Nr

Spørsmål

Virksomhet

Svar

AP 1

I budsjettet står det under «hjemmeboende/sykehjem/boliger»: Ås kommune har lokaler til sykehjemsplasser til disposisjon. I nevnte periode vil det være behov for å øke antall plasser. 

Det ligger ikke inne driftsmidler til denne økningen i planperioden. Hvor mye vil det koste årlig i planperioden å øke antall plasser i takt med behovet for sykehjemsplasser?

Helse og mestring

Ved åpning av 10 nye plasser i 2025 er det estimert en kostnad på kr 10,5 millioner og ved ytterligere økning i 2027 med 20 plasser blir dette økte kostnader med kr  19 millioner. 

Det er ikke hensiktsmessig å øke årlig - det bør minimum være 10 plasser som åpner samtidig ellers vil det bli uforholdsmessig kostbart.

AP 2

Regjeringen foreslår å innføre en rentekompensasjonsordning for investeringer i lokaler og større utstyr som bidrar til en mer praktisk og variert skole. Ordningen vil få en investeringsramme på totalt 8 milliarder til kommunene, hvor én milliard kroner skal fases inn hvert år i åtte år. Med ordningen vil staten betale for kommunenes renteutgifter knyttet til investeringer.  

Er det kommunedirektørens vurdering at en utvidelse av Sjøskogen skole kan falle inn under ordningen?

Eiendom

I følge regjeringen gis rentekompensasjon for varige investeringer i læringsarenaer og større utstyr som bidrar til mer praktisk og variert skole, og inkluderer utvidelse, ombygg og rehabilitering av eksisterende areal, nye tilbygg, samt utstyr som krever større investeringer. 

Etter kommunedirektørens vurdering vil sannsynligvis et prosjekt på Sjøksogen kunne planlegges slik at det imøtekommer kravene i retningsinjene, men det er usikkerhet rundt hvor fort rammen blir tømt og hvilke spesifikke krav ordningen har. 

AP 3Hvor mye vil det koste å øke kommunens psykologressurs omtalt i kapittel «barn, unge og familier» fra 50% til 100% stilling?Barn unge og familierDet vil koste kr 500 000 å øke psykologressursen til barn og unge i Ås kommune fra 50 % stilling til 100 %-stilling.
AP 4Hva ligger/er tenkt i det generelle/uspesifiserte innsparingskravet på 1 million kroner på «barn, unge og familier»?Barn unge og familierEffektuering av innsparingskravet på 1 million kroner vil medføre nedtrekk i de forebyggende tjenestene som ungdomshusene, Barne-og ungdomsteamet, samt helsestasjonen for ungdom- og studenter. Nedtrekket vil detaljeres i rapporteringen ved 1.tertial 2024.
AP 5Hva ligger/er tenkt i det generelle/uspesifiserte innsparingskravet på «sykehjem/boliger (helse/mestring)» på 2,7 millioner ?Helse og mestringDet sees på et nedtrekk for å redusere overtidskostnader, bevist innleie praksis, vurdere å omdisponere personell samt påse at inntekter knyttet til sykepengerefusjoner er på riktig nivå. Vi må bruke noe mindre penger knyttet til teknologi. Utover dette vil vi kunne være mer konkrete i 1. tertial.
AP 6Det står at «innbyggertorget bør flyttes til kulturhuset». Hvorfor?Kultur, samfunn og teknikk

Dagens innbyggertorg i kjelleren på rådhuset har svært liten plass både som møteplass og aktivitetsplass for innbyggerne og frivilligheten. Det er derfor behov for større og mer egnede lokaler for innbyggertorget. Rådhuset har også behov for flere kontorplasser for kommunens administrasjon i forbindelse med arealeffektivisering ved reduksjon av leide kontorplasser. Videre kan det være en mulighet å samlokalisere bibliotek og innbyggertorg hvis man på den måten kan oppnå synergier. 

Da forprosjekt for å etablere et innbyggertorg var ferdig, var konklusjonen at det skulle etableres en pilot i underetasjen på rådhuset, da dette var det beste tilgjengelig lokale på det tidspunktet. 

Alternativ plassering i kulturhuset skulle vurderes etter hvert. En forprosjektgruppe så i 2022 på muligheten til ny inngang på kulturhuset og med dette ha et hus som rommer både kulturtilbud, kino, innbyggertorg og bibliotek. Dette arbeidet ble ikke ferdigstilt, men vil tas med inn i en grundig utredning i form av et mulighetsstudie for kulturhuset. 

AP 7I 2023 ble det satt av 500 000 kroner til utvidelse av parkeringsplass ved Nordby eldresenter. I følge andre tertialrapport er ikke disse midlene benyttet enda. Vi ser ikke midlene i investeringsbudsjettet for 2024. Betyr dette at prosjektet blir gjennomført i 2023? kultur, samfunn og teknikkProsjektet blir ikke gjennomført i 2023. Det er ikke avsatt nye friske midler i 2024. Rammen fra 2023 overføres til 2024 ved årsslutt. Alt som ligger i Investeringsbudsjettet for 2024 er nye midler, dvs at det kommer i tillegg til tidligere vedtak. Det som overføres fra 2023 vil da altså ikke være synlig i tabellen i Handlingsprogrammet. 
 
AP 8Hva ligger i og skyldes kuttet til private barnehager? Holder Ås kommune de nasjonale satsene på nivået på tilskuddet til private barnehager?Barnehage

Satsene er beregnet jf. forskriften og beregningen er gjennomgått av PBL. Driftstilskuddet er knyttet til ordinære driftsutgifter. De private barnehagene skal ikke stilles dårligere økonomisk enn de kommunale barnehagene, men heller ikke bedre. Satsene går ned i 2024 blant annet pga nedgang i pensjonspåslaget, og at de kommunale barnehagene var mye mer effektive i 2022 enn i 2021. 

