Kulturhistorisk stedsanalyse inkludert grønnstruktur og grøntstrukturanalyse

Rapporten gir en oversikt over kulturhistoriske verdier og verdifull gate- og grønnstruktur, som igjen gir grunnlag for en anbefaling om hvilke områder som bør bevares og hvilke som kan fortettes/transformeres. Rapporten innleder med en beskrivelse av hvordan sentrumsområdet har utviklet seg fram til i dag.

Kulturhistorisk stedsanalyse - inkludert grønnstruktur - for Ås sentralområde - datert 20.12.2016.pdf

Dimensjoneringsgrunnlag for fortettingsstrategier for Ås sentralområde

Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier skal brukes som ett av flere faglige grunnlag når forslag til sentrumsplan utarbeides til høsten. I arbeidet er det utviklet og evaluert totalt 26 fortettingsstrategier i samarbeid med politikere i Ås. 21 har vært gjenstand for en innledende evaluering og vurdering, mens fem er evaluert og illustrert i detalj.

Den faglige tilrådningen fra Asplan Viak  er å bygge videre på en fortettingsstrategi i en akse fra syd mot sentrum og videre mot vest. Denne strategien definerer et tydelig sentrum og viktige akser sikres mellom sentrum og NMBU, og mellom sentrum og Moer.

Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier for Ås tettsted.pdf

Vedlegg 1 Innledende evalueringer.pdf

Vedlegg 2 Utvidet beskrivelse av metode og prosess.pdf

Vei- og gateplan

Målet for vei- og gateplan er en mer bymessig utforming av det sentrale vei- og gatenettet, der gående, syklende og kollektivtransport prioriteres. Ambisjonen er at persontransportveksten skal tas med gange-, sykkel- og kollektivtransport, dvs. nullvekst i biltrafikken.

Vei- og gateplanen inneholder strategiske grep for utvikling av gatenettet på lang sikt, inkludert en inndeling av gatene etter funksjon og rolle, og prinsipper for utforming av ulike typer gater. Planen viser også forslag til framtidig utforming av Ås stasjon og vurderer dagens og framtidig busstilbud og holdeplass-struktur. I tillegg inneholder den en parkeringsplan for sykkel og bil.

Som et grunnlag for arbeidet med parkering i vei- og gateplan er det gjennomført en spørreundersøkelse blant besøkende og næringsdrivende i Ås sentrum. Formålet med undersøkelsen var å dokumentere reisevaner, handlevaner og holdninger til parkering blant besøkende i sentrum. I tillegg ble holdninger og antatt behov for parkeringsplasser blant næringsdrivende kartlagt. Undersøkelsen ble gjennomført i september 2016.

Reise- og handlevaneundersøkelse for Ås sentrum.pdf

Vei- og gateplan Ås - Rapport 2017 06 01.pdf

Teknisk-økonomisk utredning for gatenettet i Ås sentralområde.

Utredningen følger opp Ås kommunestyres behandling av vei- og gateplan for Ås sentralområde, hvor det ble vedtatt en liste med infrastrukturtiltak som skulle utredes videre. I tillegg er det gjort vurderinger av overvannsløsning i Rådhusparken og muligheten for gjenåpning av Hogstvetbekken.

De anbefalte løsningene for gatenettet er illustrert som detaljerte prinsippskisser i vedlegg 1 Tegningshefte. Det er gjort overordnete kostnadsvurderinger av tiltakene, med en usikkerhet på +/- 40%.

Sluttrapport.pdf

Rapport -Mulighetsstudie for ny kryssing av jernbane sør for Ås stasjon.pdf

Tegningshefte - Utredning gatenettet i Ås sentralområde.pdf

Håndtering av overflatevann

Rapporten inneholder vurderinger og kart som viser potensielle områder utsatt for oversvømmelse, og kart som viser områder utsatt for 500-årselveflom. I tillegg har NMBU gjennomført hydrologiske undersøkelser av Åsmåsan.

Rapport Overvann Ås sentralområde.pdf

Hydrologien i Åsmyra.pdf

Boligmarkedet i Ås

Rapporten viser hvordan kommunen best kan imøtekomme framtidas boligbehov. Den viser befolkning- og boligstatistikk på kommune- og grunnkretsnivå, resultater av en spørreundersøkelse blant gruppene 25 – 39 år og 55 – 69 år i Ås om deres boligpreferanser ved neste boligkjøp, og resultater fra Prognosesenterets nasjonale analyse "Future Living VII".

Boligmarkedet i Ås.pdf

Barnetråkkregistrering

Det er gjennomført på 6. og 8. trinn på barne- og ungdomsskolene i sentrumsområdet. Registreringene viser barns skoleveier, fritidsaktiviteter, steder de liker og  steder de ikke liker.

Barnetråkk Brønnerud skole.pdf

Barnetråkk Rustad skole.pdf

Barnetråkk Åsgård skole.pdf

Barnetråkk Ås ungdomsskole.pdf

Fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder – Hvordan få til gode prosesser?

Rapporten beskriver hvordan kommunen kan få til gode prosesser for fortetting og transformasjon i sentrum. Rapporten inneholder en vurdering av kommunens rolle i slike prosesser, samt en vurdering av hvilke virkemidler kommunen kan og bør bruke, med konkrete råd for Søråsteigen boligområde.

WSP - Fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder.pdf

Veileder for utforming av områdelekeplasser

Hensikten med denne veilederen er å veilede, gi anbefalinger og faglige råd til utforming og detaljplassering av områdelekeplassene i Ås sentralområder. 

De nye områdelekeplassene er i en særstilling: 

De er nye og skal tilføre Ås sentralområde nye kvaliteter.
De skal spille på lag med og balanseres med eksisterende kvaliteter i området.
De er store og de skal være allment tilgjengelige møteplasser for livslang lek, aktivitetsglede, sosialt samvær og rekreasjon.