Ås kirkekontor, foto: Ivar Ola Opheim
Ås kirkekontor

Kirkevergens kontor

Kirkevergen holder til i Sagaveien 3 i sentrum.

Ås kirke, foto: Ivar Ola Opheim
Ås kirke

Ås kirke og menighet

Syverudveien 11
1430 Ås
Telefon: 64 96 23 40
 
Nordby kirke, foto: Ivar Ola Opheim
Nordby kirke

Nordby kirke og menighet

Nordby menighet
Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro
Telefon: 64 96 26 70
 
Kroer kirke, foto: Ivar Ola Opheim
Kroer kirke

Kroer kirke og menighet

Holtveien 1
1430 Ås
Telefon: 64 96 23 40