Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og gebyrer 2024

Her får du oversikt over Ås kommunes priser og gebyrer. Prisene finner du også i kommunens vedtatte handlingprogram 2024-2027 publisert i portalen Framsikt (Vedlegg 2 Gebyrer).

Avløp

Avløp
Årlig kloakkavgift pr. m³, variabel del39
Abonnementspris2 500
Tilknytningsavgifter kloakk, pr m2, lav sats213
Tilknytningsavgifter kloakk, pr m2, høy sats425
Eiendommer med slamavskiller og tilknyttet WC; tømming 1ggr/2.år100
Eiendommer med slamavskiller uten tilknyttet WC ; tømming 1ggr/4.år50
Eiendommer med minirenseanlegg; tømming 1ggr/år200
Eiendommer med tette tanker, 4m3; tømming 1ggr/år200
Eiendommer med slamavskiller/tett tank med våtvolum over 4m350
Saksbehandlingsgebyr utslippstillatelser3 500
Tilsynsgebyr spredt avløpsanlegg4 250
Utlevering av ledningskart (gjennom e-torg)320
Utlevering av SOSI-fil (gjennom e-torg)500

Barnehagene

Inntektsgrensen for gratis kjernetid for barn i alder 2-5 år i familier med lav inntekt er kr 615 590.

I forskrift om foreldrebetaling §3 skal satsen maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Inntektsgrense for redusert foreldrebetaling fra 1. januar 2023 er kr 550 000.

Søskenmoderasjon for det andre barnet er 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra 1. august 2023.

BarnehageneSats 2024
01.08.2024
Foreldrebetaling maksimalpris endres 01.08.2024 *Ny sats gjelder fra 01/082 000
Inntektsgrensen for gratis kjernetid for barn i alder 2-5 år i familier med lav
inntekt. Gjeldende inntektsgrense er kr 615 590 fra 01.08.2023
 
I forskrift om foreldrebetaling §3 skal satsen maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Inntektsgrense for redusert foreldrebetaling fra 1. januar 2023 er kr 550 000.366 666

 

Boligforvaltning

Boligforvaltning
Husleieinntekter og husleie omsorgsboligerÅrlig indeksregulering i henhold til ssb's
konsumprisindeks. Individuell justering i
det enkelte leieforholdet
Gebyr for skriving av begjæring, 1 RDomstolens satser viderefaktureres +
administrasjonsgebyr på 5 %
Gebyr til namsmannen/Statens Innkrevingssentral. Rettsgebyrloven § 14,2. ledd: 2,1 RDomstolens satser viderefaktureres +
administrasjonsgebyr på 5 %
Rettsgebyrloven 14, 2. ledd nr. 5 tvangsfullbyrdelse blir gjennomført, 2 ganger
rettsgebyret: kr 1.373,- x 2
Domstolens satser viderefaktureres +
administrasjonsgebyr på 5 %
Meglerhenvendelser vedr. utfylling av skjema med bekreftende underskrift, ved overdragelse av fremfesteiendommer, med bekreftende underskrift (f.eks.
informasjon om festeforhold, festeavgift).
1638
Annen formell bistand til eiendomsmeglere og øvrige profesjonelle aktører1638
Gebyr unødig brannutrykning («falsk alarm»), viderefaktureres leierBrannvesenets sats viderefaktureres +
administrasjonsgebyr på 5 %

Eiendomsopplysninger

Meglerpakke2 059
Eiendomsinformasjon284
Bygningsdata208
Grunnkart316
Ledningskart208
Matrikkelbrev368
Godkjente bygningstegninger477
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest437
Seksjoneringstillatelse281
Naboliste197
Gjeldende regulering m/ bestemmelser395
Gjeldende kommuneplan209
Ortofoto197
Skråfoto/flyfoto717
Tilknytning til offentlig vann og avløp78
Adkomst til eiendommen128
Kommunale avgifter og gebyrer203
Legalpant78

