Gravemelding

For gravemelding for arbeid på og ved offentlig vei skal det søkes om dette via Ledningsportalen. Du som bruker denne tjenesten kan henvende deg til telefon 09146 eller ved å sende en e-post til Geomatikk

Priser for gravemelding vises under Priser nederst på siden
 
Graving i vei og grunn medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet og dårligere trafikksikkerhet for trafikantene, samt uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.
 
Kommunen vil tillate graving og framføring av ledningsanlegg i sine vei- og trafikkarealer, men setter strenge vilkår, både for utførelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget. Ved graving i kommunal grunn utenom veigrunn og i privat grunn nær kommunale installasjoner gjelder privatrettslige regler, herunder Avtaleloven. Det må allikevel sendes inn gravemelding for dette arbeidet.

Arbeidsvarsling

For å få behandlet søknad om arbeids- og gravetillatelse ved kommunal vei, må tiltakshaver/entreprenør utarbeide en arbeidsvarslingsplan. Denne planen skal blant annet bestå av en skriftlig del som beskriver arbeidet, lokasjon og en risikovurdering. Arbeidsvarslingplanen skal også ha en skiltplan/skisse som viser hvordan varslings- og sikringsmateriellet skal plasseres i forhold til arbeidsstedet og eksisterende skilt.  

Arbeidsvarslingen skal være i henhold til Håndbok N301 - Arbeid på og ved vei. Med arbeidsvarsling menes all bruk av varsling og sikring for å varsle, lede og regulere trafikk trygt forbi arbeidsstedet på eller ved offentlig vei. 

Formålet med arbeidsvarsling er å 

  • sikre arbeidere og trafikanter
  • avvikle trafikken forbi arbeisstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene
  • muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet

All varsling og sikring skal være riktig, tydelig, konsekvent og enhetlig. 

Ved søknad om gravemelding inngår søknad om arbeidsvarsling i denne. Søknader sendes via Ledningsportalen. Priser ligger nederst på siden.