Målgruppe

  • Personer som kommunen har en lovfestet plikt til å skaffe bolig eller midlertidig husvære.
  • Vanskeligstilte som bor i kommunen, og som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Hvordan søke?

For råd og veledning kan du kontakte NAV Ås.

1. Fyll ut søknadsskjemaet: Søknad om kommunal bolig

2. Send søknaden til NAV, Ås, Boligtildelingsutvalget, Postboks 144, 1431 Ås.

Saksbehandling

Innkomne søknader blir behandlet i Boligtildelingsutvalget som har møte hver 4.-6. uke.

Søknaden vil bli vurdert innen 6 uker.

Klagemulighet

Det administrative vedtaket kan påklages til Rådmannen. Lovfestet klagefrist er 3 – tre - uker, regnet fra mottagelsen av svarbrevet.
 
Klagen – som skal være skriftlig og begrunnet – sendes til:
NAV Ås,  Boligtildelingsutvalget

Kriterier og vilkår

Boliger tildeles etter kriterier i Boligsosial handlingsplan, vedtatt av kommunestyret i møte 29.04.2015:
 
  • Søker må være over 18 år. Dersom søker er under 18 år, skal saksbehandling, vurdering, og innvilgelse skje i samarbeid med verge og hjelpeapparatet.
  • Søker må være uten fast bolig eller egnet bolig, og være uten mulighet til å skaffe seg egnet alternativ bolig selv. Kommunen kan kreve at søker dokumenterer at han/hun er uten bolig, eller at han / hun har forsøkt å skaffe bolig uten å lykkes. (Eks. på www.finn.no, annonser i lokalaviser og satt inn egen boligannonse).
  • Søker skal, som hovedregel, være registrert i folkeregisteret i Ås kommune, og ha bodd sammenhengende i kommunen de siste tre årene.
  • En søker får tildelt kommunal bolig kun en gang. Kun unntaksvis og ved dokumentert behov for annen kommunal bolig, og hvis annen egnet bolig er tilgjengelig, vil ny bolig kunne bli tildelt.
  • Tildeling av boliger gjøres etter en individuell vurdering som tar utgangspunkt i søkers sosiale og økonomiske livssituasjon.
  • Søker må som hovedregel ha boevne. Søkere som vuderes å ha redusert boevne, eller har et oppfølgingsbehov for å fungere i boligen, tildeles bolig under forutsetning av at vedkommende går inn i et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet. Dersom søker ikke tar i imot tilbud om oppfølging, kan Boligtildelingsutvalget vurdere alternative boformer.
  • Dersom søker har misligholdt husleie, boliglånsforpliktelser og / eller lignende forpliktelser overfor kommunen tidligere, forutsettes det at restansen blir nedbetalt, eller at det blir inngått en realistisk og forpliktende nedbetalingsavtale før søker kan få tilsagn om kommunal bolig. Dette gjelder også hvis søker skal få bolig for en ny leieperiode.
  • Boligsøker som får tildelt bolig, har plikt til å søke Husbanken om bostøtte (Ås kommune har ikke egen kommunal bostøtteordning). Ved mislighold av husleiekravet, kan Ås kommune benytte muligheten for å kreve bostøtten fra Husbanken transportert til kommunen.