Dette skal bidra til at innbyggerne kan oppleve økt frihet, trygghet og mestring av eget liv og helse. Bruk av velferdsteknologi skal også bidra til bedre ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestene.

Hva er velferdsteknologi, og hvorfor ta det i bruk?

Velferdsteknologi er løsninger som fremmer mestring av eget liv og helse, og bidrar til økt trygghet, aktivitet og sosial deltakelse. Teknologien skal også støtte pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenestene i oppfølgingen av personer med hjelpebehov. Velferdsteknologi skal legge til rette for at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig.

Innføringen av velferdsteknologi skal føre til effektiv ressursutnyttelse, og til mer tilgjengelige og bedre tjenester. Tiltaket blir et viktig virkemiddel til å sikre et fremtidsrettet og bærekraftig kommunalt tjenestetilbud.

Velferdsteknologi egner seg for mange ulike funksjonsutfordringer og kan brukes av personer i alle aldre. Noen av løsningene er en av det kommunale tjenestetilbudet, som for eksempel trygghetsalarm. Andre løsninger kan innbyggerne anskaffe selv, som for eksempel robotgressklipper.

Hva slags velferdsteknologi har vi i Ås?

Det er innført flere ulike typer velferdsteknologi Ås kommune. Disse er basert på nasjonale anbefalinger. Her er noen eksempler:

  • Digital trygghetsalarm med mulighet for å koble på ulike sensorer på f.eks. dør og seng. Gir bruker mulighet til å varsle helsepersonale når behov for assistanse etter fall eller andre nødstilfeller hjemme.
  • Elektronisk medisindispenser som gjør det enklere å huske å ta medisin og varsler pårørende eller helsepersonale dersom medisinen ikke blir tatt.
  • Mobil trygghetsalarm med GPS som bla. gjør det mulig for personer med tidlig demens å fortsette å gå tur og være aktive utendørs. Prøves ut med hjemmeboende og benyttes på sykehjem og i ulike tjenester.
  • KOMP Pro som muliggjør enkel videokommunikasjon mellom bruker og pårørende og mellom bruker og helsetjenestene.
  • Videomøter. Gjør det mulig for innbyggerne å ha digitale konsultasjoner med kommunalt helsepersonell på sikker måte.

Lurer du på hvordan velferdsteknologi kan se ut?

Velkommen til Mulighetsrommet!

Mulighetsrommet er en visningsleilighet som innbyggerne i Ås kan besøke for å få informasjon, ideer og inspirasjon til å mestre hverdagen og leve selvstendige, trygge, aktive og sosiale liv.

Se mer om mulighetsrommet her

Hva slags løsninger planlegger vi å innføre?

Vi jobber med innføringen av nye velferdsteknologiløsninger. Dette er noe av det som planlegges innført:

  • Digitalt tilsyn. Kamera- og sensorløsninger som gjør det mulig for helsepersonale å utføre tilsyn uten å være fysisk til stede.
  • Digital hjemmeoppfølging av personer med kroniske sykdommer ved hjelp av nettbrett og digitalt måleapparater. Gir tettere og mer fleksibel oppfølging av personer med ulike kroniske sykdommer som KOLS, diabetes og hjertesykdommer med flere.

Følg med på kommunens nettsider for oppdateringer.

Samarbeid i Follo og nasjonalt

Ås deltar i et interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Follo og i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.