Barnehager og skoler

Helsevern barnehager, skoler, SFO og dagmamma.

Godkjenningspliktige virksomheter

Helsevern i andre godkjenningspliktige virksomheter utover barnehager, skoler, SFO og dagmamma.

Miljøfaktorer

Begrepet «miljørettet helsevern» er definert i folkehelseloven § 8-1 første ledd: «Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.»

Listen over miljøfaktorer som kan ha påvirkning på helsen er lang. Nedenfor finner du informasjon om noen av de vanligste faktorene vi støter på i vårt arbeid.

Ås kommune er i stor utvikling, og kommer i årene fremover til å ha høy byggeaktivitet. I forbindelse med bygg- og anleggsfasen sitter utbygger med et ansvar for den helsemessige belastningen på naboer og andre berørte. Dette kan handle om flere forskjellige miljøfaktorer, som lys, vibrasjon, støv, kjemikalieutslipp til luft, vann og grunn, og trafikkfare. Viktigste faktor er imidlertid ofte støy. Ås kommune jobber derfor med å sammenstille en konkret liste med anbefalinger om hvordan utbyggere skal informere naboer om prognose og fremdrift i prosjektene, særlig med tanke på å redusere de negative helsevirkningene av bygg- og anleggsstøy.