Hvem har rett til gratis skoleskyss?

Elever kan ha rett til gratis skoleskyss grunnet avstand, særlig farlig skolevei eller sykdom/ skade. Alle foreldre som ønsker gratis skoleskyss for sitt barn, må søke om dette. Det må søkes for hvert skoleår.

Retten til skyss gjelder ikke til og fra SFO og skoleskyss følger skolenes start- og sluttidspunkter. Elever med vedtak om skoleskyss kan benytte skyss de dagene de ikke benytter seg av SFO.

Avstand
Elever hvor avstand mellom bosted og skole overstiger lovens avstandskrav, etter korteste farbare vei, har rett på gratis skoleskyss. Opplæringsloven har fastsatt at følgende avstander gir rett til gratis skyss, for elever på:

  • 1. trinn: 2 km

  • 2. – 10. trinn: 4 km

Hvordan måles avstanden? 
Skoleveien skal regnes fra dør til dør etter farbar vei. "Farbar vei" er en vei som er åpen for fri ferdsel til fots. Det kan være både offentlig og privat vei, gårdsvei, sti osv. Det er den korteste veien som eleven kan benytte for å gå til og fra skolen som skal legges til grunn ved måling av avstand. Alle strekninger som er tillatt og farbar for gående kan inngå i målingen av avstand, ikke den korteste bilvei eller den trasé bussen kjører. Skoleveien skal beregnes som avstanden mellom inngangsdør hjemme og inngangsdør på skolen

Hvordan søker jeg og hvem behandler søknaden?
Foresatte søker via Ås kommunes elektroniske skjema. Kryss av for avstand i skjemaet. Det er Viken fylkeskommune ved Ruter som behandler søknaden.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei
Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett på skyss uavhengig av avstand. All ferdsel i trafikk innebærer en viss risiko, men dette er likevel ikke tilstrekkelig til å få skyss på ovennevnte grunnlaget. Faren ved å ferdes på den aktuelle strekningen det søkes skyss for må være utenom det vanlige farlig, altså en «særlig risiko» for barnet det gjelder

Søknader om skoleskyss grunnet særlig farlig skolevei, behandles etter kommunale retningslinjer for skoleskyss i Ås. I retningslinjene har Ås kommune, ved kommunestyret, definert hvilke strekninger som vurderes som særlig trafikkfarlige. Vedtak om skoleskyss er enkeltvedtak og fattes på bakgrunn av en individuell vurdering av den enkelte elevs forutsettinger til å ferdes på veien det søkes skyss for.

Hvordan søker jeg og hvem behandler søknaden?
Foresatte søker via Ås kommunes elektroniske skjema. Kryss av for særlig farlig skolevei og skriv hvilken strekning eleven må gå langs. Det er rektor på elevens skole som behandler søknaden.  

Medisinsk behov for skoleskyss
Opplæringsloven § 7-3 gir elever som har behov for skyss grunnet funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom rett på gratis skyss mellom bosted og opplæringssted uavhengig av avstand. Det er ikke tilstrekkelig at eleven har en funksjonshemming, skade eller sykdom. Det kreves at funksjonshemmingen, skaden eller sykdommen gjør det nødvendig med skoleskyss.

Behovet for skyss må dokumenteres gjennom erklæring fra sakkyndig, f.eks lege eller psykolog. Det er ikke funksjonshemmingen, skaden eller sykdommen som sådan som skal dokumenteres, men hva som fører til at denne tilstanden gjør at eleven har behov for skyss til og fra skolen.

Hvordan søker jeg og hvem behandler søknaden?
Foresatte søker via Ås kommunes elektroniske skjema. Kryss av for funksjonshemming eller skade i skjemaet. I tillegg må du levere legeattest fysisk til skolen. Elevens skole videresender søknaden og dokumentasjonen til Viken fylkeskommune ved Ruter, som behandler søknaden.

Delt bosted
Elever med to bosteder har rett på skyss fra begge hjem jf. udir-3-2009. Retten til skoleskyss gjelder fra begge hjem ved delt bosted forutsatt at de oppfyller vilkåret i oppll. § 7-1 eller § 7-3. Det må dokumenteres at det foreligger en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning eller en rettslig fastsatt deling. Dokumentasjonen skal være fysisk undertegnet av begge foresatte og skal vise elevens bostedsmønster. Det må fremgå av dokumentasjonen når eleven skal bo på hvilket bosted, f.eks. partalls uker hor mor og oddetallsuker hos far, tirsdager- onsdager hos mor i oddetallsuker og resten hos far.

