Håndtering av overvann

Fokuset på overvannshåndtering har blitt viktigere i den senere tiden grunnet forandringer i nedbør og befolkningsvekst.

Innbyggertallet i Ås kommune vil fortsette å vokse i tiden fremover med fortetting av allerede bebygde arealer og nyutviklede områder. Dette vil øke presset på dagens allerede underdimensjonerte rørsystemer og belastede innsjøer og bekker.

For å bedre tilstanden i vannmiljøet og kapasiteten på ledningsnettet, må vi lage retningslinjer for håndtering av overvann. Det gjør vi ved å fokusere på bruken av lokal overvannshåndtering med forskjellige tiltak og beregningsmetoder. Beregningsmetoden blågrønn faktor (BGF) som Ås kommune benytter seg av, er et viktig grunnlag for bevaring av nettopp vannmiljø (blå), og biodiversitet (grønne). 

Overvannshåndtering i byggeprosjekter

Ved oppføring av bygning, ber vi om at det sendes inn et overvannsnotat for eiendommen(e) , da denne delen av byggesaken gjennomgås og behandles av kommunalteknisk avdeling. Overvannsnotat, fordrøyningsberegning og regneark for blågrønn faktor finnes på våre sider om søknad om vann og avløpsarbeid.

Flomveier

Når det skal dimensjoneres for overvannshåndtering må det tas hensyn til flomveier. Det gjelder i eksisterende bebyggelsesområder som får en rehabilitering/ oppgradering og nyutviklede områder. Flomveiene skal opprettholdes, beskyttes og oppgraderes hvis det trengs i forhold til dimensjoneringskriteriene. Det gjelder også områder hvor det ikke eksisterer flomveier, det vil si at nye flomveier må lages i henhold til flomkriteriene.

Blågrønn faktor

Blågrønn faktor (BGF) er et verktøy som sikrer forutsigbarhet for utbygger mht. krav til uterom når det gjelder vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet i byggesaksprosjekter.

For å ivareta Ås kommune med tanke på klimaendringene må «byens» grønne arealer få et større fokus. Det vil gi større trivsel, sikrere overvannshåndtering og redusere flomrisikoen. En langsiktig, bred og fokusert innsats for et grønnere Ås vil gi en forebyggende investering i et klimasikkert Ås med høy livskvalitet, sunnhet og trivsel for innbyggerne. Den fleksible klimatilpasningen krever tverrgående løsninger, og blågrønn faktor (BGF) er et hensiktsmessig system for å ivareta dette. BGF er et verktøy som sikrer forutsigbarhet for utbygger mht. krav til uterom når det gjelder vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet i byggesaksprosjekter.