Om planen

Gjennom mål, strategier og tiltak gir planen for naturmangfold tydelig retning for hvordan kommunen kan bedre arbeidet med å unngå tap av naturmangfold, både gjennom arealforvaltning og konkrete tiltak. Planen gir også en oversikt over naturmangfold i kommunen, hvilke myndigheter som har ansvar for forvaltningen og virkemidler for å ivareta naturmangfoldet.

I tillegg til å gi retning for kommunens arbeid med naturmangfold, er formålet med planen å bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget og øke kompetansen om naturmangfold i kommunen, både hos administrasjon, politikere og befolkningen.

Innhold i planen og leseveiledning

Innholdet i denne planen for naturmangfold er strukturert ut fra planens to hovedfunksjoner: 1) Gi en plan for kommunens videre arbeid med naturmangfold, og 2) Bedre kunnskapsgrunnlaget og kompetansen om naturmangfold.

Del 1: Strategier og tiltak

Dette er den handlingsrettede delen av planen (kap. 2-4), som trolig flest lesere har størst interesse av. Kap. 2 fastsetter mål, strategier og tiltak for hvordan kommunen skal ta vare på naturmangfold, også i samarbeid med grunneiere og befolkningen. Kap. 3 beskriver hvordan kommunen jobber i dag for å ivareta naturmangfold, og hva som kan gjøres bedre. Kap. 4 omhandler hvordan naturmangfold bør ivaretas ved den forestående rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Del 2: Kunnskap om naturmangfold i Ås og relevant lovverk

Denne delen av planen (kap. 5 til og med 9) presenterer kunnskap vi har om naturmangfold i Ås og hvilke juridiske forpliktelser kommunen har for å ta vare på naturmangfold. Denne delen gir bakgrunn for strategi- og tiltaksdelen av planen, del 1. Intensjonen med del 2 er også at den kan være et oppslagsverk for saksbehandlere, politikere og befolkningen og bidra til økt kompetanse.

Kap. 5 gir en generell beskrivelse av naturmangfold, hvorfor vi er avhengige av naturmangfoldet og hva som truer det, samt nasjonale mål på feltet. I kap. 6 er kommunens rolle og forpliktelse for ivaretakelse av naturmangfold etter gjeldende lovverk beskrevet, primært naturmangfoldloven, med en prioritering av hvilke naturverdier det er viktigst å ta vare på. Kap. 7 beskriver de viktigste metodene for kartlegging av naturmangfold, og status for kartleggingen i Ås kommune. Kap. 8 gir oversikt over hvilke naturverdier vi har i kommunen. Kap. 9 beskriver hvilke forpliktelser kommunen og grunneiere har for å bekjempe fremmede arter, de viktigste problemartene i kommunen og status for bekjempelse av disse.

Dokumenter: 

1. Plan for naturmangfold Ås kommune vedtatt 23.10.2019.pdf

2. Saksutskrift plan naturmangfold Kommunestyret 23.10.19 - Vedtatt.pdf

3. Saksutskrift plan naturmangfold Kommunestyret 08.05.19 - Tilbakesendt.pdf

Faglige utredninger og rapporter om naturmangfold i Ås kommune:

Alle filene er i PDF-format.

Amfibier i Ås kommune 2011. Kjell Sandaas_.pdf

Artsrike veikanter og pollinatorer i Ås kommune 2021. Asplan Viak.pdf

Biologisk mangfold i Ås kommune. NIJOS-Rapport 05-2000.pdf

Biologisk mangfold i Bunnefjorden. NIVA-rapport 6059-2010.pdf

Biologiske undersøkelser ifb med utbygging Pentagon, Ås. Biofokus-rapport 2011-17.pdf

Biologiske verdier i Pollen NØ. Sistesjansenotat_2004-16.pdf

Biologiske verdier i skogområde Vinterbro. Sistesjansenotat_2001-14.pdf

Forekomst av øyenstikkeren bred blålibelle Ås kommune. Sandaas 2010.pdf

Kartlegging av gamle trær i Ås sentrum. Semesteroppgave NMBU 2021 .pdf

Kartlegging av naturverdier i utvalgte områder Ås kommune. BioFokus-notat 2018-03.pdf

Kartlegging av rikere sump- og kildeskog, Biofokusnotat 2014-21.pdf

Kartlegging bever i Ås kommune. Semesteroppgave NMBU 2018.pdf

Kartlegging hule eiker Ås Biofokus-notat 2016-4.pdf

Kartlegging hule eiker i Ås 2015 Biofokus-notat2015-17.pdf

Kartlegging lokaliteter storsalamander Ås, Frogn og Nesodden. Semesteroppgave NMBU 2013.pdf

Kartlegging naturtyper ferskvann Oslo og Akershus. NINA 2002.pdf

Kartlegging naturtyper Kjøyabukta i Ås kommune. BioFokusnotat2018-47.pdf

Kartleggingsstatus viktige naturtyper Oslo og Akershus. FMOA-rapport 5-2014.pdf

Rapport_grønn_infrastruktur_Ås kommune. Norconsult 2020.pdf

Registrering av naturverdier på Åsmyra. Semesteroppgave NMBU 2011.pdf

Rekartlegging av dammer i Ås, biofokusrapport 2022-125.pdf

Slorene våtmarksområde. Kartlegging og grunnlag skjøtselsplan. Biofokusrapport-2018-16.pdf

Utbredelse og habitatvalg hos piggsvin i Ås kommune. Gulliksen 2016.pdf

Viltkartlegging i Ås, Frogn, Nesodden. Siste Sjanse-notat 2004-6.pdf

Vilttrekk i Follo. Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus 2018.pdf