Priser og påmelding

Påmelding til alle våre kurs gjøres i portalen SpeedAdmin.

Velg kurs → Legg kurset i handlekurv → og fullfør registrering.

Her kan du registrere påmelding i SpeedAdmin.

Beskrivelse Pris
Individuell undervisning 2597,-
Gruppeundervisning (kunst, teater, gitargr.,musikklek, animasjon, 
(Se mer detaljerte priser for dans lenger ned) 
2135,- 
Musikalundervisning Ås (2 timer i uken):  3175,- 
Spillutvikling (1,5 timer i uken) 16 ganger per semester  3050,-
Instrumentleie: 624,-
Materialkostnader teater:  265,-
Materialkostnader Kunstverksted  265,-
Materialkostnader animasjon: 265,-
BåB (medlemmer som ikke går i korpset)  900,-
Trekkspillorkester (medlemmer som ikke bor i Ås)  1320,-
E-sport, 10 ganger 1400,-
Voksne over 25 som går på ordinære tilbud fra 3800,-

Danseklasser per semester

1 klasse per uke:  2135,-
2 klasser per uke, samme elev:  3736,-
3 klasser/timer per uke, samme elev: 5060,-
4-7 klasser/timer per uke pr elev:  *Maks 5807,- 
Kompaniet og juniorkompaniet:
 *NB! Kompaniet og juniorkompaniet er ikke med i rabattordningen for dans. 
2135,- 
Voksne over 25 som går på ordinære tilbud  Fra 3800,-

Ås jente- og guttekorps

Årskontingent:  500,- (per. år) 
Instrumentleie:  500,- (per semester)
Søskenmoderasjon (instrumentleie):  100,- (per semester) 

Nordby skolekorps

Kontingent inkl. instrumentleie, forsikring, uniform og medlemskap i Nmf 

500,- (per semester)  - gratis 1. semester for aspiranter  

Priser for høstsemesteret 2023
Beskrivelse Pris
Individuell undervisning 2725,-
Gruppeundervisning (kunst, teater, gitargr.,musikklek, animasjon, 
(Se mer detaljerte priser for dans lenger ned) 
2243,- 
Musikalundervisning Ås (2 timer i uken):  3270,- 
Spillutvikling (1,5 timer i uken) 16 ganger per semester  3202,-
Instrumentleie: 655,-
Materialkostnader teater:  270,-
Materialkostnader Kunstverksted  270,-
Materialkostnader animasjon: 270,-
BåB (medlemmer som ikke går i korpset)  945,-
Trekkspillorkester (medlemmer som ikke bor i Ås)  1390,-
E-sport, 10 ganger kr. 2047,- (kr. 997,- for de som i tillegg går på spillutvikling)
Voksne over 25 som går på ordinære tilbud fra 3914,-

Danseklasser per semester

1 klasse per uke:  2243,-
2 klasser per uke, samme elev: (681,- i rabatt)  3925,-
3 klasser/timer per uke, samme elev: (1716,-  i rabatt) 5316,-
4-7 klasser/timer per uke pr elev (mellom 2871,- og 5114,- i rabatt)  6101,- 
Kompaniet og juniorkompaniet:
 *NB! Kompaniet og juniorkompaniet er ikke med i rabattordningen for dans. 
2243,- 
Voksne over 25 som går på ordinære tilbud  Fra 3914,-

Ås jente- og guttekorps

Årskontingent:  500,- (per. år) 
Instrumentleie:  500,- (per semester)
Søskenmoderasjon (instrumentleie):  100,- (per semester) 

Nordby skolekorps

Kontingent inkl. instrumentleie, forsikring, uniform og medlemskap i Nmf 

500,- (per semester)  - gratis 1. semester for aspiranter  

Priser for vårsemesteret 2024

Redusert betaling

Familier med samlet forsørgerinntekt på under kr 450.000 i året få 50% avslag i prisen på ett kulturskoletilbud pr. barn. For å få redusert pris må man søke, og søknaden må dokumenteres med ligningspapirer.
Les mer om vedtaket.