Barnehagene var altså mer ineffektive i 2021 enn både i 2020 og 2022, og driftstilskuddet for 2023 gikk betydelig opp som følge av ressursbruken i 2021, som igjen hadde en oppgang i 2020. Kommunen er nå tilbake til et mer ressurseffektivt nivå, altså er nivået mer tilsvarende tilskuddsatsene for 2022. 

Barnehagebarnas alder og antall ansatte påvirker også ressursbruken. I 2021 åpnet blant annet Tunveien for mange flere småbarn, mens i 2022 utjevnet forholdet seg mellom små og store i barnehagene seg mer.

Ås kommune holder ikke nivået på de nasjonale satsene, da kommunen drifter de kommunale barnehagene mer effektivt enn hva de nasjonale satsene tilsier. Barnehageloven fastslår at kommunene skal forvalte sin myndighet etter loven basert på likebehandling av kommunale og private barnehager. 

Driftstilskuddet til de private barnehagene skal tilsvare kommunens egne kostnader til drift av tilsvarende barnehager.

AP 9Følgende står omtalt i budsjettet: Tilbud innenfor rus og psykisk helse har blitt noe redusert de siste årene, dette ser vi i noen grad har ført til at enkelt personer har fått tilbud høyere opp i mestringstrappen enn tidlig Hvilke konkrete tjenester/tilbud er det som har blitt redusert?Helse og mestringAktivitetstilbudet for brukergruppen ble redusert fra tilbud 5 dager pr uke til 2, 5 dager slik det er i dag. Det ble redusert både i samtaletjenesten og ambulerende rus og psykisk helsetjeneste. 
AP 10Dersom modulskolen tas i bruk til læringssenteret og andre tjenester, er det mulig å avvikle leieutgiftene til Moereien 10 og 12 fra høst 2024?Eiendom

Det trengs mer enn 6 måneder å klargjøre ny tomt, flytte og tilpasse modulene. Et postivt tidsanslag på et slikt prosjekt er 1 år. Leieavtalene i Moerveien 10 og 12 kan dermed tidligst avsluttes fra og med i 2025. 

Budsjettmidler for leie av Moerveien 10 og 12 ligger ikke inne i budsjett fra 2024. Leieavtalen i Moerveien 10 er forlenget frem til august 2025 med 6 måneders oppsigelse. Utleier har gitt signaler om muligheter for lengre leie enn dette. Barnevern, læringssenter, samtaletjeneste og prosjekt er i Moerveien 10. 

Læringssenteret har i tillegg ca 1000 kvm i Moerveien 12. Denne leieavtalen utløper i juni 2024 og her er det gitt signaler fra utleier om at den med stor sannsynlighet kan forlenges frem til sommer 2025. 

Ap 11Hva konkret skyldes økningen i avløpsgebyr på 122% ? Er det mulig å skyve økningen gradvis utover i perioden? Hva må isåfall til?Kultur, samfunn og teknikkØkningen i avløpsgebyr skyldes:
- Reduserte tilknyttingsgebyrer i 2023 som medfører et underskudd som må dekkes inn i 2024 og fremover. 
- Økte priser på rensing av avløpsvann
- Vi har i flere år hatt et stort avløpsfond, som har gjort at gebyrene er blitt holdt kunstig lave. Fondet er brukt opp
- Rentekostnaden har økt betraktelig de siste årene, det spiller også en rolle for selvkostområdene.  

Det er ikke anbefalt å skyve på økningen, fordi det kan føre til at kommunen ikke får dekket underskuddet innen selvkost for avløp innen 5 år. Venter man med økningen kan kommunen ende opp med å dekke underskuddet, eller man må øke gebyrene enda mer senere.
FrP 1Budsjettmidler Skole. 
Legges budsjettmidlene som skal dekke kostnader for (tunge) vedtak på enkeltelever ut flatt på alle skoler? Eller ligger disse budsjettmidlene sentralt hos Skolesjefen og fordeles derfra til de skolene som faktisk får/har elever med (tunge) vedtak? Dersom det er fordelt, hvor mye ligger sentralt og hvor mye ligger på den enkelte skole.
SkoleSkolene får tildelt en  budsjettramme som skal dekke vedtak om spesialundervisning. I tillegg til dette, ligger det budsjettmidler som skal dekke tunge vedtak som dukker opp ila skoleåret. Denne potten ligger hos virksomhetsleder grunnskole. Midler fra potten fordeles ut til skolene høst og vår etter skriftlig søknad med kriterier for tildeling. Søknadene vurderes av PPT og virksomhetsleder. Potten er på ca. 2 mill. kr. 
FrP 2Budsjettmidler Barnehage.
Legges budsjettmidlene som skal dekke kostnader for (tunge) vedtak på enkeltelever ut flatt på alle barnehager? Eller ligger disse budsjettmidlene sentralt hos Barnehagesjefen og fordeles derfra til de barnehager som faktisk får/har elever med (tunge) vedtak? Dersom det er fordelt, hvor mye ligger sentralt og hvor mye ligger på den enkelte barnehage.
Barnehage

Budsjettmidlene ligger sentralt, bortsett fra i Ressursbarnehagene som har tildelt en egen ressurspakke j.f Kommunestyretsvedtak   16.06.21. Budsjettmidlene sentralt tilsvarer 5,8 millioner i lønn og sosiale utgifter til spesialpedagoger og 3,3 millioner avsatt til bidrag/overføringer til barnehagene. 

