Gjeldende handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026

Handlingsprogrammet for 2023-2026 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2022. Programmet består av budsjett for 2023 samt økonomiplan med mål for de fire neste årene. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Planen forteller hva kommunen skal bruke pengene til i de neste fire årene. Den viser utviklingen i kommunens økonomi, og gir en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Ås kommune bruker det digitale verktøyet Framsikt for kommunal virksomhetsstyring, budsjettering og økonomiplanlegging.