Hageavfall på avveie

Spredning av fremmede organismer, og spesielt hageplanter på rømmen, truer naturmangfoldet.

Ny forskrift skal bidra til å hindre spredning: «Forskrift med forbud mot fremmede arter» 

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en trussel mot naturmangfoldet? Mens de ser fine ut i hagen, kan hageplanter skape problemer når de kommer på avveie. Hovedårsaken til problemet, er ulovlig dumping av hageavfall i grøntområder. Hageplanter som spres i naturen kan konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Artene som utgjør en trussel mot naturmangfoldet i Norge, havner på "Svartelista".

Hageavfall som dumpes i friområdene regnes som forsøpling på samme måte som dumping av annet avfall. Mange regner med at hageavfallet råtner og forsvinner av seg selv, og synes kanskje derfor at det ikke er så farlig å dumpe "grøntavfall" i grønne områder. Det går jo tilbake til grønt? 

Hvorfor er det et problem?

Dumping av hageavfall skaper flere problemer. Ofte blir det kastet annet avfall på slike fyllinger, og kommunen må bruke ressurser på å fjerne dette. Mer alvorlig er spredning av uønskede skadedyr og plantearter som er svartelistet i Norge.

Hageavfallshauger er nemlig perfekte yngleplasser for skadedyr som brunsnegler, fluer og rotter. Det gir risiko for spredning av plantesykdommer og fører til uønsket spredning av hageplanter. Dette kan igjen føre til at hjemlige arter blir utkonkurrert og at biologisk mangfold går tapt.

Hva kan du gjøre?

Ikke kast hageavfall i grøntområder. Friområder er innbyggernes felles hage, der vil vi ikke ha skjemmende søppel.

Hageavfall leveres gratis på Follo Ren på Bølstad.

Slå dere sammen med hele nabolaget og lei en hageavfallscontainer om våren og høsten.

Har du svartelista arter i eller rett utenfor hagen som du ønsker å bli kvitt, kan du finne mye informasjon om bekjempelsesmetoder på nett.

Trussel mot naturmangfoldet

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en trussel mot naturmangfoldet? Mens de ser fine ut i hagen, kan hageplanter skape problemer når de kommer på avveie. Hovedårsaken til problemet, er ulovlig dumping av hageavfall i grøntområder. Hageplanter som spres i naturen kan konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Artene som utgjør en trussel mot naturmangfoldet i Norge, havner på "Svartelista".

Hageavfall som dumpes i friområdene regnes som forsøpling på samme måte som dumping av annet avfall. Mange regner med at hageavfallet råtner og forsvinner av seg selv, og synes kanskje derfor at det ikke er så farlig å dumpe "grøntavfall" i grønne områder. Det går jo tilbake til grønt?

Trøblete hagerømlinger

Hageplanter som «rømmer» ut i naturen på grunn av ulovlig dumping av hageavfall, frøspredning og planting er en stor trussel mot biologisk mangfold i Norge.
 
Dette skyldes at plantene i landet vårt i stor grad er tilpasset hverandres vekstmønster, og når hageplanter som importeres fra andre land klarer seg godt under norske forhold, fortrenger de våre stedegne arter.
 
Det er litt som kaninene i Australia. Du har sikkert hørt om lupinen? Den er egentlig fra Kanada, hvor den holdes i skinnet av dyr og andre plantearter. Men her i Norge sprer den seg ganske hemningsløst, og klassifiseres som «svartelistet» art i Artsdatabankens register over planter i Norge.
 

Svartelistede planter

Lupin, parkslirekne, kjempespringfrø, rynkerose og kanadagullris er bare noen av våre svartelistede hagerømlinger, som bekjempes rutinemessig hvert år av kommunene landet over. 

Forbud mot dumping av hageavfall

Ulovlig dumping av hageavfall regnes som forsøpling på lik linje med dumping av annet avfall. Men hvorfor, lurer nok mange på. Grønt går jo tilbake til grønt?
 
På grunn av skaden som hagerømlinger kan gjøre på norsk natur, kan ulovlig dumping av hageavfall politianmeldes. Dette ifølge naturmangfoldloven §28 (krav til aktsomhet) og forurensningsloven §28 (forbud mot forsøpling).
Det er også forbud om hvilke planter som kan importeres, selges og settes ut. Dette gjelder aggressive arter som kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø, men også vanlige hageplanter. 
 
Oversikt over arter som forbys fra 1. januar 2021, finner du på www.regjeringen.no/no/aktuelt/forbyr-flere-fremmede-planter

Hvor kan jeg kaste hageavfall?

Hageavfall kan leveres gratis på Bølstad gjenvinningsstasjon, hvor hver husstand får en kvote på 10 klipp og kan levere inntil 3 m3 hver gang. Les mer på Follo Ren sine sider: https://www.folloren.no/kvoter.

Du kan også leie en egen avfallsbeholder til hageavfall hos Follo Ren. Ved å tegne et abonnement, får du låne avfallsbeholderen så lenge du trenger den. Follo Ren henter hageavfallet slik at du slipper å kjøre det til gjenvinningsstasjonen selv: https://www.folloren.no/abonnementsavtale-for-henting-av-hageavfall/

Mer informasjon?

  • Generelt om fremmede arter i norsk natur: https://artsdatabanken.no/Pages/241514/Planter_paa_veg_over_hagegjerdet
  • Faktaark om parkslirekne: http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark246.pdf
  • Faktaark om kjempebjørnekjeks: http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark240.pdf
  • Faktaark om kjempespringfrø: http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark253.pdf