Hvordan søker jeg og hvem behandler søknaden?
Foresatte søker via Ås kommunes elektroniske skjema. Kryss av for delt bosted i søknadsskjemaet og fyll inn avstanden til skolen. I tillegg må du levere dokumentasjon som beskrevet over til skolen. Elevens skole videresender søknaden og dokumentasjonen til Viken fylkeskommune ved Ruter, som behandler søknaden.

Reisetid
Lovverket setter ikke maksimaltid for skoleskyss, men skyssen skal være forsvarlig og reisetiden skal være akseptabel. I Viken fylkeskommune, skal reisetiden søkes begrenset til:

  • 45 minutter for 1. – 3. trinn

  • 60 minutter for 4. – 6. trinn

  • 75 minutter for 7.- 10. trinn

Dette inkluderer elvenes reise- og ventetid hver vei, beregnet etter skolens ordinære star- og sluttider, og skal omfatte gang-, vente- og reisetid på transportmiddelet.

Reisetid gjelder kun for elever som har vedtak om skoleskyss etter oppll. § 7-1 eller § 7-3.

 

Skoleskyss illustrasjon gul buss

Retningslinjer for skoleskyss

Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 20.08.2014. Endringer vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016 og i kommunestyret 04.09.2019

1. Formål og målgruppe

Retningslinjen skal gi informasjon om regelverket for skoleskyss og bidra til lik behandling av saker om skoleskyss. Retningslinjen omfatter alle elever i grunnskolen i Ås. Retten til skyss gjelder ikke til og fra SFO, med unntak av barn med funksjonshemming.

Retningslinjen er forankret i kapittel 7 i opplæringsloven. For elever i friskoler er retten til skyss regulert friskoleloven § 3-7, der det vises til opplæringslovens §§ 7-1 og 7-3.

2.  Rett til skoleskyss

Elever kan ha krav på skoleskyss på bakgrunn av avstand eller særlig trafikkfarlig/ vanskelig vei, jf. opplæringsloven § 7-1. Elever kan også ha krav på skoleskyss på bakgrunn av funksjonshemming eller midlertidig skade/ sykdom, jf. opplæringsloven §7-3.

2.1 Avstand
Elever på 1. trinn som bor mer enn 2 kilometer fra skolen og elever på 2. til 10. trinn som bor mer enn 4 kilometer fra skolen har rett til skyss.

Skoleveien skal regnes fra dør til dør etter korteste farbare vei.

2.2 Særlig farlig eller vanskelig skolevei
Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til skyss uten hensyn til veilengden.

Innvilget skyss på bakgrunn av særlig trafikkfarlig vei, kan organiseres slik at eleven kun kjøres den strekningen som er definert trafikkfarlig.

2.3 Funksjonshemming eller midlertidig skade

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet. Legeerklæring må fremlegges.

2.4 Reisetid
Skyssen organiseres på rimeligst mulig måte og innenfor akseptabel ventetid, gangtid og tid med transportmiddelet. Dette skal sees i sammenheng. Veiledende reisetid for elever i Akershus er satt til:

  • 45 min (hver vei) for 1. – 3. trinn

  • 60 min (hver vei) for 4. – 6. trinn

  • 75 min (hver vei) for 7. – 10. trinn

2.5 Skyss til SFO for funksjonshemmede elever 
Elever med funksjonshemming på 1. – 7. trinn med plass i SFO har rett til skyss til og fra SFO, jf. opplæringsloven §§ 7-3 og 13-7. Retten til skyss gjelder uavhengig av avstanden mellom hjemmet og SFO. Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene.

Funksjonshemmede elever på 8. – 10. trinn som benytter seg av et kommunalt tilbud tilsvarende SFO, har rett til skyss til og fra dette tilbudet, også på skolens fridager, herunder skoleferier, plandager og øvrige fridager, når tilbudet er åpent.

2.6 Skyss til SFO på skolens fridager for elever ved Follo barne- og ungdomsskole og Rustadtunet

Elever ved Follo barne- og ungdomsskole og elever ved Rustadtunet har rett til skyss til og fra SFO på skolens fridager, herunder skoleferier, plandager og øvrige fridager, når SFO er åpen.

