Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Verneområder

Ås kommune har flere verneområder med en variert og spennende natur. 

Hvorfor verne naturen?

Hensikten med å etablere vernområder er å bevare naturverdier av nasjonal betydning. Verneområdene er viktige for å ta vare på arter, naturtyper og landskap. I Ås kommune er det flere verneområder med kommunalt eller statlig vern. Verneområder som er regulert etter plan- og bygningsloven tilhører kommunalt forvaltningsansvar, mens forvaltningsansvaret til områder vernet etter naturmangfoldloven ligger hos Statsforvalteren.

Verneområder hvor Ås kommune har forvaltningsansvar

Områdene med kommunalt vern har en variert natur og består av Slorene delta og våtmarksområde i Gjersjøen, Kjøyabukta med bløtbunn, strandeng og saltpåvirket svartorskog og Syverudbekken med en meandrerende bekk i rik edelløvskog.

Verneområder hvor Statsforvalteren har forvaltningsansvar

Områdene som har statlig vern, har en variert natur og er leveområder til flere truede arter. Tuskjær og Flatskjær er dyrefredningsområder med hensyn til hekkende fugl og har ferdselsforbud. Østensjøvannet naturreservat er et viktig våtmarksområde med stedegen vegetasjon og rikt fugleliv. Pollevann naturreservat består av et våtmarksområde. Pollen naturreservat er en edelløvskog som ligger rett ved Pollevann, og innerst er Nordre Pollen naturreservat som har en interessant lavlandsskog med stor variasjon i vegetasjonstypene.

Bilde Tuskjær Foto JIM, SF.png

Aktuelt

En flytebrygge ligger ut i sjøen

Unngå at isopor (EPS) havner i sjøen!

Spredning av mikroplast i naturen er en stor utfordring. Små biter, som for eksempel kuler av isopor, er vanskelig å samle opp. Vi må derfor gjøre vår...
Kart viser området hvor hogsten foregår

Hogst sør for Ås sentrum

Viken Skog informerer om at det er startet opp en hogst i området Hogstvedt sør for Ås sentrum. Hogsten vil vare i noen uker fremover og den skal skil...