Hva er HAV?

HAV er et kunst- og formidlingsprosjekt som legger til rette for at mennesker med ulik kulturbakgrunn kan bli bedre kjent med hverandre gjennom gode kulturopplevelser.
HAVs intensjon er å bli en sosial møteplass for kunst- og kulturopplevelser,  kunnskapsformidling, dialog og forbrødring mellom ulike kulturer.

Xenophobia - Kulturprosjekter om fremmedfrykt og integrering

Xenofobia-prosjektet er sammensatt av en serie kunstfaglige delprosjekter som skal bidra til økt bevissthet omkring fremmedfrykt, kulturelt mangfold og integrering. Prosjektet arbeider i skjæringspunktet mellom kunstfag, realfag, språkfag, samfunnsfag, forskning og formidling. Xenofobia-prosjektet retter seg mot alle aldersgrupper.

Alle aktivitetene i delprosjektene drives av Kulturskolen i Ås ved Ås internasjonale kultursenter i i samarbeid med offentlige og frivillige organisasjoner og ressurspersoner. Aktivitetene gjennomføres i et tverrfaglig samarbeid med aktører fra ulike fag- og samfunnsområder. Prosjektet har også som formål å bidra til kunstfaglig metodeutvikling innen kunstnæringene.

xenofobia.no