Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen. Som hovedregel kreves det at eiendommene grenser til hverandre. Tomtefester kan også slåes sammen, dersom de er utskilt fra samme grunneiendom og festekontraktene har samme innhold og parter.
 
For sammenslåing av eierseksjoner vises til info om seksjonering og reseksjonering.
 
Sammenslåing kan ikke gjennomføres dersom den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere. Dette betyr at eiendommene som skal slåes sammen enten må ha like heftelser, eller at den denne eiendommen er heftelsesfri. Ved sammenslåing utvides panteretten til hele den sammenslåtte eiendommen.

Hvem kan kreve sammenslåing

Sammenslåing kan kreves av den som har grunnbokshjemmel (eier).
 
Kravet skal inneholde:
Krav om sammenslåing av eksisterende eiendommer (matrikkelenheter) sendes skriftlig til kommunen. Kravet må være undertegnet av den (de) som har grunnbokshjemmel, jf. matrikkelloven § 18. Med kravet skal følge:
 
  • Skjema for krav om sammenslåing (Kartverket)
  • Kart over grenser for de eiendommer kravet gjelder, se Follokart
  • Bekreftelse på at hjemmelshaver til en eventuell bruksrett er varslet
  • Dokumenter som er nødvendig for å få tinglyst sammenslåingen. Det kan være dokument som beskriver forhold til panthavere, bruksrettshavere mm.
Saksgang
Når kommunen finner at vilkårene for sammenslåing er til stede, føres sammenslåingen i matrikkelen og det sendes melding om dette til tinglysningen. Etter sammenslåingen er tinglyst utferdiger kommunen et nytt matrikkelbrev som sendes søkeren.
 
For sammenslåing av eierseksjoner vises til info om seksjonering og reseksjonering.
 
Gebyr
Sammenslåing av eiendommer er ikke gebyrbelagt.