Kort om planen

Ny reguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås kommune skal ivareta eksisterende kvaliteter og sikre enhetlig og forutsigbar praksis ved søknader om tillatelse til tiltak. Planen omfatter områder som i eldre reguleringsplaner er avsatt til byggeområde. Veier m.m. inngår ikke i planområdet. Planen gjelder for eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet og tomannsboliger. Veier, grønnstruktur, m.m. inngår ikke i planen.

Hensikten med reguleringsplanen er å gjøre det enklere for kommunens innbyggere og tiltakshavere å sette seg inn i reglene som gjelder ved tiltak etter plan- og bygningsloven. Planen vil sikre en mer enhetlig forvaltning av kommunens småhusområder innenfor planområdet.

Dokumentene fra førstegangsbehandlingen av planforslaget: 

  • Plankartet som viser hvilke områder planen gjelder for.
  • Reguleringsbestemmelser som har krav til hvordan arealene kan utnyttes, grad av utnytting, høyder, tomtestørrelse, m.m.
  • Planbeskrivelsen som utdyper formålet med planen, hovedinnhold og virkninger.

 

Om arkeologiske registreringer

Viken fylkeskommune gjennomførte høsten 2021 arkeologiske registreringer. Det ble registrert syv automatisk fredete kulturminner, hvorav fem er er steinalderboplasser, et gravfelt fra jernalder, og én kokegrop fra jernalder. Seks tidligere registrerte lokaliteter er også kontrollregistrert. 

I henhold til kulturminneloven § 3 må ingen: ".. uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje."

Viken fylkeskommune har utarbeidet en funnrapport. Den kan lastes ned her