Midlene skal dekke alle vedtak innenfor spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i både kommunale og private barnehager. Midlene går med et merforbruk hvert år som prøves løses innenfor ordinær drift i de kommunale barnehagene.

FrP 3Vi ser at mange av tiltakene i klimabudsjettet er svært dyre å gjennomføre (flere millioner bare i kampanjer og konkurranser og opplæring i samarbeid med NMBU, materialbank, kompostbinge osv, ref. s. 55 – 62 i økonomiplanen). Mange av tiltakene står dessuten oppført uten pris – betyr det at det ikke er beregnet hvor dyrt det faktisk vil være å få gjennomført?Kultur, samfunn og teknikk

Der det står x i kolonnen Gjennomføring/kostnad betyr det at tiltaket gjennomføres som del av den ordinære driften/saksbehandlingen i det aktuelle året. Det betyr at det brukes ressurser i form av arbeidstid på gjennomføring av tiltaket. 

Summen av tiltak i klimabudsjettet er omfattende. Kommer det andre bestillinger eller behov må det gjøres nye prioriteringer.

FrP 4Innbyggertorget:
a) Hvor mange innbyggere i Ås har vært fysisk på besøk på innbyggertorget hver uke hittil i 2023 (utenom kommunens ansatte og politikere)?
b) Hvilket formål har de aller fleste av de besøkende? (se svar på neste rad)
c) Hva har det kostet å etablere innbyggertorget, inkludert all ombygging, samt flytte-, vedlikeholds-, renholds- og driftskostnader?
d) Hvilke og hvor mange kommunalt ansatte har kontor der?
e) Når og hvordan skal innbyggertorget evalueres?
f) Har det vært vurdert å åpne for besøk utenom kontortid?
g) Hvorfor skal innbyggertorget flyttes inn på biblioteket, og hvorfor ble det ikke samlokalisert når det først ble etablert?
h) Hvem skal flytte inn i lokalene til innbyggertorget etterpå?
Kultur, samfunn og teknikka) Vi anslår at det er mellom 4700 – 5000 besøk av innbyggere per år på innbyggertorget, og i snitt 90-100 besøk per uke
b) Se svar på neste rad 
c) Ombygging av underetasje rådhuset til innbyggertorg kostet 0,8 mill kr i 2019. Løpende vedlikehold, renhold og drift av arealene utgjør 20-30 % av utgiftene på rådhuset totalt. Anslagsvis 250 000 kr pr år.
d) 300 % stilling på innbyggerservice, 50% stilling på fellesskaper og 100% stilling på frivilligsentral, samt prosjektmedarbeidere ved midler fra eksterne
e) Det ble gjennomført en evaluering av pilotprosjekt Innbyggertorg våren 2022. I evalueringen var ansatte fra innbyggertorget, representanter fra frivillige lag og foreninger og ansatte i Ås kommune innvolvert.
f) Innbyggertorget brukes i dag av frivillige lag og foreninger utenfor ordinær kontortid, samt aktiviteter ved Frivilligsentralen.
g) Dagens innbyggertorg i kjelleren på rådhuset ble etablert som en pilot i 2020, etter oppdrag fra Rådmannsgruppen. Rådmannen v/ kommunalsjef organisasjon og
fellestjenester var ansvarlig for utredningen av et pilotprosjekt. Etter en gjennomgang av ulike alternativer kom prosjektgruppen med en anbefaling om å etablere innbyggertorget som en pilot i underetasjen på kulturhuset. På sikt anbefalte de at det ble utredet muligheter for å bygge om kulturhuset slik at innbyggertroget kunne etableres der. Innbyggertorget har svært liten plass både som møteplass og aktivitetsplass for innbyggerne og frivilligheten. Det er derfor behov for større og mer egnede lokaler for innbyggertorget. Det er ikke konkludert med at innbyggertorg og bibliotek skal samlokaliseres. Det er ønskelig at det gjennomføres et mulighetstudie i 2024 som blant annet ser på hvilke tilpassninger som må gjøres hvis kulturhuset også skal huse et innbyggertorg og i så fall hvor det skal ligge. Et forprosjektgruppe så i 2022 på muligheten til ny inngang på kulturhuset og med dette ha et hus som rommer både kulturtilbud, kino, innbyggertorg og bibliotek, men dette arbeidet ble ikke ferdigstilt. 
h) Rådhuset har behov for flere kontorplasser for kommunens administrasjon i forbindelse med arealeffektivisering ved reduksjon av leide kontorplasser.
FrP 4Innbyggertorget:
b) Hvilket formål har de aller fleste av de besøkende?
Kultur, samfunn og teknikkb) Hvilke formål har de fleste besøkende?

• Spørmål om bostøtte og hjelp til å fylle ut søknad.
• Klager på vedtak om bostøtte, og hjelp til å fylle ut klage.
• HC-bevis, søknad og spørsmål
• Spørsmål om barnehageplass, redusert betaling barnehage og SFO, hjelp til utfylling av skjemaer.
• Byggesaksspørsmål/planspørsmål.
• NAV relaterte spørsmål. Mange kommer hit for å få hjelp(flyktninger som pga språkutfordringer ikke skjønner hvor de skal henvende seg eller andre som opplever at de ikke får hjelp hos NAV pga stengt dør eller andre grunner.
• Noen gjengangere som har utfordringer og krever mye tid.
• Besøkende på bygget som har avtale.
• Parkeringsspørsmål, utlevering av Parkeringsskiver, og klager.
• Kommunaltekniske spørsmål om vei, veilys og renovasjon.
• Spørsmål angående fakturaer til kommunen.
• Lag og foreninger i tilknytning til Frivilligheten.
• Spørsmål om rett kopi.
• Lån av pc her på innbyggertorget og Digital bistand til bruk.
• Digihjelp-henvendelser.
• Post og pakkemottak.
• IKT henvendelser.
• Lånekort både interne og eksterne (Vi låner ut møterom til lag og foreninger på kveldstid).
• Covid spørsmål, og utlevering av tester.
• Fastlege spørsmål og klager.
• Ny i Ås spørsmål.
• Henting av grønne søppelposer.
• Spørsmål om strøing og glatte områder.
• Innbyggere som skal ta etablerer og kunnskapsprøver. 
• Tidlig- og forhåndsstemming. 
• Spørsmål vedr. kulturhuset.
FrP 5Hvor store vil kostnadene være ved å endre kommunens brøyteinstruks slik at det brøytes og strøs tidligere?Kultur, samfunn og teknikk

