Priser i kommunale barnehager

Heltidsplass 3000 kroner per måned
Deltidsplass 50 % 1500 kroner per måned
Kost heltidsplass 400 kroner per måned
Kost deltidsplass 50 % 200 kroner per måned

Du må betale for barnehageplassen den 15. i hver måned. Du betaler da for inneværende måned.

Priser i private barnehager

Makspris i privatebarnehager er det samme som i kommunale barnehager: 3000 kroner per måned fra 1. januar 2023.

Private barnehager kan ha andre priser som er lavere enn makspris, og egne priser for deltidsplasser og kost.

Se informasjon på barnehagens hjemmeside

Redusert betaling

Søskenmoderasjon

Det er søskenmoderasjon i alle barnehager. Barn nummer 2 får 30 % rabatt, mens barn nummer 3 og oppover får gratis barnehageplass. Søskenmoderasjonen gjelder også mellom kommunale og private barnehager innenfor Ås kommune, men ikke mellom barnehage og SFO. Du trenger ikke å søke om søskenmoderasjon.

Redusert betaling for familier med lav inntekt

Ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for opphold i barnehage. Fra 1. januar 2023 gjelder ordningen familier med samlet inntekt under kr. 550 000.

Det er ikke rabatt på kostpris.

Gratis kjernetid

Fra og med 1. august i det kalenderåret barn fyller 2 år og frem til skolestart, kan barn ha rett på 20 timer gratis kjernetid. Barnehageåret 2023/2024 gjelder ordningen for husholdninger med samlet inntekt under kr. 615 590,- .

Ordningen gratis kjernetid gjelder både heltids- og deltidsplass i både private og kommunale barnehager.

Slik søker du

Foreldre må søke via kommunens elektroniske skjema. Det må søkes for hvert barnehageår.  Ås kommune innhenter skatteopplysninger. Dersom du ikke kan legge frem skattemelding for eksempel som følge av kort botid i Norge, kan du laste opp annen dokumentasjon for inntekt i søknadsskjemaet.

Søknader som er sendt innen 1. august gjelder vil gjelde fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret. 

Kommunen behandler også søknader når:

  • Barn starter i barnehagen midt i året 
  • Familien får en vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt, i forhold til siste års skattemelding, i løpet av året

Mer informasjon

Kommunens saksgang ved forsinket og manglende betaling

  • Purring ved manglende betaling er en påminnelse.
  • Purring er en betalingsoppfordring med varsel om rettslig inkasso ved mislighold. I fakturaen varsles det også om at plassen kan bli sagt opp.
  • Dersom 2. purring ikke er innbetalt innen forfall, og skyldner heller ikke har inngått en nedbetalingsplan med kommunen, går saken til rettslig inkasso.
  • Når en sak har gått til rettslig inkasso blir plassen sagt opp. Den aktuelle enhet fatter da vedtak om oppsigelse.
  • Etter oppsagt plass må foresatte søke plass på nytt.

Det er økonomiavdelingen i kommunen som er innkrever. Det vil si at det er økonomiavdelingen som skal kontaktes i forbindelse med forsinket og manglende betaling, herunder avtale om nedbetalingsplan og lignende. Ta kontakt dersom du har problemer med å betale.

Information in English

Parental payments for municipal kindergartens

Parental payments for kindergartens are governed by the Norwegian Regulations concerning Parental Payments for kindergartens.

From 1. January 2023 the maximum rate is NOK 3000 per month. A 30 % sibling price reduction is given for a second child and a 50 % sibling price reduction for third and for subsequent children. Payment for food is charged in addition. The extra charge is kr. 400 for municipal kindergarten, while private kindergartens have their own rates for diet.

National scheme for reduction of parental payment:

Fees for Kindergarten shall not exceed 6% of the household's total personal income and taxable capital income. The scheme is limited to a maximum rate of NOK 3000, - and thus applies to households with a total income below NOK 550,000 per year from 1. January 2023.  For second, third and subsequent children, the parental payment is determined in accordance with the provisions on price reductions for siblings.

Free core time of 20 hours per week for children aged 2, 3, 4 and 5 for parents with low incomes:
All children aged 2, 3, 4 and 5 years, as well as children who start school later and who live in households with a total annual income below NOK 598 824, are entitled to 20 hours of free kindergarten stays per week in the kindergarten year 2022/2023.

Parents must apply via: the municipality's electronic form. Applications must be made for each kindergarten year. Ås municipality collects tax information. If you cannot submit a tax return, for example as a result of a short period of residence in Norway, you can upload other documentation for income in the application form.

Applications sent before 1 August will be valid from 1 August until the end of the kindergarten year. If an application is made after 1 August, the decision applies from the first full month after the time of application and until the end of the kindergarten year.

The municipality also processes applications when:

  • Children start kindergarten in the middle of the year
  • The family receives a significant and lasting change in the household's income, in relation to the last year's tax return, during the year