Reduksjon i foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Ordningen er begrenset oppad til maksimalsatsen. 

Fra og med 1. januar 2021 er maksimalsatsen 3230 kroner . Husholdninger med en samlet inntekt under 592 167 kroner per år har rett til redusert betaling.  Se statsbudsjettet 2021: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-satsar-pa-kompetanseheving-og-betre-kvalitet-i-barnehagen/id2769366/
 

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer


Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2-5 år i familier med lav inntekt ble prisjustert til 583 650 kroner fra 1.august 2021. 

 
Retten til gratis kjernetid gjelder også for barn med utsatt skolestart. Retten til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gjelder fra og med den første hele måneden etter søknadstidspunktet.
 
Ordningene gjelder for foresatte i både private og kommunale barnehager.
 

Slik søker du om reduksjon i foreldrebetalingen/ gratis kjernetid:

Det må søkes om reduksjon i foreldrebetaling/ gratis kjernetid for ett barnehageår av gangen.
 
Til søknad benyttes «Søknadsskjema - fastsettelse av foreldrebetaling i barnehage»
 
Du kan også få skjemaet av barnehagen.
 
Skattemelding legges ved søknaden som dokumentasjon. De som ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av for kort botid i Norge, kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt.
 
Dersom familien også har barn på SFO, må det leveres egen søknad om redusert betaling der.
 
For søknader som er levert før 1. august gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.
 
Foresatte i kommunale barnehager leverer søknad med dokumentasjon til styrer i barnehagen.
 
Foresatte i private barnehager leverer søknad med dokumentasjon til styrer/daglig leder i barnehagen, til servicetorget i Ås rådhus eller sender den til:
Ås kommune
Oppvekst- og opplæring
Postboks 195
1431 Ås
 
Det er den kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon i foreldrebetaling/ gratis kjernetid.
 

Kommunen behandler også søknader når:

 • Barn starter i barnehagen midt i året
 • Familien får en vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt, i forhold til siste års skattemelding, i løpet av året
 • Det ikke er søkt innen fastsatt frist
Du finner mer informasjon om om foreldrebetaling på https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

Søskenrabatt

Det gis 30 % søskenmoderasjon for andre barn og 50 % søskenmoderasjon for tredje eller flere barn.

Saksgang ved forsinket og manglende betaling

Kommunens saksgang ved forsinket og manglende betaling:

 • 1. purring ved manglende betaling er en påminnelse.

 • 2. purring er en betalingsoppfordring med varsel om rettslig inkasso ved mislighold. I fakturaen varsles det også om at plassen kan bli sagt opp.

 • Dersom 2. purring ikke er innbetalt innen forfall, og skyldner heller ikke har inngått en nedbetalingsplan med kommunen, går saken til rettslig inkasso.

 • Når en sak har gått til rettslig inkasso blir plassen sagt opp. Den aktuelle enhet fatter da vedtak om oppsigelse.

 • Etter oppsagt plass må foresatte søke plass på nytt.

Det er økonomiavdelingen i kommunen som er innkrever. Det vil si at det er økonomiavdelingen som skal kontaktes i forbindelse med forsinket og manglende betaling, herunder avtale om nedbetalingsplan og lignende.

Information in English: Parental payments for municipal kindergartens

Parental payments for kindergartens are governed by the Norwegian Regulations concerning Parental Payments for kindergartens.

 

From 1 January 2021 the maximum rate is NOK 3.230 per month. A 30 % sibling price reduction is given for a second child and a 50 % sibling price reduction for third and subsequent children. Money for food is charged in addition to this. For municipal kindergartens is the extra charge kr. 400, -
Private kindergartens have their own rates for diet.

 

National scheme for reduction of parental payment:

The parental payment for the first child in preschool must at most comprise 6 % of the household's total personal income and taxable capital income. The scheme is limited to a ceiling of a maximum rate of NOK 3.230,- and thus applies for households with a total income of less than NOK 592.167 per year.  For second, third and subsequent children the parental payment is set in accordance with the provisions concerning sibling price reductions.

 

Free core time of 20 hours per week for children aged 2, 3, 4 and 5 for parents with low incomes:

All children aged 2, 3, 4 and 5 as well as children starting school late who live in households with a total annual income of under NOK 583.650 have the right to 20 hours of free stays at kindergartens per week. Free core time

How to apply for reduction in parental payments / free core time:

An application must be submitted for a reduction in parental payments / free core time for one kindergarten year at a time. The form entitled Income determination for setting parental payments/free core time in kindergartens.docx is used for the application. The form can also be obtained from the kindergarens. Income tax returns must be attached to the application as documentation. People who are unable to attach an income tax return, for example, due to having lived in Norway for only a short time, may attach other documentation of their income.

The application and associated documentation must be submitted to the kindergartens headmaster/ general manager within the stated deadline.

 

The application deadline for reductions in parental payments is 1 June each year.

The schemes apply for guardians in both private and municipal kindergartens.

It is the municipality where the child is listed in the national register that must process the applications for reduced parental payments and free core time.

 

The municipality also processes applications when:

 • Children start preschool in the middle of the year

 • The family receives a significant and lasting change in household income, compared to last year's tax return, during the year

 • No application has been submitted within the set deadline