Det er ikke fult mulig å estimere hvor mye vintervedlikeholdet vil koste årlig. Det er været som bestemmer hvor mange utrykninger mannskapene har.  Utregningen må ses på som et ca. anslag. 

I tillegg har prisene på innsatsmidler til brøytingen økt betydelig de siste 3 år. Dette gjelder blant annet salt, strøsand, slitestål og dieselutgifter. Avtalen med eksterne leverandører ble indeksregulert med 16,7% i 2022 og det ligger pr i dag an til en økning på 10% i 2023.  

For å senke kravet til 5 cm anslår kommunedirektøren en økning på minimum ca 30%. Behovet ved dagens drift ligger på ca 3.6 mill i 2023. Om vi legger til grunn 30% økning for å gå til 5 cm vil dette medføre en total kostnad på 4,7 mill. Kommunedirektørens forslag til ramme i 2024 på vinterdrift er ca 3.0 mill.
 

FrP 61. Kulturhus og kino
a. Hvor mye penger er brukt på oppgradering av kulturhuset de siste 4 årene?
b. Hva vil oppgraderingen på 33,5 mill de neste 4 årene gi?
c. Hva har vært årsresultat for kinodriften i 2022 og 2023 når alle utgifter og kostnader er beregnet inn inklusive alt (f.eks lønninger, innkjøp til og drift av kinokiosk, bar, investeringer, billettsalg, renhold, vedlikehold osv). 
d. Hvorfor skal det «åpnes opp mot rådhusplassen» og hvilke kostnader innebærer det?
e. Hvorfor er billettprisene på kinoen så mye lavere enn andre kinoer?
Kultur, samfunn og teknikka) 1 ,15 mill. kr  nytt kinoanlegg i 2023, 5,5 mil kr til ventilasjon og oppgradering av garderobedel/underetasje i 2020-2023. 3,6 mill kr til EPC prosjekt i 2019-2020.
b) Det er foreslått å gjennomføre et grundig mulighetsstudie (1,5 mill.) for å utrede behov, utfordringer og muligheter samt kostnader for knyttet til en videre utvikling av kulturhuset. Det er også foreslått satt av 4 mill. til strakstiltak knyttet til nytt scenegulv og sceneteknisk utstyr. Resterende 28 mill. er til andre bygningsmessige tiltak for økt funksjonalitet. Det er usikkerhet ved tallene og mulighetsstudien skal utrede og kostnadsberegne strakstiltak, ulike utviklingsbehov samt kostnadsberegne disse. 
c) Budsjettet med inntektkrav slik det er lagt frem i dag stammer fra 2019 (før pandemien). Besøkene til kino og kulturarrangementer i Norge har gått ned etter pandemien, men vi ser nå en 3% oppgang i besøk sammenlignet med samme perioden i fjor. Starten av 2023 var preget av 2 måneder uten en kinosjef da vi var mellom kinosjefer. Resultatet for 2022 ble - 576.227. Resultatet for 2023 er ikke klart enda, men inntektskravet til kinoen vil heller ikke nås for 2023. 
d) Gi bedre tilgang/adgang. Det er vedtatt at rådhusplassen skal bli gågata, ved å åpne opp vil vi skape bedre flyt mellom kommunens administrativ senterpunkt og lokalnæringer og skape et torg som kulturhuset henvender seg til. Universell utformingen på denne siden vil gi innbyggerne med nedsatt funksjonsevne bedre tilgang til biblioteket og kulturhuset.
e) Kinoen har holdt prisene nede under pandemien, men økt forsiktig i tiden etterpå. Kapasiteten på salen er uvanlig stor, som gir bra salg på populære filmer - lave billettpriser gir økt besøk som vi, ulikt andre kinoer, da har kapasitet til. Kinoen konkurrerer med Ski som har flere saler og bedre utstyr. Fattigdom er et problem også i Ås, og kinoen gir innbyggerne et lavterkseltilbud som veldig mange setter pris på.  Det at kinoen er så tilgjengelig er med på å gjøre Ås til et attraktivt sted å bo.
FrP 7Hvor mange stillinger er det nå på kulturhuset, hvilke lønnskostnader har vi der, og hva er inntektene vi har hatt i 2022 og 2023 (fordelt på utleie av rom, kino, kiosk og kulturelle arrangementer)?Kultur, samfunn og teknikk

Det er tre 100% stillinger (kulturhusleder, kulturkoordinator, kinosjef) og to 7% stillinger  (kinoverter). Til sammen 3,14 årsverk. 
 

FrP 8Hvor lang er saksbehandlingstiden når innbyggerne melder om feil via melding på kommunens nettside? Kommunalteknikk.Kultur, samfunn og teknikk

Når innbyggere melder inn feil via våre hjemmesider kommer dette rett inn i vårt drifstsystem. Her vil de som planlegger arbeidsdagen sette opp prioriteringer på hva hva som skal utføres først.

