Tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskudd til frivillige organisasjoner
Før du søker: Les retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune
 
 

Om ordningen

Ås kommune gir støtte til kulturarbeid gjennom både praktisk og økonomisk
støtte. Praktisk støtte gis i form av gratis leie av lokaler, hjelp til markedsføring
innad i kommunen og praktisk bistand på arrangementer. Økonomisk støtte gis
som overføring av midler innenfor rammen av årlige bevilgninger. Støtten skal
stimulere til frivillige aktiviteter som bidrar til å utvikle gode sosiale og kulturelle
møteplasser, identitet og tilhørighet. Aktivitetene skal også fremme god
folkehelse, ha fokus på medvirkning, mangfold, toleranse og kreativitet.
Støtten gis til lokale kulturorganisasjoner etter nedenstående retningslinjer.
Organisasjonene skal ha en åpen og demokratisk oppbygging.