Hvem kan rekvirere?

Grensepåvisning/klarlegging kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett i hht. firmaattest rekvirere klarlegging av eksisterende grense.
 

Hva skal rekvisisjonen inneholde?

Søknad om grensepåvisning/klarlegging skal bestå av følgende:

Saksgang

Oppmålingsforretning

Når kommunen har mottatt rekvisisjonen, blir rekvirenten og naboer til aktuell grense innkalt til oppmålingsforretningen pr. brev minst to uker i forkant hvis ikke annet er avtalt. Hvis noen møter i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt til dette. Det avholdes deretter en oppmålingsforretning over aktuell grense hvor partene bidrar til å påvise grensene i samsvar med målebrev/skyldelingsforretninger. Nye grensemerker blir satt ned i marka og koordinatbestemt. Det skrives en protokoll over hva som er foretatt og partene har 3 ukers klagefrist.

Utskrift av matrikkelbrev og underretning

Etter oppmålingsforretningen registreres nye grensepunkt i matrikkelen (offisielt register for eiendom) og det skrives ut et matrikkelbrev for berørte eiendommer.

Der grensepåvisningen/klarleggingen gjelder grenser som tidligere er koordinatbestemt og nye koordinater ikke avviker fra tidligere koordinater med mer enn 10 cm, utstedes det ikke nytt matrikkelbrev. Da er det tilstrekkelig at partene underrettes om at forretningen er gjennomført.

Gebyr

Arbeidet med en grensepåvisning/klarlegging er gebyrbelagt. 

Se kommunens gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeider under Gebyrer og priser.