Søk om redusert betaling

Fyll inn søknadsskjema og lever sammen med ligningspapirer som post til Kulturskolen i Ås, PB 195, 1431 Ås. Søknaden kan også sendes på e-post: kulturskolen@as.kommune.no

Frist for å søke for høstsemestert er 1.september og for vårsemestert 5.januar. Ved levering før 1.september gjelder søknaden for hele skoleåret, og for søknader levert mellom 1.september og 5.januar gjelder søknaden for vårsemesteret. NB! Det må sendes ny søknad hvert skoleår.

Les mer om reglement og opptakskriterier

Fakturainformasjon

Fakturaene blir sendt ut fra Ås kommune etter oppstart hvert semester. Spørsmål vedrørende faktura rettes til: Fakturering@as.kommune.no .

Skolerute 2023/2024

Kulturskolens skolerute 2023-2024

August 2023

Åpningsseremoni og timeavtaler:
torsdag 17 august kl. 17:00

Første undervisningsdag
fredag 19. august

 

Oktober

Høstferie:

Uke 40

 

November

 

Plandag i skole og kulturskole fredag 17.nov, ikke undervisning

Desember

Juleferie:
Siste undervisningsdag mandag 18.desember

 

 

Januar 2024

Første undervisningsdag onsdag 3.januar

 

 

Februar

Vinterferie:

Uke 8

 

Mars

 

 

April

Påskeferie:

f.o.m. mandag 25.mars

t.o.m tirsdag 2. april

 

Merk fri tirsdag 2. april tross skoledag i grunnskolen.

Mai

Fri helligdager:
onsdag 1.mai
torsdag 9. mai Kr.himmelfart

fri fredag 10.mai

fredag 17. mai
mandag 20.mai pinse
 

Merk fri fredag 10.mai hvis ikke lærer gir beskjed om annet, selv om det er undervisning i grunnskolen

Juni

Siste undervisningsdager i Kulturskolen hvis ikke lærer gir beskjed om annet:
 

mandagstimer: t.o.m 10. juni
tirsdager: t.o.m 11.juni
onsdager: t.o.m 5. juni
torsdager t.o.m 6. juni

fredager t.o.m 14. juni

helgen fred 7.- lørd 8. juni danseforestillinger og Kulturfesten


* Merk at enkelte fag har komprimert timeplan med lengre økter og dermed litt færre oppmøter.
Her vil lærer gi egne beskjeder direkte til elevene når/hvis undervisningsplanen avviker fra den ordinære skoleruten.

