Informasjon om faktura for kommunale gebyrer

Når kommer regningene fra kommunen?

Faktura for vann, avløp og renovasjon sendes ut fire ganger hvert år. Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om denne regningen, og informasjon om hvor du kan henvende deg for å få svar på eventuelle andre spørsmål.

Hvem får faktura?

Mottaker av faktura er den som står registrert som hjemmelshaver på eiendommen. Kommunen henter informasjonen fra offentlig eiendomsregister (matrikkelen).

Hva inneholder fakturaen?

Du betaler for vann og/eller avløp, renovasjonstjeneste, feiing av eventuelle ildsteder på eiendommen din og eventuell slamtømming dersom du har eget avløpsanlegg.

Du betaler for faktisk forbruk

Vann og avløpsgebyret er todelt og består av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Forbruket måles med vannmåler og du betaler for det du faktisk bruker.

 

Hvem fastsetter vann- og avløpsgebyrene?

Størrelsen på gebyrene fastsettes av kommunestyret, og fremkommer av serviceerklæringer og tjenestebeskrivelser for de ulike tjenestene.

 

Hva for du igjen for det kommunale gebyret?

Vi sikrer tilgang på slukkevann hvis huset ditt brenner. Vi dekker ditt daglige behov for vann til dusj, do, vask, mat og drikke. Vi sørger for at fast og flytende avfall fjernes fra din bolig. Vi verner miljøet gjennom rensing og behandling av avløpsvann og avfall. Gebyrene er basert på selvkost, slik at abonnenten kun betaler for bruk av vann og det det koster kommunen å vedlikeholde og legge nye ledninger. 


 

Informasjon om vannmåleravlesning

Fra 1.1.2007 skal alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vannforsyningsnett være tilknyttet vannmåler som utleveres av kommunen. Eier/fester av eiendommen bekoster måler samt montering av måleren. Målt forbruk danner grunnlaget for beregning av årsgebyrer for vann og avløp. Abonnentene er forpliktet til å foreta avlesning av vannmåleren 31.12.hvert år, og sende informasjon om målerstanden umiddelbart til kommunen. Fyll ut og send inn elektronisk avlesningsskjema.  Hvis du har digital vannmåler blir denne lest av automatisk, og du behøver ikke levere inn målerstanden.

For eiendommer med privat vannkilde som kun er tilknyttet kommunalt avløp, skal vannmåler installeres på det private vanninntaket. Årsavgift for avløp beregnes etter målt vannforbruk fra egen vannkilde.

For eiendommer hvor vannmåler ikke er installert fastsettes vannforbruket etter bygningens areal målt i bruksareal. Kommunen vil da kunne stipulere vannforbruk og avløpsmengde basert på et årlig forbruk tilsvarende 4m³ per m² bruksareal.

Nye, digitale vannmålere

Ås kommune har gått over til nye, digitale vannmålere. En del eldre vannmålere har allerede blitt byttet ut og alle nybygg får vannmåler av denne typen. Kommunen opplever at omtrent 20% ikke leser av vannmåleren sin årlig og har derfor valgt å gå over til digitale vannmålere og arbeidet med å skifte ut alle de eldre målerne vil etterhvert settes i gang.

Med de nye vannmålerne trenger du ikke å lese av måleren selv. Kommunen leser av måleren før utsendelse av faktura, og når det er behov for å kontrollere om du kan ha en vannlekkasje. Du får riktig faktura, og større sikkerhet med tanke på å oppdage feil ved vannforsyningen din.

 

 

Utlevering av vannmåler

For å koble private ledninger til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning. Dette kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg er i forskriftsmessig stand.

Det skal installeres vannmåler i alle boliger. Ved tilknytning kan vannmåleren hentes ved kommunalteknisk avdeling, av autorisert rørlegger.

Kommunen har vannmåler til boliger og fritidseiendommer på lager til enhver tid. Ved behov for større vannmåler (større enn 3/4 tommer) eller vannmåler til institusjoner, tilpasset egen driftskontroll må dette bestilles spesielt til prosjektet. 5-6 måneders leveringstid må påregnes.

Bestillingsskjema

For utskrift: 
Bestillingsskjema større vannmålere og ekstrautstyr.pdf

For utfylling på PC eller mobil og innsending på e-post:
Bestillingsskjema større vannmålere og ekstrautstyr.docx