Gjeldende handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025

Handlingsprogrammet for 2022-2025 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2021. Programmet består av budsjett for 2022 samt økonomiplan med mål for de fire neste årene. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Planen forteller hva kommunen skal bruke pengene til i de neste fire årene. Den viser utviklingen i kommunens økonomi, og gir en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Ås kommune bruker det digitale verktøyet Framsikt for kommunal virksomhetsstyring, budsjettering og økonomiplanlegging.