Flere av oppgavene som kommer inn via Meld en feil er oppgaver som må gjennomføres i sesong (asfaltlapping og beskjæring etc) og dermed vil det ta noe tid før oppgaven blir utført. Andre oppgaver som feks feil på veilys varsles videre til vår entreprenør fortløpende. 

Akutt henvendelser som medfører fare følges opp snarlig. Grunnet mange innkommende saker er det utfordrende å svare ut alle henvendelser til rett tid. Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med å forbedre dette arbeidet innenfor gitte rammer og ressursser.

FrP 9Hvorfor har mange administrativt ansatte i Ås kommune 2 timer kortere arbeidstid enn normalarbeidstiden, til tross for at arbeidsreglementet I pkt 6 sier "Ordinær arbeidstid per uke er 37,5 timer, eksklusive spisepause. Unntak kan være avtalt gjennom hovedtariffavtalen, sentrale særavtaler eller lokale avtaler."Politikk, stab og fellestjenester

Administrasjonens arbeidstid følger av lokal forhandlet avtale mellom partene. Denne ble inngått før hovedtariffavtalens nåværende bestemmelse om arbeidstid. 

Kommunens avtale om arbeidstid for kontoradministrasjonen har vært den samme i lang tid, og minst siden tidlig 80-tallet. Når hovedavtalen fikk inn bestemmelse om arbeidstid på 37,5 timer pr. uke ble det lagt inn en sikrings bestemmelse for administrasjonen i Hovedavtalen, se pkt. 4.2.1. som sier «Kontoradministrasjonens ordinære arbeidstid skal være den som nå gjelder i den enkelte kommune, dog ikke ut over hva som følger av punkt 4.2). 

Kontoradministrasjonen i Ås kommune har derfor beholdt 38 timers arbeidstid pr. uke. 

FrP 10Da vi opprettet Ås kommunale fastlegekontor skulle dette være en god inntektskilde for kommunen. Hvordan ser dette regnskapet ut?  Hvor mye har vi tjent på å ha et kommunalt fastlegekontor kontra å ha private fastleger? Helse og mestring

Ås kommunale fastlegekontor har pr i dag gode stabile inntekter, men har til nå ikke gått med overskudd. Dette er det flere grunner til, bl.a tar dette kontoret i mot de pasientene andre legekontor av ulike grunner ikke ønsker å ta i mot f.eks. på grunn av atferd. De tar også i mot flyktninger som de andre legekontorene ikke har kapasitet til å ta i mot. 

Vi har inntekter fra egenandeler og Helfo-refusjoner, i tillegg får vi tilskudd til ALIS og LIS1 (turnusleger) og basistilskudd. De siste rene har kontoret hatt ekstra utgifter knyttet til IKT, det er investert i nytt journalsystem som nå har skapt stabilitet og bidrar til effektivitet i tjenestene. Covid-19 gav redusert inntekt pga færre konsultasjoner. 

Vi har over en periode hatt redusert legebemanning. Dette har i dag stabilisert seg og gir i dag en stabil inntekt i motsetning til tidligere. Det koster kommunen ca 1,5 mill å drifte Ås kommunale fastlegekontor.

FrP 11Kan vi få en oversikt over premieavviket på pensjoner de siste 10 år.
Er det 14 mill eller 27,7 mill i 2024?
Politikk, stab og fellestjenesterSe fane premieavvik for premieavvik de 7 siste årene.  I 2024 er premieavviket budsjettert med  50,979 mill. kr
FrP 12Renter. Hva blir den økonomiske effekten av at kommunen solgte seg ut at fastrentelån.
Og hvorfor øke andelen fastrente nå når renten er høy?
Politikk, stab og fellestjenester

Ås kommune solgte seg ut av fasterenter i Husbanken og fikk en gevinst på dette på 16 mill kr som ble inntektsført  2022. 

I 2023 har kommunen igjen tegnet fastrenter i Husbanken da det kom et ny mulighet til å tegne fastrenter til gunstig rente sett i forhold til markedsrenten i juni 2023.  Denne rentebindingen har også positiv verdi så langt. 

FrP 13Fremsikt. Dersom man ser på Grafikk & nøkkeltall er inntektene 1816 mill og utgiftene er 1829 mill. Netto finansutgifter og motpost avskrivninger er 2,2 mill og Netto driftsresultat angis til 34,6 mill. 
Matematikken er vel ikke korrekt?
Fortegnene er vel ikke korrekt?
Politikk, stab og fellestjenesterNøkkeltallet for netto driftsresultat er endret til "Negativt netto driftsreultat på 19 mill kr og vil komme med i publisering av den vedtatte versjonen av Handlingsprogrammet
FrP 14Fremsikt. Dersom man går inn på Drifsramme 2023 og slik finansieres driften, så inngår Renteutgifter, Avdrag på lån og Motpost avskrivninger på inntektssiden. Hvorfor?
PS: Tror kommunedirektøren at noen forstår dette?
Politikk, stab og fellestjenesterDenne tabellen har noe misvisende navn og det er tatt opp med FRAMSIKT. Tabellen under "slik finansieres driften" viser alle sentrale poster, herunder renter og avdrag. Netto av dette bildet er rest til disposisjon til å finansiere virksomhetene.  Tabellen gir et bilde av nivået på de ulike sentrale postene, og  kommunedirektøren vil ta grep for  å  forbedre lesbarheten og fremstillingen. 
FrP 15Side 23. Digitaliseringsprosjektet forklares på en helt intetsigende måte. Kan vi få en beskrivelse som forteller noe?Politikk, stab og fellestjenester

Digitaliseringsprosjektet er investeringsmidler satt av til å fremme arbeidet med digitalisering i Ås kommune. 

