hvorvidt det er håp om å få plass eller hvor lang tid det vil ta før det blir ledige plasser, verken ved hovedopptak eller supplerende opptak.  Dette er avhengig av antall ledige plasser og om det kommer søkere med rett på plass etter barnehageloven § 18.

Supplerende opptak

Suppleringsopptaket starter når hovedopptaket er avsluttet. I suppleringsopptaket tildeles ledige plasser gjennom året og frem til neste hovedopptak. Søknader for de som ikke har rett på plass i hovedopptaket, samt søknader innkommet etter 1. mars, er med i supplerende opptak.

Oppdatering av venteliste

Før hovedopptaket må søkere som står på ventelisten bekrefte eller slette søknaden.  Alle søkere som står på venteliste til barnehageplass, vil i løpet av desember motta brev fra Ås kommune i Altinn/sikker digitalpostkasse om ventelisteoppdatering. Dette gjelder alle som har sendt inn søknad fram til medio desember. 

Du bekrefter eller sletter søknaden ved å logge deg inn på Oppvekstportalen. Hvis du fortsatt ønsker å stå på venteliste må du velge «Endre søknad», følge alle stegene og avslutte med å sende inn den oppdaterte søknaden. Hvis ønsket oppstartsdato i søknaden er passert, må du legge inn ny ønsket oppstartsdato. Det er kun den av foreldrene som har sendt inn søknaden som kan gjøre endringer.

Mangler fødselsnummer

Dersom barn eller de foresatte ikke har norske fødselsnummer (11 siffer), må man ta kontakt med Ås kommune for å få opprettet og tildelt midlertidig fødselsnummer. Det midlertidige fødselsnummeret skal kun brukes til å søke plass. Midlertidige fødselsnummer opprettet av Ås kommune har ingen andre bruksområder enn å søke barnehageplass.

Send e-post til post@as.kommune.no, oppgi navn, fødselsdato og adresse til aktuelle barn og/ eller foresatte uten fødselsnummer. I emnefeltet til e-posten skriver du "Barnehagesøknad".

Klagerett og klagefrist

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Dette forutsetter at søker har prioritert minst to ulike barnehager.

Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 18 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, herunder alltid forelegge klagen for barnehageeieren. Finner kommunen at klageren skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter barnehageloven § 18 er tilbudt plass. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, skal kommunen sende klagen til klageinstansen (Formannskapet).

Eventuell klage sendes til:

Ås kommune, barnehage
Postboks 195
1431 Ås

Du kan også sende klage via eDialog

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende søker, eller søker burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen. Krav om begrunnelse etter § 4 avbryter fristen. Ny frist løper fra det tidspunkt søkeren har mottatt begrunnelsen. Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling dersom det er rimelig at den blir behandlet.