Godt skolemiljø
Godt skolemiljø

Regelverk for godt skolemiljø

Barnekonvensjonen
Barnekonvensjonen av 20. november 1989 er et sentralt og felles utgangspunkt. Rettsreglene i barnekonvensjonen har høyere rang enn rettsregler i norsk lovgivning. Barnehagen og skolens opplæring og arbeid med det psykososiale miljøet, skal bygge på følgende prinsipper:

  • Barns rett til vern mot diskriminering (artikkel 2)
  • Barns beste skal være et grunnleggende hensyn (artikkel 3)
  • Retten til liv og plikten til å sikre utvikling (artikkel 6)
  • Barns rett til å bli hørt (artikkel 12)

Opplæringsloven
Opplæringsloven kapittel 9 A lovfester nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende. Ås kommune har en felles handlingsplan for et godt skolemiljø og den er førende for skolenes lokale handlingsplaner.

Skolen har en aktivitetsplikt
Alle som jobber på skolen har ansvar for å jobbe forebyggende for at krenkelser ikke skal skje, og for at alle elevene har det bra på skolen. De har en plikt til å følge med på dette. Alle ansatte på skolen skal varsle rektor hvis de mistenker eller vet at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal også innen rimelig tid undersøke saken. I alvorlige tilfeller skal kommunen (skoleeier) varsles. Dersom en ansatt på skolen tror eller har sett at en voksen krenker en elev, skal saken straks meldes til rektor, og rektor skal varsle kommunen.

Skolens ansatte har plikt til å gripe inn mot krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme.

Dersom det er behov for å sette i gang tiltak for å sikre elevens skolemiljø, skal skolen lage en skriftlig aktivitetsplan. Planen skal vise hva skolen vil gjøre og hvorfor. Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid.

Hva kan du gjøre hvis barnet ditt ikke har et trygt og godt skolemiljø?
Ta kontakt med skolen så fort som mulig og forklar hva saken gjelder. Snakk gjerne med kontaktlærer først, men du kan også ta direkte kontakt med rektor. Du kan ta kontakt ved å ringe skolen, sende en Transponder-melding eller skrive til skolen. På hver skoles hjemmeside finnes det også en snarvei på høyre side, som heter "Meld fra om skolemiljø".
Les mer på Udir sine sider om å melde i fra om skolemiljø.

Melde sak til Statsforvalteren
Dersom eleven ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med Statsforvalteren. Mener dere at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten i en sak som gjelder deres barn, kan dere melde saken til Statsforvalteren i Oslo og Viken

En eventuell klage bør være skriftlig og begrunnet. Konkretiser hva dere er misfornøyde med når det gjelder skolens behandling av saken.

Hvis statsforvalteren kommer til at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin, kan statsforvalteren i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et godt og trygt skolemiljø.

Vil du vite mer?

Utdanningsdirektoratet har laget nettstedet nullmobbing.no
Utdanningsdirektoratet har også laget et rundskriv om skolemiljø.
Informasjon fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ I BARNEHAGENE OG SKOLENE I ÅS KOMMUNE
Handlingsplan for godt psykososialt miljø

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehagene og skolene i Ås kommune

Ås kommune er avhengig av at styrere og rektorer drar i samme retning og har en felles forståelse for det arbeidet som kreves for å sikre barn og unge et trygt psykososialt miljø i barnehager og skoler. Planen gir føringer for arbeidet med skolemiljøet i Ås-skolen. Den beskriver hvordan skolen skal jobbe forebyggende for et trygt og godt skolemiljø. Det forventes at enhetene har rutiner for hvordan enheten jobber systematisk for å forbygge mobbing og andre krenkelser. I tillegg forventes det at hver enhet har tiltaksplaner som iverksettes når man avdekker at et barn eller en ungdom ikke har et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. Denne planen er ment som en støtte og konkretisering av forventningene til lederne av barnehager og skoler fra administrativ barnehage og skoleeier i Ås kommune.

Les planen her

Skolevegring

Forebygging og oppfølging av skolefravær

Det viktigste skolen gjør for å forebygge bekymringsfullt fravær, er å jobbe med et trygt og godt skolemiljø. Alle barn har rett til skolegang i Norge, men det er også skoleplikt, noe som innebærer at foreldre har ansvar for at barna kommer på skolen. Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø er viktig for alle barn for å trives og utvikle seg. For å få til dette må skole og hjem samarbeide. De må jobbe sammen for at elevene skal føle trygghet, og utnytte sitt læringspotensial på best mulig måte.

For å lykkes med nærværsarbeid må det fokuseres på å jobbe målrettet og systematisk. Ås kommune har utarbeidet veilederen "Nærvær og fravær i barnehager og skoler" som søker å forebygge problematikk med bekymringsfullt skolefravær.  Målet er å hjelpe skolen til å komme tidligere inn i saker der elever viser tegn til økende skolefravær. Ansatte i skoler og barnehager bruker veilederen i sammenheng med andre kommunale planer og BTI- modellen. Kommunen har også laget en samling av maler og kartleggingsverktøy, som kan brukes i arbeidet med bekymringsfullt fravær, kalt "Verktøykassen". 

laget en verktøykasse 

Les Plan for bekymringsfullt skolefravær
​Les Verktøykassen

Foreldrehverdag.no

Foreldrehverdag er et tilbud fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til alle foreldre med barn fra 0-18 år. 
Foreldrehverdag kan hjelpe deg til å forstå og kommunisere bedre med barnet ditt, ved å lære deg hvordan barn utvikler seg og hva de trenger. Målet er å gjøre deg mer bevisst og trygg i foreldrerollen og gi deg trygge og kvalitetssikrede råd. Foreldrehverdag er artikler, filmer og podkast om tema som foreldre møter i hverdagen.