Bakgrunn for kartleggingen

I kommunens plan for naturmangfold er en viktig strategi å styrke hensynet til naturmangfold i arealplanlegging og saksbehandling. Vi har god status på naturtypekartlegging i Ås kommune i dag, men vi trengte kunnskap om funksjonsområder for arter og sammenhengen i naturområder på landskapsnivå.
 
På bakgrunn av eksisterende kartlegginger av naturmangfold, har Norconsult kartlagt grønn infrastruktur i Ås kommune. Grønn infrastruktur defineres som arealer og landskapselementer som er særlig viktige som leve- og forflytningsområder for arter eller viktige områder for sentrale økologiske prosesser.
 
Bevaring og utvikling av grønn infrastruktur er et viktig tiltak for å ivareta mangfoldet av arter og økosystemfunksjoner innen et landskap eller større område. Det kan også bidra til å redusere effektene av klimaendringene.
 
Kommunen vil bruke resultatene fra kartleggingen som kunnskapsgrunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel og i øvrig arealplanlegging.
 
 
 

Resultater

Her finner du rapporten fra Norconsult AS som beskriver kunnskapsgrunnlag, metoder og resultater av kartleggingene.

I Follokart finner du resultatene fra kartleggingen, og annen informasjon om kartlagte naturtyper og arter:

Kartlagt grønn infrastruktur: Kartfesting av 51 verdisatte områder i kategoriene kjerneområder, korridorer og generell grønn infrastruktur inkl. barrierer
Kartfesting av dammer og funksjonelle nettverk for storslamander på landskapsnivå.
Kantsoner langs bekker- og vassdrag som består av skogdekt areal
Lenke til kartløsningen i Follokart: https://kommunekart.com/klient/follo/gi

Når du går inn i kartportalen og klikker på et område i ett av kartlagene «Grønn infrastruktur», får du opp informasjon om området og en beskrivelse av verdiene.