Søknadsskjema

Du kan selv velge om du vil søke om tjenester digitalt, eller om du vil søke på papir. 

Skal du søke digitalt må du logge deg inn med elektronisk ID.

Søk digitalt med elektronisk skjema

Søk med papirskjema

Hvem behandler søknaden din

Det er enhet for forvaltningstjenester er et søknadskontor som behandler nye søknader om helse- og omsorgstjenester. Søknader vurderes ut fra helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, og blir saksbehandlet etter forvaltningsloven.

Vi behandler også søknader når det er store endringer i behovet ditt. Ved små justeringer kan du ofte ta dialogen direkte med de som leverer tjenesten din.

Enhet for forvaltningstjenester er også koordinerende enhet i kommunen med arbeidsoppgaver som skal bidra til tverrfaglig samarbeid og god koordinering på tvers av fag og enheter. Enheten har oversikt over aktuelle helse- og omsorgstjenester i kommunen. Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeid med individuell plan, og har oversikt over ansvarsgrupper.

Som koordinerende enhet har vi ansvar for:

 • å bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til innbyggerne i kommunen som er i behov av helse- og omsorgstjenester.
 • å informere om kommunens helse- og omsorgstjenester.
 • å veilede kommunens innbyggere om hvor man tar kontakt i forbindelse med behov av andre tilbud.

Slik behandles søknaden din

 • Vi tar kontakt med deg så snart som mulig etter mottatt søknad, senest innen 1 måned.
 • Ved mottak av alle henvendelser/søknader vurderes behov for innhenting av tilleggsopplysninger, og det avklares om det er behov for kartlegging/hjemmebesøk.
 • På bakgrunn av innhentede opplysninger og dialog med deg, vurderes hva som er aktuell tjeneste.

Vedtaket skal inneholde:

 • Hvilken tjeneste som tildeles/avslås                
 • Faktaopplysninger
 • Vurderinger som er foretatt med bakgrunn i kriterier utarbeidet for tjenesten i Ås kommune
 • Hvilke lover som er anvendt for tildeling eller avslag av tjeneste
 • Begrunnelse for vedtaket
 • Innholdet av tjenesten
 • Innsynsrett
 • Klagemuligheter og hvor klagen kan sendes
 • Vedtak fattet av forvaltningsenheten skal underskrives av enhetsleder og saksbehandler