Trefelling på kommunal eiendom

Dersom du ønsker å felle trær som står på kommunal grunn på egen hånd, må du søke om dette.

Kommunen fjerner som regel trær selv kun dersom det er umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker. Felling av trær som skygger for sol eller utsikt er normalt ikke kommunens ansvar eller oppgave.

Send søknad

Dersom du har behov for å felle et tre eller annen vegetasjon på kommunal eiendom må du søke:

Søknadsskjema for trefelling.pdf

Søknaden sendes til seksjon for vei, park, idrett og friluftsliv, post@as.kommune.no

Verdt å huske på

Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. mai til 1. august av hensyn til yngletid for dyr og fugler. Tillatelse kan også kun gis dersom det finnes åpning for det i reguleringsbestemmelsene. Som regel må kommunen komme på befaring, og i noen tilfeller kan det være aktuelt at det er kommunen selv som gjennomfører fellingen/ryddingen.

Kostnader for søker

Etter at søknaden er sendt, får søker svar om gjennomføring og eventuelle kostnader. Friske trær regnes ikke som noe faremoment for noen og da må søker dekke kostnader selv. Også dersom årsaken til fellingen er solforhold eller utsikt, må søker dekke kostnadene. Dette får du beskjed om i svaret på søknaden.

Saksbehandling

Søknader om trefelling behandles fortløpende. Vurderingskriterier som legges til grunn er for eksempel klimatiske forhold, treets tilstand, biologisk mangfold på stedet, stor enighet eller uenighet i nabolaget og om skade eller ulempe for søkeren er større enn verdien for eieren. Dersom du ønsker å klage på kommunens avgjørelse, må dette gjøres innen tre uker etter at svaret er mottatt.

Kommunen ønsker å gjøre oppmerksom på at felling av trær uten tillatelse rutinemessig blir vurdert anmeldt.