Om permanent oppholdstillatelse

Hvis du skal søke om permanent oppholdstillatelse og/eller statsborgerskap er det blant annet krav til norsk og samfunnskunnskap. Det er forskjellige krav for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Det er også forskjellig regler avhengig av hvilken lov du er omfattet av.

Du kan søke om fritak fra kravene til opplæring og/eller prøver. Her er en forenklet beskrivelse av reglene i introduksjonsloven og integreringsloven, slik Ås læringssenter tolker dem. Merk at det er teksten i lovene og forskriftene som gjelder. Du kan lese alle lover og regler på lovdata.no og du finne mye nyttig informasjon på UDI.no.

Permanent oppholdstillatelse: De som vil søke om fritak for å søke permanent oppholdstillatelse, søker voksenopplæringen i kommunen der de har folkeregistrert adresse. Hvis du får fritak fra plikten til opplæring, får du et brev med vedtak om fritak fra kommunen/voksenopplæringen. Dette vedtaket må du legge ved søknaden om permanent oppholdstillatelse. Du skal ikke legge ved dokumentasjonen som er grunnlaget for fritaket.

Statsborgerskap: Fra 1. oktober 2022 gjelder ny regel for krav til norskkunnskaper ved søknad om statsborgerskap: Krav om B1 muntlig. De som allerede har permanent oppholdstillatelse og trenger et fritak for å søke statsborgerskap, sender søknad/dokumentasjonen til UDI. Ås læringssenter skal ikke behandle slike søknader.

Fritak på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk og/eller samfunnskunnskap

Permanent oppholdstillatelse 

Når du skal søke om permanent oppholdstillatelse er det krav til timer og/eller dokumenterte kunnskaper i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere med rett og plikt og med plikt (uten rett) til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Det er to typer fritak fra plikten til opplæring. Reglene for fritak fra plikten til opplæring er de samme for søkere med rett og plikt, og med plikt (uten rett).

 • På grunn av tilstrekkelige kunnskaper
 • På grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker (se lenger ned)

Kravene er forskjellige avhengig av når du fikk oppholdstillatelse:

 1. Personer med første oppholdstillatelse før 1.9.2013 med rett og plikt. Du har har plikt til prøver. Du må pr august 2021 ha bestått norskprøve på nivå A1 eller høyere muntlig, og bestått samfunnskunnskapsprøve på valgfritt språk for å kunne få permanent oppholdstillatelse. 
 2. Personer med første oppholdstillatelse som gjør at personen kom inn under introduksjonsloven før 1.1.2016 med rett og pliktDu kan søke fritak basert på ett av dokumentasjonskravene under. For søkere i denne gruppen gjelder fortsatt regelen om at fritak for plikt på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk også gir fritak fra plikten til opplæring i samfunnskunnskap. Får du fritak fra opplæringen fra punkt B og nedover, får du også fritak fra prøver. (En søknad) 
 3. Personer med første oppholdstillatelse som gjør at personen kom inn under introduksjonsloven fra og med 1.1.2016 til og med 31.12.2020, med rett og plikt. Søkere i denne gruppen må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i både norsk og om samfunnet, og søke om fritak både for norsk og for samfunnskunnskap. (To søknader). Se liste med dokumentasjonskrav under. Får du fritak fra opplæringen fra punkt B og nedover, får du også fritak fra prøver. 
 4. Personer med første oppholdstillatelse med rett og plikt fra og med 1.1.2021 under integreringsloven. Du må dokumentere tilstrekkelig kunnskaper i både norsk og om samfunnet. (To søknader). Se liste med dokumentasjonskrav for integreringsloven under. Får du fritak fra opplæringen fra punkt B og nedover, får du også fritak fra prøver.

Eksempler på dokumentasjon Introduksjonsloven (nr. 1-3): 

NORSK

 1. Avsluttende prøve i norskprøve på minst nivå A2 skriftlig og muntlig. Alle delprøvene må være bestått
 2. Norskprøve 2 (eller Norskprøve 3) skriftlig og muntlig
 3. Gjennomført opplæring i norsk i grunnskole eller videregående opplæring etter læreplanen i norsk, og med standpunktkarakter eller eksamenskarakter
 4. Gjennomført studier i norsk på universitets/høyskolenivå i Norge/andre land tilsvarende 30 studiepoeng
 5. Fyller inntakskrav for norskkunnskaper for universitet eller høyskole

​SAMFUNNSKUNNSKAP:

 1. Bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap på valgfritt språk
 2. Gjennomført opplæring i samfunnsfag i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring i Norge, med standpunktkarakter i faget
 3. Gjennomført og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- eller høyskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng.

Eksempler på dokumentasjon Integreringsloven (nr. 4): 

NORSK

 1. oppnådd minimum nivå B1 på prøve i norsk i hver av de fire delferdighetene leseforståelse, lytteforståelse, skriftlig fremstilling og muntlig kommunikasjon
 2. oppnådd minimum nivå B1 på prøve i norsk som måler skriftlige og muntlige ferdigheter, herunder norskprøve 3 og test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten).
 3. standpunktkarakter eller eksamenskarakter 2 eller høyere i norsk eller samisk i grunnskolen
 4. halvårsvurdering, standpunktkarakter eller eksamenskarakter 2 eller høyere i norsk eller samisk i videregående opplæring
 5. godkjent kompetanse i norsk eller samisk i grunnskolen eller videregående opplæring etter realkompetansevurdering
 6. gjennomført studier i norsk eller samisk på universitets- og høyskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng
 7. oppfylt inntakskrav for norsk eller samisk for universitet eller høyskole.

SAFMUNNSKUNNSKAP:

 1. bestått prøve i samfunnskunnskap på et språk deltageren forstår
 2. standpunktkarakter eller eksamenskarakter 2 eller høyere i samfunnsfag i grunnskolen
 3. halvårsvurdering, standpunktkarakter eller eksamenskarakter 2 i samfunnskunnskap i videregående opplæring
 4. godkjent kompetanse i samfunnsfag i grunnskolen eller samfunnskunnskap i videregående opplæring etter realkompetansevurdering
 5. gjennomført og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- eller høyskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng.

Du kan også søke fritak bare fra plikten til norsk hvis du har innfridd plikten til samfunnskunnskap tidligere eller bare fra plikten til samfunnskunnskap hvis du har innfridd plikten til norsk tidligere.

Fritak på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker

INTRODUKSJONSLOVEN OG INTEGRERINGSLOVEN:

Du kan søke om fritak fra plikten til opplæring på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker. Da får du også fritak fra å ta prøve(r). Det er også mulig å søke fritak bare fra plikten til å bestå prøve(r) på grunn av helsemessige/tungtveiende årsaker. 

Regelen gjelder bare for dem som overhodet ikke kan delta i opplæringen, altså de som er alvorlig eller kronisk syke, eller hvor en helhetsvurdering av situasjonen for den enkelte person tilsier at det ville være svært urimelig å ikke frita vedkommende fra plikten til å delta i opplæringen. Det skal i alminnelighet svært mye til før vilkåret skal anses oppfylt, og det vil nødvendigvis ikke være tilstrekkelig at vedkommende er varig arbeidsufør.

Hvis du vil søke fritak fra plikten til opplæring på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker, må du sende oss en mail der du forklarer hvorfor du ønsker fritak. I samtalen får du søknadsskjema og mer informasjon om reglene og kravene til dokumentasjon. Sammen med søknaden må du ha en attest fra lege eller annet helsepersonell på hvorfor du har krav på fritak. Dokumentasjon fra lege/annet helsepersonell må begrunne spesielt hvorfor du ikke kan ta prøve(r).