For 2024 vil arbeide med å fullføre arbeidet med skysetting av sak og arkivsystemet, herunder skysetting av historisk arkiv og byggesaksarkiv. Dette skal legge til rette for effektiv og digital  saksbehandling og  innsynsbehandling.

FrP 16Side 24. Ombygging av Frydenhaug. Hvordan påvirkes antall barn?BarnehageOmbyggingen vil bidra til å tilpasse bygget til barn med særlig sammensatte behov og deres behov for blant annet hjelpemidler. Barnehagekapasiteten vil variere ettersom hvilke behov barna som har fått tildelt plass i Frydenhaug til enhver tid har.
FrP 17Side 24. Ombygging av Sagalund. Hvordan påvirkes antall barn?BarnehageBarnehagen øker med 1 avdeling som tilsvarer 12 små eller 24 store barn
FrP 18Side 24. Hva går standardheving/påkosting til?EiendomRammen priorteres til investeringstiltak for å iverate sikkerhet/HMS og lovpålagte tiltak/tilpasninger. 
FrP 19Side 24. Øvingslokale. Er noe av de 500 brukt?EiendomNei, midlene er satt av for 2024.
FrP 20Side 24. To mill til ominnredning fastlegekontor? Hva skal gjøres?EiendomDet kommunale fastlegekontoret på Moer har behov for mer plass. En ombygging og utvidelse av eksisterende arealer er beregnet til 2 mill kr. Det vil utredes og vurderes om dette er den beste løsningen. 
FrP 21Side 24. Det er tidligere bestem at kommunen ikke skal etablere hurtigladere for El-bil. Hvorfor er dette nå med?Kultur, samfunn og teknikk

Det er satt av investeringsmidler til å etablere ladeinfrastruktur som følge av at kommunens tjenestebiler gradvis skiftes over til elbiler. 

Det er også krav om lademulighet ved offentlig tilgjengelige parkeringsplasser ref Parkeringsforskriften §35. 

Kommunen etablerer ikke hurtiglading i dag, men det man vil karakterisere som normallading

FrP 22Side 24. Hva er prosjektrettede rekkefølgekrav?Kultur, samfunn og teknikkRekkefølgekrav vil kunne angis i kommuneplan, områdereguleringsplan eller detaljreguleringsplan. Det er angitt rekkefølgekrav som er felles offentlig infrastruktur i områdereguleringsplan for Ås sentralområde og som er grunnlaget for Områdemodellen og forhandling av utbyggingsavtale og kontantbidrag fra utbyggere. 

Imidlertid er det også angitt rekkefølgekrav som kun knytter seg til de aktuelle detaljreguleringene i sentrum. For at man skal skille mellom rekkefølgekrav etter områdereguleringsplan og områdemodellen, og rekkefølgekrav som angis i de ulike detaljreguleringsplanene, er sistnevnte rekkefølgekrav definert som «prosjektrettet rekkefølgekrav». 
 
FrP 23Side 26. Hva er et hardbrukshus?EiendomEn bedre betegnelse er forsterkede boliger. Kommunen har overvekt av rekkehus/tomannsbolig/trehusbebyggelse og boligblokker, og det er behov for noen mer adskilte boenheter som bidrar til bedre bomestring og høyere sikkerhet for de som trenger det. 
FrP 24Side 28. Når ble det bestemt at innbyggertorget skulle samlokaliseres med biblioteket? Og av hvem?Kultur, samfunn og teknikk

I forbindelse med et pilotprosjekt i 2020, hvor Innbyggertorget ble etablert i kjelleren på rådhuset, ble det også foreslått å vurdere en løsning der innbyggertorget kunne flyttes til Kulturhuset på sikt. 

I 2022 nedsatte man en prosjektgruppe for å utforske mulighetene for Kulturhuset og dets mulige innhold. Dette arbeidet ble ikke ferdigstilt, men vil tas med inn i en grundig utredning i form av et mulighetsstudie for kulturhuset. 

Før dette arbeidet er ferdigstilt kan vi ikke konkludere med om det er hensiktsmessig med samlokalisering eller hvordan kulturhuset kan brukes på best mulig måte. En grundig utredning forventes å presentere ulike alternative løsninger og kostnadsberegninger av disse.

FrP 25Side 28. Hva menes med at Osloveien skal dekomponeres I driftsregnskapet?Kultur, samfunn og teknikkMed dekomponering menes at 50 % av kostnadene skal tas over drift. 
FrP 26Side 28. Kinosal - hvilket utstyr?Kultur, samfunn og teknikkDet er satt av investeringsmidler til utstyr til sceneområdet til kinoen. Lyd og lys: Vi opererer på et absolutt minimumsnivå når det gjelder utstyr som et profesjonelt kulturhus skal ha.
FrP 27Side 28. Hva skal gjøres I Hogstvedtarealet? Hvem har bestemt det?kultur, samfunn og teknikkOmrådet er i bruk til lager til strømidler, gode jordmasser, stein etc for kommunalteknikk. Området har også div eldre tekniske innrettninger som må sikres for uvedkommende/tredjemann/barn som leker. Kommunedirektøren ba om og fikk midler for slike sikringstiltak i 2022. Det ble i tillegg bedt om investeringsmidler for å oppgradere arealet som lager.  Det er på bakgrunn av dette igansatt arbeid med å vurdere hvordan området kan utnyttes mer effektivt  som lager gitt fysiske utfordringer da arealet er flomutsatt og skredutsatt (kvikkleire). 
FrP 28Side 29. Hvilke maskiner skal kommunalteknikk fornye?Kultur, samfunn og teknikk

Kommunalteknikk har utarbeidet en langsiktig investeringsplan. Planen legger til grunn at maskinenene har en varigehet/levetid på 10 år. 