Feiervesen

Feiervesen
Feiegebyr416
Tilsynsgebyr416

Gebyrregulativ etter matrikkelloven og eierseksjonsloven

Gebyrregulativ for behandling av bygge- og delesaker

Gebyrregulativ plansaker

Kulturskolen

Kulturskolen
Elevkontingent gruppetilbud pr år4 485
Individuell opplæring – instrumentalopplæring pr år5 450
Musikal (sang + dans)6 540
Kurs945

Pleie- og omsorg og miljøarbeidertjenesten

Pleie- og omsorg og miljøarbeidertjenesten /praktisk bistand/hjemmehjelp
Forskrift om endring i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Inntil 2G (pr. time og maxbeløp)60
226
Fra 2G til 3G - Minimum237
Fra 2G til 3G - Maksimum243
Fra 3G til 4G - Minimum319
Fra 3G til 4G - Maksimum1 449
Fra 4G til 5G - Minimum397
Fra 4G til 5G - Maksimum1 904
Fra 5G til 6G - Minimum555
Fra 5G til 6G - Maksimum3 982
Over 6 G - Minimum706
Over 6 G - Maksimum4 785
Hjelp til handling65
Korttidsopphold pr. døgnFølger statlige satser
 
Dagopphold pr. dag, uten transport, Aktivitetssenteret Moer154
Dagopphold pr. dag, med transport, Aktivitetssenteret Moer201
Døgnpris for sykehjemsplass189
Middag – 2 retters liten porsjon – levert kald75
Middag – 2 retters stor porsjon – levert kald90
GSM (alle nye Trygghetsalarmer fra 1.1.17 vil være GSM alarmer )4 900
Egenbetaling for bruk av bil3 750

Renovasjon

Renovasjon
Renovasjonsavgift4 270
Hytterenovasjon2 135

Salg av eiendom

Salg av eiendom
Salg til privatperson areal under 100 m2 regulert til bolig per m23 360
Salg til privatperson areal under 100 m2 regulert til friområde/lekeplass/LNF   per560

Samferdsel

Saksbehandling av gravemeldinger og arbeidstillatelse/arbeidsvarsling
Graving
Komplett saksbehandling av gravemelding med 1 mnd varighet inkl. første kontroll og behandling av ferdigmelding5500komplett plan første måned
Endring av allerede godkjent gravemelding/arbeidsvarslingsplan/utvidet arbeidsperiode (gebyrer for varighet kommer i tillegg)1000ny komplett plan for samme arbeid/prosjekt
Gebyr for mangler ved søknad for gravemelding 4000pr.plan 
Gravegebyr 2-4 mnd 3000pr.mnd fra 2 mnd
Gravegebyr mer enn 5 mnd10000pr mnd fra 5 mnd
Arbeidstillatelse/Arbeidsvarsling
Saksbehandling av komplett arbeidsvarlingsplan med søknad om arbeidstillatelse inkl første kontroll2000komplett plan
gebyr for mangler ved arbeidstillatelse/arbeidsvarslingplan 2000pr plan
Endring av allerede godkjent arbeidstillatelse/arbeidsvarsling 2000ny komplett plan for samme arbeid/prosjekt
Gebyr for oppfølging av registrerte avvik ved kontroll 
Oppfølging og saksbehandling av avvik fra godkjent gravemelding/arbeidsvarsling /ferdigmelding 5000pr. avvik
Eksempler:
Graving og arbeidsvarsling 2 mnd, komplett søknad første forsøk = 5500 +3000+2000= 10500 
Graving og arbeidsvarsling 2mnd, 3 mangler som endres ved arbeidsvarsling, 2 avvik ved kontroll=5500 (graving 5500)+3000 (tid 2 mnd)+6000 (mangler ved plan)+10000 (avvik ved kontroll) =24500 
Arbeidsvarsling, 4 mangler som endres ved plan,3 avvik ved kontroll= 2000+8000+15000=20000 

Skolefritidsordning SFO

Skolefritidsordningen
Deltidsplass (til og med 10 timer per uke) inkl kost.  (Skal utgjøre ¾ av
heltidsplass)
2 725
Helplass (mer enn 10 timer) inkl kost.3 633
Enkeltdag når skolen er stengt578
Enkeltdag når skolen er åpen321
Redusert foreldrebetaling for 1.-4. trinn. I forskrift til opplæringsloven §1B-1, som omhandler reduksjon i foreldrebetalingen, skal satsen maksimalt utgjøre  6% av husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig    kapitalinntekt.
Inntektsgrense for redusert foreldrebetaling fram til 1. juli 2024 er kr 638 550. Fra
1. august 2024 er inntektsgrense for redusert foreldrebetaling kr 666 008
Maksimalt utgjøre 6 % av
inntekt
Redusert foreldrebetaling for deltidsplass i SFO skal koste ¾ av en inntektsgradert
helplass.
 
