Gjeldende regionale planer

Frem til nye planer er vedtatt i Viken fylkeskommune gjelder de planene som er vedtatt i tidligere fylke.

Regionale planer fra de tidligere fylkene og for Viken

Regionale planer under arbeid

Regional planstrategi fastslår at vi skal utarbeide tre regionale planer for Viken i perioden 2020-2024:

  • Regional plan for kompetanse og verdiskaping
  • Regional plan for areal og mobilitet
  • Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd

Regionale planer skal ha en samordnende funksjon for samfunnsutviklingen i fylket, og det er fylkeskommunen som har ansvaret for å lede planprosessen.

Regionale planer under arbeid

Regional planstrategi for Viken fylkeskommune

Regional planstrategi er den sentrale prosessen for utforming av nye mål og strategier for vikensamfunnet og Viken fylkeskommune.

Regional planstrategi er det viktigste overordnede politiske styringsverktøy for samfunnsutviklingen, og den bestemmer hvilke regionale planer som skal utarbeides.

Temaside for regional planstrategi