Mål for Ås

Ås kommunes hovedsatsningsområder er miljø, mangfold og muligheter med
tilhørende fire hovedmål:

 1. Innen 2027 er Ås en miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk
 2. Innen 2027 er Ås en inkluderende og mangfoldig kommune
 3. Innen 2027 er Ås et kunnskaps- og kultursenter i regionen
 4. Innen 2027 er Ås kommune en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver

Ås kommune vil:

 • tilrettelegge for utvikling av kultur- og fritidstilbud som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.
 • tilrettelegge for deltagelse i frivillige aktiviteter og organisasjoner.
 • sikre en felles arena for dialog mellom kommunen og frivillige organisasjoner.

Dette bidrar frivilligheten til

 • Dugnad og andre former for frivillig innsats er en viktig del av vår kulturhistorie.
 • Frivillig arbeid stimulerer til samfunnsansvar, medborgerskap og dugnadsånd hos det enkelte menneske.
 • Frivillighet skaper tilhørighet, mestring og engasjement, og gir mulighet for aktivitet i samfunnslivet.
 • Deltagelse i samfunnslivet bidrar til å opprettholde og videreutvikle tillit, trygghet, integrering og folkehelse.
 • Innsats fra alle sektorer i samfunnet – frivillig sektor, offentlig sektor, nærings-og arbeidsliv og den enkelte borger – er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet.

Frivilligmeldingen:

 1. Er et politisk dokument som viser hvordan kommunen skal samarbeide med frivillig sektor og legge til rette for økt frivillig deltagelse.
 2. Anerkjenner frivilligheten som en uavhengig samfunnssektor der samhandlingen med kommunen skal skje på frivillighetens premisser.
 3. Viser hvilke overordnede mål kommunen har som tilrettelegger og samarbeidspartner for frivilligheten, og hvilket tiltak som må gjennomføres for å nå disse målene.
 4. Skal vise hva frivillig sektor kan forvente i samarbeid med kommunen.
 5. Skal bidra til å skape gode samarbeidsrelasjoner og samarbeidsformer mellom frivillig sektor, næringsliv og de kommunale tjenestene.
 6. Skal bidra til mer forutsigbarhet og langsiktighet i samspillet mellom kommunen og frivillig sektor.
 7. Er utarbeidet i samarbeid mellom frivilligheten i Ås og Ås kommune.

Oppfølging av frivilligmeldingen

Det skal utarbeides en tiltaksplan i dialog med de frivillige organisasjonene for å sikre at tiltakene er i henhold til målene til frivillig sektor.

 1. Tiltak, fremdrift og ansvar for oppfølging spilles inn til kommunens årlige handlingsprogram og økonomiplan.
 2. Det rapporteres årlig på status for målene i tiltaksplanen.
 3. Frivillighetsmeldingen vurderes rullert i løpet av hver valgperiode.

Satsningsområde 1: Forenkling og synliggjøring av kommunal støtte til frivillig sektor

Det skal være lett å være frivillig i Ås. Frivillige organisasjoner er medlemsbaserte og all aktivitet, drift og økonomiforvaltning administreres som en hovedregel gjennom frivillig innsats. Kommunen vil legge til rette for forutsigbarhet, og at de frivillige organisasjonene bruker minst mulig ressurser på administrasjon og rapportering. Da får de mer tid til sine aktiviteter. Enkeltfrivillige skal finne informasjon om hvordan være frivillig i Ås kommune på en enkel måte.

Kommunen vil i perioden 2020-2023 bidra til å:

 1. Opprette en funksjon som frivillig- og idrettskoordinator dersom det er økonomisk handlingsrom for det.
 2. Utrede muligheter og konsekvenser for bruk av skolelokaler og andre tilgjengelige lokaler vederlagsfritt til rådighet for frivillige organisasjoner i Ås.
 3. Utvikle en frivilligportal på kommunens nettside. Portalen kan blant annet inneholde informasjon om kommunens bistand til frivillige organisasjoner, en oversikt over frivillige organisasjoner i Ås, en aktivitetskalender og gode historier og prosjekter.
 4. Legge til rette for tilgjengelig og enkel behandling av søknader om økonomiske tilskudd og leie av lokaler.

Satsningsområde 2: Økt dialog og samhandling mellom kommunale tjenester og frivillig sektor

Frivilligheten skaper fritidsaktiviteter for barn og unge, idrettslige- og kulturelle opplevelser, opplæring, beredskapstjenester, helse og omsorgstjenester m.m. Frivillige organisasjoner har mye kunnskap, erfaring og tillit i befolkningen. Kommunen vil stimulere til å styrke de frivillig organisasjonens rolle, som nærmiljøbygger og som bidragsyter for å løse felles samfunnsoppgaver. Frivillig aktivitet i kommunale tjenester må basere seg på samarbeid og gjensidig respekt mellom ansatte og de frivillige.

Kommunen vil i perioden 2020-2023 bidra til å:

 1. Øke ansattes kompetanse om, og kapasitet til, å samarbeide med enkeltfrivillige og frivillige organisasjoner.
 2. Opprette ansvarsområde «frivilligkontakt» i eksisterende stillinger i aktuelle enheter i kommunen.
 3. Kartlegge behovet for å starte en frivilligsentral eller tilsvarende nord i kommunen.

Satsningsområde 3: Tilrettelegge for samhandling

Kommunen vil legge til rette for at flere ønsker å være frivillig i organisasjoner, eller bidra som enkeltfrivillig. Det er mange innbyggere som ved hjelp av informasjon og tilrettelegging kan og vil gjøre en frivillig innsats. Lokal mobilisering og engasjement er et markant kjennetegn ved de frivillige organisasjonene. Kommunen vil legge til rette for å øke frivillig sektors medvirkning i samhandling med kommunen. Dette vil bidra til gjensidig læring og utvikling, bedre kvalitet og gi bedre eierskap til politiske beslutninger. Medvirkning fra frivillige organisasjoner gir bedre, og bedre forankrede, beslutninger.

Kommunen vil i perioden 2020-2023 bidra til å:

 1. Etablere en årlig frivilligkonferanse for dialog mellom enkeltfrivillige, frivillige organisasjoner, kommunen og andre samfunnsaktører.
 2. Oppfordre de frivillige organisasjonene til å etablere et frivilligråd på samme måte som et idrettsråd.
 3. Involvere frivillige organisasjoner i plan- og utviklingsarbeid, og ta inn samarbeid med frivillig sektor som eget tema i tertialrapporter og/eller årsrapporter, for å ivareta frivillighetenes interesser.
 4. Innføre innbyggertorgpilot i sentrumsnære og synlige lokaler, som skal være «en vei inn» for frivillig engasjement både fra enkeltfrivillige og organisasjoner.