Rensing av kommunalt avløpsvann

Avløpsvann samles opp fra kommunens abonnenter i et avløpssystem som består av rundt 111 km kommunale ledninger, 44 kommunale pumpestasjoner og 2 kommunale renseanlegg.

Befolkningen i Ås kommune er tilknyttet offentlig avløpsnett og avløpsvannet ledes til renseanleggene Søndre Follo Renseanlegg og Nordre Follo Renseanlegg

Nordre Follo Renseanlegg er dimensjonert for 40 900 pe og renser avløp fra Ås og Nordre Follo kommune. Søndre Follo Renseanlegg er dimensjonert for 25 000 pe og renser avløp fra Ås og Vestby kommune.

Separate, private avløpsanlegg

Informasjon om etablering av- og krav til etablerte private renseløsninger.

Separate avløpsanlegg er anlegg for sanitært avløpsvann som ikke ledes til offentlig nett. Alle som har innlagt vann og som ikke er tilknyttet det kommunale avløpsanlegget må ha en eller annen form for separat avløpsanlegg.

I Ås kommune er det separate, private avløpsanlegg. Anleggene sørger for rensing og bortleding av avløpsvannet. De vanligste anleggstypene er:

  • Infiltrasjonsanlegg
  • Slamavskiller med avløp direkte til bekk
  • Sandfilteranlegg
  • Kjemisk/biologiske minirenseanlegg

Andre anleggstyper er rent kjemiske eller biologiske minirenseanlegg, slamavskiller med avløp til terreng, tette tanker og biodo/utedo. Alle separate avløpsanlegg skal være med i den kommunale slamtømmeordningen.

Utslippene av næringsstoffer og tarmbakterier er vesentlig høyere fra mindre avløpsanlegg enn fra kommunalt avløp. Tarmbakterier kan gi hygieniske ulemper, mens fosfor bidrar til algevekst og gjengroing i vassdragene. Store mengder næringsstoffer og bakterier begrenser bruken av elvene og setter det biologiske mangfoldet i fare.

Ved bygging av nytt avløpsrenseanlegg eller utbedring av eksisterende avløpsanlegg må det tas kontakt med et nøytralt fagkyndig foretak som kan undersøke hvilke renseløsning som egner seg best for din eiendom. Det skal også søkes om utslippstillatelse fra kommunen og denne søknaden skal være innvilget med, hjemmel i forurensningsforskriftens kapittel 12, før nye utslipp etableres eller eksisterende utslipp utvides.

Olje- og fettutskiller

 

Oljeutskiller skiller olje og bensin fra avløpsvann før det ledes inn på det kommunale ledningsnettet og avløpsvannet bør ha et opphold på minst en time i oljeutskilleren slik at oljen stiger opp til overflaten. Det er vanlig å ha oljeutskiller på blant annet bensin- og servicestasjoner, verksteder og store garasjer.

Fettutskiller fungerer på samme måte som en oljeutskiller, bortsett fra at det separerer fett fra avløpsvann istedenfor olje eller bensin. Nedkjølt fett som kommer ut i ledningsnettet stivner og legger seg som belegg, noe som reduserer ledningens evne til å transportere avløpsvannet og øker faren for kloakkstopp. Det er vanlig å ha hos blant annet restauranter, kafeer, konditorier, catering og ferdigmatprodusenter, gatekjøkken, kantiner og kiosker. Fett- og oljeutskillere skal tømmes med jevne mellomrom for å virke optimalt. Husk at frityrfett aldri skal helles i avløpet eller i fettutskilleren!

Svømmebasseng, særskilte regler for vann og avløp

I Ås kommune har vi følgende føringer for vann og avløp for private svømmebasseng:
 
  • Basseng tillates ikke permanent tilkobling til kommunal vannforsyning.
  • Bassengvann skal ikke tilføres spillvannsledning.
  • Bassengvann er å anse som overvann og må håndteres på egen grunn. Det stilles krav etter forurensningsloven at bassengvann håndteres på forsvarlig måte.
  • Påslipp av bassengvann til kommunalt overvannsnett er søknadspliktig.
  • Hvis vannet er kloret må bassenget deklores før tømming.
Se informasjonsskriv  fra Norsk Kommunalteknisk Forening om hvilke basseng som er unntatt søknadsplikt og hvilke du må søke om.