Reglement og opptakskriterier

 • Søkeren må være bosatt i Ås kommune (unntak ved gruppeundervisning).
 • Innmeldingen er bindende når tildelt plass, tid og sted for undervisningen er mottatt og kunden ikke har takket nei på tilsendt e-post. 
 • Utmelding skal skje via portalen på Speedadmin (evnt pr mail) til kulturskolens administrasjon, innen 12. desember for vårsemester eller 26. mai for høstsemester.
  • Alle elever som ikke melder seg av pr mail eller via speedadmin innen fristen, beholder automatisk  sin(e) plass(er) ved kulturskolen kommende semester. 
  • NB!! Avmelding etter disse datoene faktureres selvom eleven slutter etter oppstart,  eller hvis eleven ikke kommer på timene fra starten av semesteret.
 • Foresatte er økonomisk bundet til å betale hele elevavgiften påfølgende semester hvis de ikke har sagt opp plassen før utmeldingsfristen. I noen tilfeller vil man kunne få redusert til et avmeldingsgebyr tilsvarende halv kontingent. Forutsetningen er at plassen blir fylt med en annen elev.
 • Slutter eleven kan man ikke påregne reduksjon i prisen etter oppstart verken på gruppe- eller individuell aktivitet. Unntak er at det er mulighet for 1 prøvetime på dans etter avtale hvor man kan slippe å betale hvis eleven ikke vil fortsette. Dette gjelder kun utprøving på nye tilbud i ny stilart innen dans for eleven.  
 • For nye elevplasser: hvis foresatte har fått beskjed om mottatt plass og de ikke har takket nei til plass før oppstartsdato i inntaksmailen, vil de være forpliktet til å betale halv kontingent  for gruppeaktivitet. Ved individuell undervisning må hele beløpet betales hvis de ikke takker nei til plassen innen fristen i mailen med mindre plassen blir fylt av annen elev. Da kan kontingenten bli redusert til et avmeldingsgebyr tilsvarende halv kontingent. 
 • Foresatte må ha betalt kontingent for foregående semester for at eleven skal beholde plassen i kommende semester
 • Er lærer syk eller ved forhindret fra undervisningen forsøker skolen etter beste evne å skaffe vikar. Når det gjelder kompensasjon eller nedsatt elevbetaling ved lærerfravær, gis det først når undervisning utgår mer enn tre ganger i det samme semesteret.​ 
 • Elever som ikke møter opp til mange av timene vil kunne miste plassen. Her utvises det skjønn. Foresatte vil bli varslet i forkant dersom det er fare for å miste plassen; man kan ikke påregne prisreduksjon av den grunn.
 • Hvis betaling uteblir, vil eleven miste plassen sin. Dette varsles skriftlig i forkant.
 • Det er en forutsetning at elever på individuell undervisning disponerer eget instrument.
 • Kulturskolen har noen instrumenter til leie. Korpsene besørger instrumenter til sine medlemmer. Pianister må ha piano for hjemmeøving (ikke el-piano eller keyboard).
 • For søkere til blåse- og slagverkinstrumenter: Søkere til korpsene prioriteres på bakgrunn av gjeldende samarbeidsavtale. Korpsenes besetningsbehov er styrende for tildeling av instrument. Per i dag tas det kun inn et fåtall elever til blås og slagverkinstrumenter uten at de ønsker tilknytning til korps. Dette er et politisk bestemt.  Elever som slutter i korpset mister også sitt tilbud om instrumentalopplæring. Eleven må da søke om plass for instrumentalopplæring uten tilknytning til korpset.
 • Dersom ny søker får plass ved høstens opptak gis det beskjed om dette før oppstart på høsten. Det er også mulighet for å få tilbud om plass underveis i året
 

Serviceerklæring

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha  kulturskoletilbud til barn og unge.
 
Vi lover at kulturskolen:
-Tilbyr opplæring hos høyt kvalifiserte og utdannede pedagoger og utøvere.
-Gir opplæring tilpasset den enkelte elevs forutsetninger, behov, nivå g interesse.
-Gir opplæring innenfor tydelige og faste rammer.
-Undervisning organisert enten som enkeltundervisning eller i grupper.
-Gir både faglig og sosial utvikling for eleven.
-Deltakelse ved konserter og andre arrangement / forestillinger / utstillinger.
-Det gis tilbud om foreldresamtaler · Være rådgivende ved anskaffelse av eget instrument.
 
 Dette forventer vi av eleven:
-At eleven møter opp til rett tid og vel forberedt til undervisningen.
-At eleven setter av tid til å være med på konserter, forestillinger og prosjekter utenom den vanlige ukentlige undervisningen.
-At eleven og foreldre/foresatte er til stede på hele arrangementer, også etter at eleven er ferdig med sitt bidrag.
-At eleven melder fravær på forhånd til faglærer eller til kontoret.
 
Dette forventer vi av foresatte:
-At de oppmuntrer og støtter barna, og legger til rette for daglig øving hjemme.
-At de melder fra til kontor eller til lærer dersom eleven skal være borte fra undervisningen.
-At de tar kontakt med lærer dersom de har spørsmål eller ønsker å komme med innspill til undervisningen
-At de, etter avtale med læreren, kjøper noter og nødvendig utstyr.
-At de har ansvaret for at utleieinstrument blir tatt godt vare på og sørger for at dette er forsikret.
-At de overholder frister for inn- og utmeldinger og elevkontingentinnbetalinger.