I 2024 planlegges det å skifte til flere robotklippere og noen lette arbeidsbiler skal byttes inn til elektriske biler. Både robotklipper og elektriske biler medfører at kommunen kan søke om klimamidler fra Miljødirektoratet for å delfinansiere fornyelsen. Neste fornying av større maskiner vil være ny feiebil i 2026. 

FrP 29Side 82. Det oppgis at ansatte arbeider mer på hjemmekontor. Er dette en ønsket utvikling? I så tilfelle hvorfor, og hvor stort omfang har det?Politikk, stab og fellestjenesterÅs kommune har en retningslinje for hjemmekontor. Avtalen gir arbeidstaker og arbeidsgiver mulighet til fleksibilitet og mulighet for å avtale at arbeidsoppgaver kan løses i arbeidstakerens hjem (hjemmekontor). 
Hjemmekontor avtales mellom leder og ansatt. Driftshensyn avgjør om hjemmekontor er mulig. 

Kommunen har jobbet med arealeffektivisering for å sikre økt arealeffektivitet gjennom økt bruk av kontorfellesskap. Dette kan også medføre noe mer bruk av hjemmekontor.
FrP 30Side 83. Det står "Det viser seg at prosessen I IKT-området er underbudsjettert". De fleste ville beskrevet det som at man bruker mer penger enn det man har. Hvorfor ble ikke kommunestyrets vedtak om IT for nye folkevalgte fulgt. Nye folkevalgte ble "prakket på" nye iPader på tross av at vedtaket sier "eget utstyr". Politikk, stab og fellestjenester

Årsaken til at IKT-området er underbudsjettert svares ut under spm fra Høyre (H7). Oppsummert er det altså blant annet økt krav til sikkerhet. Når det gjelder om vedtaket knyttet til datautstyr for folkevalgte er det siste vedtaket fra behandling av Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og økonomiske rettigheter, Ås kommune, Akershus §15 Datautstyr 
 

Kommunen dekker enten bruk av de folkevalgtes private utstyr, eller stiller til disposisjon nødvendig utstyr. Dette gjelder medlemmer i Kommunestyre, Hovedutvalg, Partssammensatt utvalg og Kontrollutvalg. For medlemmer i rådene gjør kommunestyret nærmere vedtak.

H 1Hva er kostnaden ved å opprettholde støtte til studenter som melder flytting til kommunen, og hva er inntekten?Økonomi

Studentene får et engangstilskudd  på 4000 kr + 1000 kr i billetter til kulturhuset. ved å melde flytting til Ås kommune, til sammen 5000 kr per student. 

I 2023 var det ca.  500 studenter som fikk støtte. Det utgjør da en støtte på 2 5 000 000 kr.  I økonomisk analyse for Bergen kommune er det anslått en inntekt på 16 666 kr per student år 1 og deretter 1 677 kr påfølgende år. Netto nåverdi er da positiv da utbetalt støtte er lavere en forventet kt inntekt. 
 

I tillegg kommer eventuell skatteinntekt fra studenter og veksttilskudd.  Det er usikkert hvor mye studenter betaler i skatt, men vi vet at mange har ekstrajobber.  I tillegg vil studenter som  er ferdig med studiet og gått over til jobb som oftest skatte første året til Ås kommune dersom de under studiet meldte flytting til Ås. 

Ås kommune vil få veksttilskudd fra og med i 2024. Veksttilskuddet tildeles kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,4 prosent eller mer. Veksttilskuddet tildeles som et fast beløp på 67 331 kroner per nye innbygger ut over vekstgrensen. 

Netto effekten av nye studenter som melder flytting og studenter som flytter ut av kommunen vil avgjøre hvor mye studentene bidrar til veksttilskuddet. Hvis dette f. eks er 100 studenter bidrar dette til 6,7 mill. kr i veksttilskudd.  Dersom vi nå kutter ut studentstøtten vil man måtte påregne en netto utflytting av studenter, da flere studenter melder utflytting  enn de som melder tilflytting. Da vil også kommunen miste veksttilskud.  

I handlingsprogrammet er det budsjettert med veksttilskudd på 923 000 kr i 2024, 12 700 000 kr i 2025 og 4 441 000 kr i 2026.

H 2Blir merkostnaden ved reduksjon i makspris for barnehage og gratis 3. barn kompensert i sin helhet over statsbudsjettet i rammetilskuddet eller andre tilskudd?Økonomi

For reduksjon i makspris vil regjeringen kompensere kommunene for inntektsbortfallet med at rammetilskuddet økes med 1 560 mill. kr for 2024. Økningen er fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage og inngår dermed som en del av innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen. 

I statsbudsjettet 2023 ble det vedtatt gratis barnehageplass for 3. barn i familien, med virkning fra august 2023. For å kompensere kommunens inntektsbortfall for 2023 ble rammetilskuddet økt med 20 mill. kr i 2023, og fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage og med helårseffekt fra 2024. Med andre ord vil ikke disse ordningene kompenseres 1:1, og nettoeffekten er ikke et nullsumspill.

