Mestringstrappa 2023.jpg

Slik behandles søknaden din

Det er enhet for forvaltningstjenester er et søknadskontor som behandler nye søknader om helse- og omsorgstjenester. Søknader vurderes ut fra helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, og blir saksbehandlet etter forvaltningsloven.

Vi behandler også søknader når det er store endringer i behovet ditt. Ved små justeringer kan du ofte ta dialogen direkte med de som leverer tjenesten din.

Enhet for forvaltningstjenester er også koordinerende enhet i kommunen med arbeidsoppgaver som skal bidra til tverrfaglig samarbeid og god koordinering på tvers av fag og enheter. Enheten har oversikt over aktuelle helse- og omsorgstjenester i kommunen. Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeid med individuell plan, og har oversikt over ansvarsgrupper.

Som koordinerende enhet har vi ansvar for:

 • å bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til innbyggerne i kommunen som er i behov av helse- og omsorgstjenester.
 • å informere om kommunens helse- og omsorgstjenester.
 • å veilede kommunens innbyggere om hvor man tar kontakt i forbindelse med behov av andre tilbud.

Slik behandles søknaden din

 • Vi tar kontakt med deg så snart som mulig etter mottatt søknad, senest innen 1 måned.
 • Ved mottak av alle henvendelser/søknader vurderes behov for innhenting av tilleggsopplysninger, og det avklares om det er behov for kartlegging/hjemmebesøk.
 • På bakgrunn av innhentede opplysninger og dialog med deg, vurderes hva som er aktuell tjeneste.

Vedtaket skal inneholde:

 • Hvilken tjeneste som tildeles/avslås                
 • Faktaopplysninger
 • Vurderinger som er foretatt med bakgrunn i kriterier utarbeidet for tjenesten i Ås kommune
 • Hvilke lover som er anvendt for tildeling eller avslag av tjeneste
 • Begrunnelse for vedtaket
 • Innholdet av tjenesten
 • Innsynsrett
 • Klagemuligheter og hvor klagen kan sendes
 • Vedtak fattet av forvaltningsenheten skal underskrives av enhetsleder og saksbehandler
Ikon

Jeg trenger hjelp det meste av tiden