Hvem må ha oljeutskiller?

Oljeutskiller benyttes til å behandle vann som er forurenset med små mengder olje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin eller lignende. Typiske virksomheter som trenger oljeutskiller er:

  • Bensinstasjoner
  • Vaskehaller for kjøretøy
  • Motorverksteder
  • Verksteder
  • Klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • Anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smøreplass, servicehall eller lignende.

Virksomheter som ikke er nevnt i listen, men som har vaskeplass, servicehall eller lignende med påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett vil også omfattes av krav til oljeutskiller. For eksempel parkeringshus, oppsamlingsplass med sluk i gulvet, fjernvarmesentraler, garasjeanlegg med innlagt vann.

Krav til oljeutskiller

Oljeutskiller er et viktig rensetrinn for å unngå oljeholdig avløpsvann i avløpsnettet. Når vann og olje blandes vil dette føre til at vannkvaliteten blir dårlig. Redusert vannkvalitet vil kunne påvirke avløpsrørene med korrosjon. Videre vil det være krevende å rense avløpsvann med oljeholdig vann i renseanlegget.

I oljeutskilleren siger oljeholdig vann først gjennom et sandfang, Videre føres vannet til en oljeutskiller. Her vil det oppstå en tetthetsforskjell siden olje har lavere tetthet enn vann. Dermed vil oljen stige til toppen, mens det resterende vannet slippes ut i avløpsnettet. Det må jevnlig tas prøver av vannet fra prøvetakningskum. Prøvetakingspunktet skal plasseres lett tilgjengelig, etter utløp fra oljeutskilleren.

wAAAAAAIN 45JDYI 3pXPZtdNel 7ee 3NGod 5VvJiizJVPqqVh 28BaZIF 6TdvU 0PKyahZd 5rwueAAAAAAAAIbzamQBGHO 8VwAAAGAk DwJoL 9I 3xfooAMAAAAAAABHIMgCAAAAAACAIxBkAQAAAAAAwBGokQVgyHivAAAAwEjYnycBoL 9IvmcSZAEYMt 4rAAAAAABjgaGFAAAAAAAAcASCLAAAAAAAADgCQRYAAAAAAAAcgSALAAAAAAAAjkCQBQAAAAAAAEcgyAIAAAAAAIAjJHWF 3EPfvqU AEQi 5K 0DAAAAAICY 6BNkAQAAAAAAAOMVQwsBAAAAAADgCARZAAAAAAAAcASCLAAAAAAAADgCQRYAAAAAAAAcgSALAAAAAAAADiD 9HzVyHUlcPNQNAAAAAElFTkSuQmCC

Illustasjon av oljeutskiller med tilhørende sandfang og prøvetakingspunkt

 

Virksomheter som må ha oljeutskiller, må til enhver tid ha gyldig avtale med et tømmefirma for tømming, kontroll og prøvetaking.

Søknad om- og installasjon av oljeutskiller

Alle virksomheter som slipper ut oljeholdig avløpsvann, må søke om påslippstillatelse.  Søknaden sendes inn via Gemini Entreprenørportal (geminientreprenorportal.no).

Det er viktig at følgende vedlegg legges ved søknaden:

  • Situasjonskart som viser plassering av oljeutskiller
  • Produktblad for oljeutskiller
  • Tømmeavtale med autorisert firma

Søknad om oljeutskiller er søknadspliktig ihht. plan og  bygningsloven. Søknad om tiltak skal behandles av bygningsmyndigheten. Søknad sendes inn som en ordinær byggesøknad.

Aktuelt regelverk

Ås kommune følger Forskrift om begrensning av forurensning. Bestemmelsene om oljeutskiller kan leses i forskriftens kapittel 15.