Godt skolemiljø
Godt skolemiljø

Regelverk for godt skolemiljø

Nytt regelverk
Opplæringsloven kapittel 9 A lovfester nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende. Ås kommune har en felles handlingsplan for et godt skolemiljø og den er førende for skolenes lokale handlingsplaner.

Skolen har en aktivitetsplikt
Alle som jobber på skolen har ansvar for at krenkelser ikke skal skje og for at alle elevene har det bra på skolen. De har en plikt til å følge med på dette. Alle ansatte på skolen skal varsle rektor hvis de tror eller vet at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal også innen rimelig tid undersøke saken. I alvorlige tilfeller skal kommunen (skoleeier) varsles. Dersom en ansatt på skolen tror eller har sett at en voksen krenker en elev, skal saken straks meldes til rektor, og rektor skal varsle kommunen.

Skolens ansatte har plikt til å gripe inn mot krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme.

Dersom det er behov for å sette i gang tiltak for å sikre elevens skolemiljø, skal skolen lage en skriftlig aktivitetsplan. Planen skal vise hva skolen vil gjøre og hvorfor. Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid.

Hva kan du gjøre hvis barnet ditt ikke har et trygt og godt skolemiljø?
Ta kontakt med skolen så fort som mulig og forklar hva saken gjelder. Snakk gjerne med kontaktlærer først, men du kan også ta direkte kontakt med rektor.

Melde sak til Statsforvalteren
Dersom dere mener at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin i en sak som gjelder deres barn, kan dere melde saken til Statsforvalteren i Oslo og Viken (via nettsidene til Utdanningsdirektoratet). Statsforvalteren vil bare behandle saken dersom dere i forkant har tatt saken opp med rektor og det har gått minst en uke fra saken ble tatt opp med rektor.

En eventuell klage bør være skriftlig og begrunnet. Konkretiser hva dere er misfornøyde med når det gjelder skolens behandling av saken.

Hvis statsforvalteren kommer til at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin, kan statsforvalteren i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et godt og trygt skolemiljø.

Vil du vite mer?

Utdanningsdirektoratet har laget nettstedet nullmobbing.no
Utdanningsdirektoratet har også laget et rundskriv om skolemiljø.
Informasjon fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

Handlingsplan for godt psykososialt miljø
Handlingsplan for godt psykososialt miljø

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO

Handlingsplanen gir føringer for arbeidet med det psykososiale miljøet. Den skal forebygge, fange opp og håndtere mobbing av barn og unge i Ås.

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur vedtok i møte den 18.01.2017  "Handlingsplan for et godt psykososialt miljø for skoler og SFO i Ås"

Handlingsplanen er et overordnet dokument som skal sikre det systematiske arbeidet med det psykososiale miljøet. Den trer i kraft for skoler og SFO fra 1. august 2017 og er førende for skolenes lokale handlingsplaner. Planen utvides til også å omfatte de kommunale barnehagene i Ås fra 1. august 2018.

"Handlingsplan for et godt psykososialt miljø for skoler og SFO i Ås" er utarbeidet av Pedagogisk innsatsteam ved Ås pedagogisk-psykologisk senter (PPS), i samarbeid med oppvekst- og kultursjefen. Rektorer og øvrige skoleledere har vært involvert i prosessarbeidet med å utvikle denne planen.

Les planen her

Null mobbing
Null mobbing

Nullmobbing.no

utdanningsdirektoratet har laget nettstedet nullmobbing.no

Foreldrehverdag.no

Foreldrehverdag er et tilbud fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til alle foreldre med barn fra 0-18 år. 
 
Foreldrehverdag hjelper deg å forstå og kommunisere bedre med barnet ditt ved å
 
lære deg hvordan barn utvikler seg og hva de trenger
gjøre deg mer bevisst og trygg i foreldrerollen
gi deg trygge og kvalitetssikrede råd
Foreldrehverdag er artikler, filmer og podkast om tema som foreldre møter i hverdagen.