Det er imidlertid et arealformål og en bestemmelse som det ikke kom til enighet om i meklingen hos statsforvalteren 28.10.2022. Det er arealformål bolig Rustadporten og bestemmelsen §21.3 om definisjon av plasskrevende varehandel i Nygård næringspark. Dette er nå oversendt Kommunal- og distriktsdepartementet for avgjørelse. Fram til avgjørelse er tatt, er det følgende dokumenter og vedtak som gjelder. 

Kommuneplandokumentene

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-34

Kommuneplanens arealdel 2022-34:

Vedtakene i kommunestyret 15.06.2022

Andre relvenat dokumenter

Konsekvensutredning og ROS-analyse av arealinnspillene til kommuneplanrulleringen

Om kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens langsiktige og helhetlige strategiske plan for å bidra til en bærekraftig samfunns- og tjenesteutvikling. Den skal ha et perspektiv på minst 12 år. Alle kommuner skal ha en kommuneplan med en handlingsdel koblet til en økonomiplan. Dette er i tråd med både plan- og bygningsloven og kommuneloven. 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede strategiske og samordnende plan. Den gir mål for den kommunale virksomheten og strategier for hvordan målene skal nås. 
Kommuneplanens arealdel viser arealdisponeringen for hele kommunen basert på arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel.