Informasjon om faktura for kommunale gebyrer

Når kommer regningene fra kommunen?

Faktura for vann, avløp og renovasjon sendes ut fire ganger hvert år. Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om denne regningen, og informasjon om hvor du kan henvende deg for å få svar på eventuelle andre spørsmål.

Hvem får faktura?

Mottaker av faktura er den som står registrert som hjemmelshaver på eiendommen. Kommunen henter informasjonen fra offentlig eiendomsregister (matrikkelen).

Hva inneholder fakturaen?

Du betaler for vann og/eller avløp, renovasjonstjeneste, feiing og tilsyn av eventuelle ildsteder på eiendommen din og eventuell slamtømming dersom du har eget avløpsanlegg.

Du betaler for faktisk forbruk

Vann- og avløpsgebyret er todelt og består av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Forbruket måles med vannmåler og du betaler for det du faktisk bruker.

Vann til hagevanning, bilvask, oppfylling av svømmebasseng m.m.

Vann inn = avløp ut. Det gis ikke reduksjon i avløpsgebyr for vann til hagevanning, husvask, bilvask og oppfylling av badebasseng.

Ved vannlekkasje

Ved vannlekkasje, hvor lekkasjevannet beviselig ikke har gått til avløp, kan det søkes reduksjon i avløpsgebyret. Det er abonnenten som har bevisbyrden i slike tilfeller.

Hvem fastsetter vann- og avløpsgebyrene?

Størrelsen på gebyrene fastsettes av kommunestyret, og fremkommer av serviceerklæringer og tjenestebeskrivelser for de ulike tjenestene.

 

Hva får du igjen for det kommunale gebyret?

Vi dekker ditt daglige behov for vann til dusj, do, vask, mat og drikke. Vi sørger for at fast og flytende avfall fjernes fra din bolig. Ved brann benytter brannvesenet vann fra det kommunale vannforsyningsnettet. Vi verner miljøet gjennom rensing og behandling av avløpsvann og avfall. 

Gebyrene er basert på selvkost.


 

Informasjon om vannmåleravlesning

Fra 1.1.2007 skal alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vannforsyningsnett være tilknyttet vannmåler som utleveres av kommunen. Eier/fester av eiendommen bekoster måler samt montering av måleren. Målt forbruk danner grunnlaget for beregning av årsgebyrer for vann og avløp. Abonnentene er forpliktet til å foreta avlesning av vannmåleren 31.12. hvert år, og til å sende informasjon om målerstanden umiddelbart til kommunen. Fyll ut og send inn elektronisk avlesningsskjema.  

Hvis du har digital vannmåler blir denne lest av automatisk, og du behøver ikke levere inn målerstanden.

For eiendommer med privat vannkilde som kun er tilknyttet kommunalt avløp, skal vannmåler installeres på det private vanninntaket. Årsavgift for avløp beregnes etter målt vannforbruk fra egen vannkilde.

For eiendommer hvor vannmåler ikke er installert fastsettes vannforbruket etter bygningens areal målt i bruksareal. Kommunen vil da kunne stipulere vannforbruk og avløpsmengde basert på et årlig forbruk tilsvarende 4m³ per m² bruksareal.

Utskifting av vannmåler

Utskifting av vannmåler

Ås kommune satte i oktober 2023 i gang med masseutskifting av vannmålere. Arbeidet gjennomføres av kommunens egne rørleggere. 

Du vil motta en SMS fra Ås kommune om utskifting av vannmålere i ditt område. En av kommunens to rørleggere – Øystein eller Rune – vil ringe deg for å avtale tid for utskifting av din vannmåler. For å gi rørlegger tilgang til vannmåleren i bygget, er det viktig at det er en person til stede når arbeidet utføres.

Dersom rørleggeren av tekniske eller byggmessige årsaker ikke får byttet vannmåler, vil du motta et krav om utbedring i etterkant. I henhold til Standard abonnementsvilkår Tekniske bestemmelser punkt 2.6 skal vannmåleren:

  • Plasseres frostfritt på et lett tilgjengelig sted for avlesning
  • Være lett utskiftbar
  • Ha en stengeventil på hver side av vannmåleren

Det er abonnentens ansvar at både utvendige og innvendige stengeventiler er tilgjengelig og fungerer.

Dersom du har digital vannmåler, vil du ikke lenger få forespørsel om avlesning av vannmålerstand.

Kostnaden for bytte av vannmåler dekkes av vann- og avløpsgebyrene. 

Hvorfor bytter vi vannmåler?

Vi bytter fra analoge til digitale vannmålere som kan fjernavleses. Kommunen opplever at omtrent   20 % av abonnentene ikke leser av vannmåleren sin årlig. 

Med de nye vannmålerne trenger du ikke å lese av måleren selv. Kommunen leser av måleren før utsendelse av faktura, og når det er behov for å kontrollere om du kan ha en vannlekkasje. Du får riktig faktura, og det er større sikkerhet med tanke på å oppdage feil ved vannforsyningen din.

På sikt skal alle vannmålere være fjernavlest av Ås kommune.

Vannmåleren kan fortsatt leses av manuelt i displayet, og vi oppfordrer abonnentene til å følge med på vannforbruket sitt. 

Informasjon om de nye fjernavleste vannmålerne

Type vannmålere som skal installeres er Multical 21 og Flow lQ som er innkjøpt fra Kamstrup. 

De smarte vannmålerne sender data om vannforbruket til kommunens avlesningsutstyr via radiokommunikasjon. Vannmålerne gir oss mulighet til å innhente informasjon fra logg vedrørende store avvik som lekkasje og rørbrudd på eiendommens forbruk. Denne informasjonen innhentes i ettertid. 

Kommunikasjonen mellom vannmålerne og kommunens avlesningsutstyr er kryptert, og dataene er ikke tilgjengelige for uvedkommende. Dataene skal brukes til fakturering av vannforbruk, og til å sikre kvalitet på levering og optimalisering av distribusjonsnettet. Dataene blir ikke brukt til å kartlegge informasjon om enkeltindivider.

Målerne er CE-merket og oppfyller derfor alle europeiske og nasjonale krav, inkludert kravene til helse i forbindelse med elektromagnetisk stråling.

Utlevering av vannmåler

For å koble private ledninger til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning. Dette kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg er i forskriftsmessig stand.

Det skal installeres vannmåler i alle boliger. Kommunen har vannmåler til boliger og fritidseiendommer på lager til enhver tid. 
Ved tilknytning kan vannmåleren hentes ved kommunalteknisk avdeling, av autorisert rørlegger.

Ved behov for større vannmåler (større enn 3/4 tommer), eller vannmåler til institusjoner tilpasset egen driftskontroll, må dette bestilles spesielt til prosjektet. 5-6 måneders leveringstid må påregnes.

Bestillingsskjema for større vannmålere:

For utskrift: 
Bestillingsskjema større vannmålere og ekstrautstyr.pdf

For utfylling på PC eller mobil og innsending på e-post:
Bestillingsskjema større vannmålere og ekstrautstyr.docx

Sjekkliste for rørleggere ved installasjon og bytte av vannmåler

Ås kommune skal kunne dokumentere at montering av vannmåler tilfredsstiller forskrift om krav til vannmålere med tilhørende veileder. Kommunen har utarbeidet en sjekkliste som eksterne rørleggere skal fylle ut og returnere til kommunen ved post@as.kommune.no. Ved rørleggerarbeid som er omsøkt og godkjent i entreprenørportalen, kan utfylt sjekkliste sendes inn som et vedlegg til ferdigmelding.

Husk å legge inn vannmålerstand og bilder.

Sjekkliste for rørleggere ved installasjon og bytte av vannmåler