Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til å opprette eierseksjoner etter eierseksjonsloven. En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene. Eierseksjoner egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger. Bygningene som skal seksjoneres, må være oppført eller ha gyldig rammetillatelse. Reseksjonering er endring av allerede seksjonerte eiendommer.

Hvem kan søke?

Eiendommens hjemmelshaver(e) eller person(er) med fullmakt.

Hva skal søknaden inneholde?

  • Søknadsskjema skal oversendes i 3 eksemplarer og skal være undertegnet av samtlige hjemmelshavere til eiendommen. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i hht. firmaattest undertegne. På begjæringsskjemaet skal det avgis egenerklæring på side 2.
  • Vedtekter for sameiet vedlegges i 1 eksemplar. Minstekravet loven stiller er opplysninger om eiendommens gårds- og bruksnummer og antall styremedlemmer. Vedtektenes innhold skal ikke vurderes eller godkjennes av kommunen.
  • Seksjoneringskart som viser hvordan eiendommen skal seksjoneres vedlegges i 3 eksemplarer. Hent kartutsnitt på Follokart eller bestill situasjonskart fra din kommune.
  • Dersom ubebygde deler av eiendommen (uteareal) skal inngå som tilleggsdel til noen seksjoner, skal grensene for disse delene tydelig angis på seksjoneringskartet. Tilleggsdeler kan f.eks. være biloppstillingsplass eller del av hage som skal være kun for den enkeltes bruk. Det skal avholdes en egen oppmålingsforretning for tilleggsareal i grunn (uteareal).
  • Avgrensingen gjelder både mot andre seksjoners tilleggsdel og mot fellesareal. Det anbefales at markeringene på seksjoneringskartet skjer ved bruk av ulike farger og/eller skravur.
  • Plantegninger vedlegges i 3 eksemplarer. Det skal brukes kopier av plantegninger godkjent i forbindelse med byggesak over bygningens etasjer, medregnet kjeller og loft. Det må følge med plantegninger over alle bygningene som eiendommen består av.
  • Grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom må klart avmerkes. Det samme gjelder grense mellom seksjon og fellesareal. Det anbefales at markeringene skjer ved bruk av ulike farger og/eller skravur.
  • På hver seksjonsdel, både hoveddel og tilleggsdel, skal det påføres forslag til seksjonsnummer. Tegningene skal være påført gnr/bnr, adresse og etasjenr. Målestokk helst 1:100. Alle dokumentene må være i A4-format.
  • Det skal bekreftes at separat stoppekran/måler for vann og separat sikringsskap ligger innenfor den enkelte bruksenhet eller i fellesareal.
  • Navneliste over beboere (1 eksemplar) vedlegges dersom seksjoneringen gjelder en eksisterende bygning. Navnelisten skal inneholde navn og adresse på alle leietakere av bolig på eiendommen. Kommunen benytter disse opplysningene for å orientere alle leietakere om bestemmelsene om kjøperett og klageadgang over kommunens seksjoneringstillatelse.

Oppmåling av uteareal tilhørende en seksjon

I henhold til matrikkelloven § 6, skal nytt eller endret uteareal til en seksjon måles opp med tilhørende oppmålingsforretning. Benytt skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Vedtaksbehandling - matrikkelføring - matrikkelbrev

Søknaden behandles av kommunen som gir søker tilbakemelding dersom den er mangelfull.
 
Det fattes et eget vedtak til seksjonering med hjemmel i eierseksjoneringsloven. Vedtak og undertegnet seksjoneringsbegjæring sendes rekvirent.
 
Boligseksjoner i flerbolighus må ha fått tildelt bolignummer før seksjonene registreres i matrikkelen. Når matrikkelen er ført, sender kommunen melding om dette til tinglysingen med tilhørende dokumenter. Når tinglysingen er gjennomført, skal kommunen utstede et matrikkelbrev til rekvirenten.

Reseksjonering

Fremgangsmåten for reseksjonering er den samme som ved seksjonering og skal inneholde samme skjema og bilag som viser endringene.
 
En seksjon kan deles i to eller flere seksjoner ved tinglysing av egen seksjoneringsbegjæring som er satt frem av seksjonens hjemmelshaver. To eller flere seksjoner kan på samme måte slås sammen til en eller flere seksjoner. Reseksjoneringen der oppdeling medfører opprettelse av nye fellesarealer, krever styrets samtykke. Medfører oppdelingen opprettelse av nye seksjoner og økning i det samlede stemmeantall, kreves samtykke fra sameiemøtet.
Søknad om reseksjonering i andre tilfeller skal settes frem av styret.
Søknad om tillatelse til endring av bruksenhetenes formål fra boligformål til annet formål eller omvendt skal settes frem av seksjonens hjemmelshaver med samtykke fra sameiemøtet.
Reseksjonering vil i de fleste tilfeller være avhengig av samtykke fra alle som har tinglyst pant i de seksjonene det gjelder.

Oppheving av seksjonering

Dersom man ikke lenger ønsker at en eiendom skal være seksjonert, kan hjemmelshaver begjære oppheving av seksjoneringen. Det skjer ikke ved reseksjonering, men ved begjæring av oppheving.
 
Skjema «begjæring om oppheving av seksjonering» skal signeres av samtlige hjemmelshavere til seksjonene eller de som er gitt slik fullmakt. Original fullmakt må da eventuelt følge med. Samtlige panthavere må i tillegg samtykke til oppheving av seksjoneringen.
 
Begjæring om oppheving med nødvendige dokumenter sendes samlet til kommunen som fører slettingen i matrikkelen. Kommunen oversender begjæringen med vedlegg til tinglysing.
 
Når tinglysingen er fullført, utsteder kommunen et matrikkelbrev for eiendommen. Kommunen kan kreve gebyr for utstedelse av matrikkelbrev.