Retningslinjer

Støtten skal stimulere til frivillige aktiviteter som bidrar til å utvikle gode sosiale og kulturelle møteplasser, identitet og tilhørighet. Aktivitetene skal også fremme god folkehelse, ha fokus på medvirkning, mangfold, toleranse og kreativitet.

Les retningslinjene før du søker

Skal du søke om midler, bør du lese retningslinjene først. Der kan du lese mer om vilkårene for å få støtte, og hva som kreves av rapportering hvis du får tildelt midler fra kommunen.

Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune ble vedtatt høsten 2018 (PDF)

Leter etter økonomiske midler til ditt lag eller forening kan du også sjekke ut Tilskuddsportalen:

Tilskudd til kulturarrangementer

Gjennomfører du et kulturarrangement som er åpent for alle? Da kan du søke kommunen om midler. Du kan søke hele året.

Alle organisasjoner, lag eller enkeltpersoner i Ås kommune kan søke om tilskudd. Tilskuddet er ment å dekke kulturarrangementer som er åpent for alle, og som er offentliggjort gjennom presse eller andre informasjonskanaler.

Støtten kan gis som tilskudd eller underskuddsgaranti. Du kan ikke søke om underskuddgaranti etter at arrangementet er gjennomført.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

 • Budsjett for tiltaket
 • Kort beskrivelse av tiltaket

Søknaden sendes i god tid før avvikling av arrangementet til post@as.kommune.no. Det skal legges frem regnskap før tilskudd eller underskuddstilskudd utbetales.

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Det kan søkes om:

 • Grunntilskudd
 • Medlemstilskudd
 • Tilskudd til leie av lokaler
 • Tilskudd til drift av egne lokaler/hytter

Kommunen ønsker at barn og unge skal prioriteres. Grunntilbud gis derfor kun til organisasjoner hvor flere enn 50% av meldemmene er under 25 år.

Organisasjoner må ha aktivitet mer enn 50% av året, og minst 70% av medlemmene må ha bostedsadresse i Ås kommune.

Slik søker du

Vi anbefaler at du tar direkte kontakt på e-post til Ås innbyggertorg v/enhetsleder på innbyggertorget@as.kommune.no før du søker for å få informasjon om årets rammer.

Søknaden sendes elektronisk: Søknadsskjema for tilskudd til kulturarbeid

Søknader om driftstilskudd skal inneholde følgende dokumentasjon:

1. Årsmelding fra siste driftsår
2. Revidert regnskap fra siste driftsår
3. Årsbudsjett for søknadsåret
4. Medlemsoversikt pr. 31.desember - (navn og fødselsdato)
5. Eventuelle andre bilag (kvittering for husleie, strøm, kommunale avgifter og lignende)

Integreringstilskudd

Alle som driver organisert frivillig virksomhet innen Ås kommune kan søke.

Hovedmålet med tilskuddsordningen er "å bidra til aktiv samfunnsdeltakelse fra minoritetsgruppene, dialog og samhandling mellom etniske grupper og mellom majoritet og minoriteter i lokalsamfunnet".

Alle som driver organisert frivillig virksomhet innen Ås kommune og har, eller planlegger, tiltak jamfør målsettingen, kan søke. Det er ikke satt noen øvre aldersgrense for hvem ordningen skal nå. Organisasjoner som søker skal ha et demokratisk valgt styre.

Organisasjonen skal:

 • Drive et arbeid hvor målgruppen er innvandrere/asylsøkere.
 • Drive et generelt organisasjonsarbeid hvor alle som er bosatt i kommunen inngår i målgruppa.

Slik søker du

Søknaden sendes til post@as.kommune.no. Det skal skrives en søknad med følgende innhold:

 • En beskrivelse av organisasjonen
 • En beskrivelse av søknadens formål og plan for gjennomføring
 • Siste foreliggende godkjente regnskap og årsmelding

Etableringstilskudd

Hvis du har startet en ny organisasjon, eller tar opp igjen en organisasjon som har ligget nede i minst 3 år, kan du søke om etableringstilskudd. Du kan søke hele året.

Det kan ytes tilskudd til oppstart av nye organisasjoner, lag eller foreninger, eller reorganisering av organisasjoner, lag eller foreninger som har ligget nede i minimum 3 år. Tilskuddet begrenses oppad til kroner 2.500,-. Det ytes ikke driftstilskudd samme år som starttilskuddet mottas. Organisasjonen må bestå av flere enn 10 medlemmer.

Slik søker du

Vi anbefaler at du tar direkte kontakt på e-post til Ås innbyggertorg v/enhetsleder på innbyggertorget@as.kommune.no før du søker for å få informasjon om årets rammer.

Søknaden sendes elektronisk: Søknadsskjema startilskudd til kulturarbeid.

Følgende skal med i søknaden:

 • Dokumentasjon om konstituering, vedtekter og program
 • Årsbudsjett
 • Oversikt over medlemmer bosatt i Ås kommune og alder