Info om jordmortjenesten

Jordmortjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste, og er et lavterskeltilbud for alle gravide og barselskvinner. Vi følger Helsediretoratet sine anbefalinger i henhold til svangerskaps oppfølging. I perioder med lav bemanning vil det bli gjort prioriteringer for å kunne ivareta de gravide i kommunen på best mulig måte. 

Jordmødre er eksperter på svangerskap, fødsel og barseltid. De har mye kunnskap om kvinnehelse, seksuell og reproduktiv helse og det nyfødte barnet.

Jordmortjenesten i Ås kommune er tilgjengelig for gravide kvinner/par, og kvinner som nettopp har født som bor i Ås kommune.

Det er ikke nødvendig med henvisning for å komme til oss. Du ringer selv til helsestasjonen for time. Tjenesten er gratis.

 

Svangerskapsomsorg

Våre mål er at:

 • Svangerskapet skal forløpe normalt, slik at kvinnens fysiske og psykiske helse og velvære skal være best mulig ivaretatt.
 • Det fødes levedyktige barn uten skader eller sykdom som kunne vært forhindret.
 • Oppdager evt. sykdom eller andre tilstander hos moren eller fostret.  Jordmødrene  henvise videre til spsialisthelsetjeneste slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko for alle parter.
 • Alle skal føle seg sett og repektert når de kommer til oss.
 • Du får tilpasset informasjon og oppfølging ut i fra din situasjon.

Jordmortjenesten ønsker å bidra til at du som  gravid får en positiv opplevelse av svangerskapet.  Vi ønsker å gi deg informasjon og veiledning slik at du opplever svangerskapet, fødsel og barseltid på en trygg måte.

 • Du velger selv om du vil gå til kun jordmor, lege eller en kombinasjon disse under ditt svangerskap
 • Jordmor samarbeider med spesialisthelsetjenesten og andre aktører ved helsestasjonen ved behov.
 • Vi ønsker at du tar kontakt med oss for time tidlig i svangerskapet. Du kan ringe eller sende mail til helestasjonen. 

Jordmor kan:

 • Veilede og gi informasjon om gode levevaner i svangerskapet.
 • Søke om svangerskapspenger ved behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. Les mer om svangerskaps penger på nav.no
 • Søke om fødeplass.
 • Hvenvise til speialisthelsetjenesten.
 • Henvise til nødvening prøvetakning.
 • Tilby svangerskapsomsorg etter gjeldende nasjonale retningslinjer så alngt det lar seg gjennomføre. Lese mer om navsjonale retningslinjer her.  

For mer informasjon om svangerskapsomsorgens anbefalte konsultasjoner, prøver og undersøkelser se www.helsenorge.no

Barselomsorg

Jordmor kan:

 • Veilede og informere om amming.
 • Veilede og informere deg i barseltiden om kvinnekroppen.
 • Informere og veilede om det nyfødte barnet og foreldrerollen slik at du/dere får en trygg start.
 • Tilby tidlig hjemmebesøk/barselbesøk etter hjemkomst fra sykehuset ( tilstreber innen tre virkedager etter hjemkomst fra sykehuset)

Fødselforberedende kurs

Venter du barn?

Fødselen er en unik, sterk og personlig livshendelse!

Kunnskap om fødselen gir deg og din partner mer forutsigbarhet og økt trygghet når dere skal føde.

Målet med kurset er at dere skal få en god og trygg fødselsopplevelse, og en positiv start på foreldrerollen.

Vi tar eksempel opp temaer som tegn på at fødsel nærmer seg, når man skal ta kontakt med sykehuset, hva som skjer på sykehuset, fødselens anatomi og fysiologi, og ulike former for smertelindring.

Kurset passer for gravide etter svangerskapsuke 30, både førstegangs og flergangsfødende er velkommen til å delta.

 

Påmelding via mail til Helsestasjonen

Hjertelig velkommen på kurs!

Gravide og rusmidler

Følgende inkluderes i Nasjonalt pasientforløp gravide og rusmidler: 

 • Gravide med rusmiddelproblemer som oppsøker fastlege, jordmor eller annen kommunal instans. 
 • Gravide som henvises til Nasjonalt pasientforløp rusbehandling (TSB) eller identifiseres i spesialisthelsetjenesten med rusmiddelrelaterte problemer. Dette gjelder også pasienter som allerede er i et annet forløp.
 • Gravide som henvises til øyeblikkelig hjelp i TSB.
 • Gravide med aktuell problematikk som er innlagt på tvang i TSB eller psykisk helsevern.

Gravide med rusmiddelproblemer med behov for hjelpetiltak for sine rusmiddelproblemer kan henvises til både Nasjonalt pasientforløp rusbehandling (TSB) og Nasjonalt pasientforløp gravide og rusmidler.

Følgende inkluderes i Nasjonalt pasientforløp gravide og rusmidler: 

 • Gravide med rusmiddelproblemer som oppsøker fastlege, jordmor eller annen kommunal instans. 
 • Gravide som henvises til Nasjonalt pasientforløp rusbehandling (TSB) eller identifiseres i spesialisthelsetjenesten med rusmiddelrelaterte problemer. Dette gjelder også pasienter som allerede er i et annet forløp.
 • Gravide som henvises til øyeblikkelig hjelp i TSB.
 • Gravide med aktuell problematikk som er innlagt på tvang i TSB eller psykisk helsevern.

Gravide med rusmiddelproblemer med behov for hjelpetiltak for sine rusmiddelproblemer kan henvises til både Nasjonalt pasientforløp rusbehandling (TSB) og Nasjonalt pasientforløp gravide og rusmidler.

Se mer informasjon hos Helsedirektoratet: Gravide og rusmidler - Helsedirektoratet