2.7 Voksenopplæring

Voksne som ikke har fullført grunnskolen, og som bor mer enn 4 kilometer fra skolen, har rett til skyss når de får grunnskoleopplæring. Voksne som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade har behov for det, har rett til skyss uten hensyn til veilengden når de får grunnskoleopplæring, jf. opplæringsloven. § 4A-7.

3. Saksbehandling

Foresatte må søke om skoleskyss via kommunens elektroniske søknadsskjema. Søkes det på bakgrunn av sykdom/ funksjonshemming må legeerklæring sendes til skolen, jf. denne retningslinje punkt 2.3.

Akershus fylkeskommune v/ Ruter AS fatter enkeltvedtak etter avstand og sykdom/ funksjonshemming, jf. denne retningslinje punkt 2.1 og 2.3 i denne retningslinje.

Rektor fatter enkeltvedtak om skoleskyss på grunn av særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei, jf. denne retningslinje punkt 2.2 og 4.

Vedtak om en elevs rett til skoleskyss er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven §§ 2, 28 og 29. En eventuell klage skal sendes til den som fattet vedtaket.                                                                                                       

4. Særlig trafikkfarlig og/eller vanskelig skolevei i Ås

I Ås kommune kan det søkes om skyss, etter opplæringsloven §7-1, jf. retningslinjens pkt. 2.2, ved følgende veier/områder:

Skoler og veier

 

Kommentar

Brønnerud skole:

Strekningen mellom Teigen og til krysset der Kongeveien går over i Kirkeveien/ innkjøringen til Ås kirke.

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene.

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 10. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene.  

Kryssing av R152/ Drøbaksveien ovenfor Åsulvsvei.

Kryssing av R152 ved Åsulvsvei vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 2.– 7. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene. *

Kroer skole:

Strekning mellom Bakk og veikrysset ved Gulli.


Strekningene vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 

Strekningen mellom Teigen og Rød.

 

Nordby skole:

Strekningen mellom Vassum og Melbykrysset (Sundbyveien).

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 

Strekningen mellom Teigen og  Melbykrysset (Kongeveien).

 

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. – 4 trinn.
Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 
Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 7. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene.

Rustad skole:

Kryssing av strekningen fra Holstad til Ski, Rv 152 nord for E 18.

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 

Kryssing av strekningen fra Rustad til Holstad; Skuterudsletta.

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 2.-4.trinn.

Det tilbys skyss hele året for disse elevene.*

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 10. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse elevene.

Kryssing av E 18 øst for R 152.

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene. 

Solberg skole:

Kryssing av E 18 på Sneissletta for elever på 1. - 7. trinn.

Kryssingen av E18 Sneissletta vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1. til 7. trinn. Det tilbys skyss hele året for disse elevene.

Åsgård skole/ Modulskolen:

Strekningen fra Krysset Brekkeveien - Bjørkeveien og sørover Brekkeveien.

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse elevene.

Ås ungdomsskole:

 

Kryssing av strekningen fra Rustad til Holstad; Skuterudsletta.

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 8. – 10. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse elevene.

Strekningen mellom Teigen og til krysset der Kongeveien går over i Kirkeveien/ innkjøringen til Ås kirke.

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 8. - 10. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse elevene.

 

 

 

 

* 1. trinnselever får skoleskyss hele året dersom avstanden til skolen er mer enn 2 kilometer

5. Særordninger
Midlertidige særordninger kan bli gjennomført når geografiske, trafikkmessige eller klimatiske forhold tilsier det. De kan gjelde hele eller i deler av skoleåret.
 

6. Endring av retningslinje 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur kan endre disse retningslinjene.

Utskriftsvennlig Retningslinjer for skoleskyss

 

Søk om skoleskyss

Alle foresatte som ønsker gratis skoleskyss for sitt barn, må søke om dette.

Det kan søkes skoleskyss etter følgende kriterier:

1. Avstand. 1. trinn: 2 km,  2. - 10. trinn: 4 km
2. Særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei, se kommunale retningslinjer for skoleskyss i Ås.
3. Funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom.

Retten til gratis skoleskyss gjelder ikke til SFO, unntatt for elever med funksjonsnedsettelse eller skade /sykdom. Skoleskyss er tilpasset skolens start- og slutttider.

Her søker du