Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2023-2026

Kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss presenterer sitt forslag til budsjett og handlingsplan for Ås kommune for perioden 2023 – 2026 19. oktober 2022:

Presentasjon holdt for Ås kommunes formannskap i møte 19. oktober (PDF)

Les forslaget til budsjett og handlingsplan i Framsikt eller last ned PDF-versjonen her.

Gjeldende handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025

Handlingsprogrammet for 2022-2025 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2021. Programmet består av budsjett for 2022 samt økonomiplan med mål for de fire neste årene. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Planen forteller hva kommunen skal bruke pengene til i de neste fire årene. Den viser utviklingen i kommunens økonomi, og gir en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Ås kommune bruker det digitale verktøyet Framsikt for kommunal virksomhetsstyring, budsjettering og økonomiplanlegging.