Vilkår

Det er krav om formell oppmålingsforretning for å gjennomføre en grensejustering. Grensejusteringen skal ikke tinglyses, men det skal opprettes en grensejusteringsavtale hvor begge partene må signere.

Det er strenge krav for å få gjennomført en grensejustering. Disse vilkårene må oppfylles:

  • Arealet for hver av de involverte eiendommene kan bare økes eller reduseres med inntil 5 %, og maksimalt 500 m².
  • En eiendom kan bare avgi areal som i sum ikke overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.
  • Verdien på de involverte eiendommene skal ikke redusere eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.
  • Grensene kan ikke justeres i strid med planformål eller retningslinjer gitt i eller i medhold av annen lovgiving.
  • Kjøp av eiendom ved grensejustering må vurderes i forhold til konsesjonsloven.

Hvem kan kreve (rekvirere) grensejustering?

Grensejustering kan kreves av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, skal personer med signaturrett i firmaattest kreve grensejustering.

Hva skal rekvisisjonen inneholde?

Rekvisisjon om grensejustering skal bestå av følgende:

  • Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning for saker etter matrikkelloven.
  • Kartutsnitt hvor forslag til ny grense er tegnet inn. Utskrift fra Follokart, målebrev og matrikkelkart, eller situasjonskart kan brukes.
  • Dokumentasjon på beregning av grad av utnytting.

Husk at alle hjemmelshavere av berørte eiendommer må signere rekvisisjonsskjema.