Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en bestemt anledning (lukket og åpent arrangement)

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.
 
For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag. På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling.
 
  • Kriterier/vilkår: All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.
  • Søknadsskjema: Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Søknadsfrist: Minst tre uker før arrangementet finner sted
 
  • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte til selskapslokaler.
  • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.
Bevillingen kan gjelde
 
  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk
Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Serverings- og/eller skjenkebevilling

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.
 
Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Hvis serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått.
 
Ås kommune plikter å følge lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Sosialdepartementet har delegert dette til den enkelte kommune. Tjenesten sikrer at Ås kommune utøver kontroll av forskrifter og krav satt av sosialdepartementet.

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

For å kunne selge alkoholholdig drikk må man ha kommunal salgsbevilling.
 
Den som søker alkoholbevilling, må ha avlagt og bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
 
For å søke salgsbevilling, kan du bruke dette skjemaet: Salgsbevilling for alkohol (KF-124)

Omsetningsoppgave for alkohol

Ved årsskiftet plikter bevillingshaver å innberette faktisk omsatt mengde alkohol i året som har gått, og forventet mengde omsatt alkohol det kommende året etter
forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv, kapittel 6.
 
Kommunen kan foreta etterberegning og etteroppgjør, dvs. at bevillingshaver med høyere omsetning enn forventet kan bli etterfakturert, og bevillingshaver med lavere omsetning enn forventet kan få ettergitt deler av gebyret.
 
Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige omsetningstall foreligger.
 
Gå til søknadsskjema: Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134)