Gratis kjernetid gjelder for 1. - 3. trinn fra skolestart 2024 

I forskrift om foreldrebetaling §3 skal satsen maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Inntektsgrense for redusert foreldrebetaling fra 1. januar 2023 er kr 550 000.

Redusert foreldrebetaling for deltidsplass i SFO skal koste ¾ av en inntektsgradert helplass. Gratis kjernetid innføres fra 1.8. 2022 for 1. trinn

Svømmehall billettpriser og utleiepriser

Utleie idrettshaller, svømmehall,  styrketreningsrom, dansesal, turnhall
Timepris trening barn og ungdomslag (tom 19) år i Ås kommune0
Timepris trening voksne lag i Ås kommune (fl.tall over 20 år)260
Timepris trening barn og voksne lag utenfor Ås kommune355
Timepris arrangement barn og ungdomslag (tom 19 år) i Ås kommune0
Timepris arrangement voksne lag i Ås kommune355
Timepris arrangement barn og voksne lag utenfor Ås kommune890
Timepris trening og arrangement privatpersoner og bedrift i og utenfor Ås
kommune
890
Billetter folkebadene Ås og Nordbytun svømmehall
Enkeltbillett barn under 16 år og honnør42
Enkeltbillett student52
Enkeltbillett voksne89
Klippekort barn under 16 år og honnør (10 klipp)273
Klippekort student (10 klipp)340
Klippekort voksne (10 klipp)610
Halvårskort barn under 16 og honnør565
Halvårskort student710
Halvårskort voksne1 050
Halvårskort familie (2 voksne og 2 barn)2 100

Utleie haller og saler

Utleie idrettshaller, svømmehall,  styrketreningsrom, dansesal, turnhall
Timepris trening barn og ungdomslag (tom 19) år i Ås kommune0
Timepris trening voksne lag i Ås kommune (fl.tall over 20 år)260
Timepris trening barn og voksne lag utenfor Ås kommune355
Timepris arrangement barn og ungdomslag (tom 19 år) i Ås kommune0
Timepris arrangement voksne lag i Ås kommune355
Timepris arrangement barn og voksne lag utenfor Ås kommune890
Timepris trening og arrangement privatpersoner og bedrift i og utenfor Ås
kommune
890
Utleie aktivitetsrom i idrettshall
Trening barn og ungdomslag (tom 19 år) i Ås kommune0
Timepris trening voksne lag i Ås kommune (fl.tall over 20 år)160
Timepris trening barn og voksne lag utenfor Ås kommune210
Timepris trening og arrangement privatpersoner og bedrift i og utenfor Ås
kommune
210
Utleie møterom i Åshallen 
Timepris barn og ungdomslag (tom 19 år) i Ås kommune0
Timepris øvrige grupper160

Utleie Ås kulturhus og kinobilletter

Store sal3 090
Store salong1 245
Lille salong735
Lille sal1 225
Lille sal og salong1 860
Seniorsenteret2 350
Festsalen Åsgård4 900
Rigging/pynting av lokalet (pr dag ekstra)640
Kinobilletter voksen136
Kinobilletter under 20 år/ honnør/ student115

Vann

Vann
Årsavgift, vann, pr m³, variabel del33
Fast abonnementspris2 500
Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, lav sats215
Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, høy sats430
Kontrollgebyr avlesning vannmålere1 500
Gebyr for manglende innlevering av vannmåler3 000
Kjøp av vann fra vannkiosk (kr. Pr. m3)65

Vigsel

Vigselsgebyr utenfor kontortid og/eller utenfor kommunens lokaler1 219
Leie av lokale for vigsel av utenbygdspar1 219