Det er imidlertid to arealformål og en bestemmelse som skal til mekling hos statsforvalteren 28.10.2022. Det er arealformål bolig Rustadporten, arealformål kombinert bolig/forretning Vinterbrobakken og bestemmelsen §21.3 om definisjon av plasskrevende varehandel i Nygård næringspark. Avhengig av utfallet av meklingen må plankart og bestemmelser opp til ny politisk behandling. Men fram til det er det følgende dokumenter og vedtak som gjelder. 

Kommuneplandokumentene

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-34

Kommuneplanens arealdel 2022-34:

Vedtakene i kommunestyret 15.06.2022

Om kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens langsiktige og helhetlige strategiske plan for å bidra til en bærekraftig samfunns- og tjenesteutvikling. Den skal ha et perspektiv på minst 12 år. Alle kommuner skal ha en kommuneplan med en handlingsdel koblet til en økonomiplan. Dette er i tråd med både plan- og bygningsloven og kommuneloven. 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede strategiske og samordnende plan. Den gir mål for den kommunale virksomheten og strategier for hvordan målene skal nås. 
Kommuneplanens arealdel viser arealdisponeringen for hele kommunen basert på arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel.