Gjeldende handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024

Handlingsprogrammet for 2021-2024 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2020. Programmet består av budsjett for 2021 samt økonomiplan med mål for de fire neste årene. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Planen forteller hva kommunen skal bruke pengene til i de neste fire årene. Den viser utviklingen i kommunens økonomi, og gir en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Ås kommune bruker det digitale verktøyet Framsikt for kommunal virksomhetsstyring, budsjettering og økonomiplanlegging.