H 3Påvirker reduksjon av makspris for barnehage og gratis 3. barn i barnehage støtten til private barnehager? BarnehageDette blir kompensert de private barnehagene
H 4Hvor stor blir reduksjonen i inntekt på eiendomsskatt på bolig ved å heve bunnfradrag på eiendomsskatt på bolig med 100 000,- og med 200 000,-?ØkonomiReduksjon i inntekt på eiendomsskatt:
Heve bunnfradraget med 100 000: Ca 1 600 000 kr mindre skatteinntekter
Heve bunnfradraget med 200 000: Ca 3 200 000 kr mindre skatteinntekter

For skatteyter reduseres skatten med 200 kr per 100 000 kr bunnfradraget økes.  Dette forutsetter en skattesats på 2 promille.
H 5Hva er besparelsen i leiekostnader for kommunen dersom man beholder modulskolen (dog flyttet) og tar i bruk Kroer skole?EiendomEtablering av modulskolen på ny lokasjon vil være dyrere enn å fortsette leie i sentrum og bruke Kroer som ekstra kapasitet. Det kommer en egen sak på dette temaet. 
H 6Det er satt av 7,5 mill i 2024 og 5 mill i 2025 i investeringer til økt IKT-sikkerhet. Kan dette gjøres over 4 år i stedet for 2?ØkonomiNei, dette må tas over to år, da dette må på plass for at kommunen skal komme inn i ordinær drift hos IKOMM. Frem til dette er på plass vil vi være på interimsavtale. 
H 7Drift på økt IKT sikkerhet er økt med 2 mill per i perioden, er dette driftskostnader som resultat av investeringene på 12,5 mill?Økonomi

Nei, dette skyldes at IKOMM har større krav  til IKT sikkerhet enn det vi tidligere har hatt budsjettmidler til å dekke. Kostnadene ville imidlertid kommet uavhengig av om vi hadde fortsatt med egen IKT avdeling eller fortsatt med drift av IKT i Stor follo IKT.  

Dette skyldes at organisasjonen blir stadig mer digitalisert og mer avhengig av IKT systemer. Samtidig øker IKT kriminalitet både i volum og kompleksitet. Kombinasjonen av økt trusselnivå og økt avhengighet av IKT systemer medfører behov for økte midler til IKT sikkerhet. 

H 8Hvor stor er gevinsten ved å gå flytte IT drift fra StorFollo IKT til IKOMM?ØkonomiDet er ikke noen direkte økonomisk gevinst av å flytte til IKOMM da kostnadene på kort sikt går opp. Men det ligger en gevinst i i form av økt kompetanse innen  IKT drift og sikkerhet. En stabil og robust  IKT drift vil gi bedre forutsetninger for at ansatte i tjenestene  kan levere gode og sikre tjenester til innbyggerne i tråd med krav til personvern og innenfor et forsvarlig sikkerhetsnivå.   Kostnadsveksten som kommer i 2024 ville kommet uavhengig  av om vi hadde fortsatt med SFIKT eller gått over til IKOMM.

Kommunedirektøren signerte i juli 2023 avtale med IKOMM AS på fullmakt fra kommunestyret. Ås kommune ble med det deleier i en større og mer robust IKT organisasjon.  Avtalen trådde i kraft 1. august. IKT-driftsoppgaver vil gradvis overføres fra StorFollo IKT til IKOMM, og  det er signert en egen avtale for en interimsperiode frem til full overgang.

Det har gjennom 2022-23 vist seg at IKT-området er underbudsjettert, både innen drift av SFIKT, kjøp av andre IKT tjenester fra andre leverandører og knyttet til etterslep på nettverket i kommunale bygg.  Dette skyldes en kombinasjon av at SFIKT har vært underbudsjettert i forhold til økte krav til levering av tjenester, særlig høy prisvekst innen IKT tjenester de senere årene og økt behov for spesialkompetanse for å ivareta krav til sikkerhet og drift av nye systemer. Dette ble det delvis justert for i   budsjettreguleringer for 1. tertialrapport.  Økte priser fra leverandører og økte sikkerhetskrav medfører fortsatt behov for å justere budsjettene. 
H 9Hva er reell differanse i kostnader for en hjemmeboende med store behov for hjemmebesøk og den samme med fast plass på sykehjem når man tar andelen av pensjon inndratt (da som inntekt for kommunen) i betraktning?Helse og mestring

Beregning av differansen mellom kostnader til en hjemmeboende innbygger i forhold til en på institusjon, er avhengig av en rekke forhold som bestemmer kostnadsnivået. Faktorer som påvirker kostnadene per plass til sykehjem er blant annet; Pleiefaktor (årsverk per plass), lønnskostnad per årsverk, stordriftsfordeler og smådriftsulemper, nivået på direkte faglige støttetjenester m.v. 
Når det gjelder hjemmetjenesten vil det også være en rekke faktorer som påvirker kostnadene per utførte vedtakstime*; hvor stor andel av tilgjengelige timer som brukes direkte sammen med bruker, hvor mange ganger hjemmetjenesten er innom basen per dag og rapporterer m.m., kjørelogistikk (avstander mellom brukerne i kommunen), lengden på besøkene og antall besøk, lønnskostnad per årsverk. 

Kostra-tall viser at en institusjonsplass i Ås kommune kostet 1,3 mill. kroner i 2022. Dette tallet er lavere enn tidligere år grunnet rapporteringstekniske utfordringer med antall plasser til SSB i 2022. Tallet vil antagelig bli høyere i 2023. Institusjonsplassene i perioden 2019 til 2021 i Ås viser en kostnad på mellom 1,5 til 1,6 mill. kroner.  En bruker av hjemmetjenester som får bistand 35,5 timer i uken gir en tilsvarende kostnad på 738 000 per år. Tallene er vanskelig sammenlignbare da det er svært ulike kostnadselementer som påvirkes av om en innbygger er på institusjon eller er hjemmeboende. Kostnadene bør også ses i sammenheng med kvalitet på tjenestene.


(*Vedtakstimer er de samlede timene en mottaker av hjemmetjenesten har vedtak på i løpet av en gitt periode. Det kan være store forskjeller på vedtatte timer og faktisk utførte timer.

H 10I følge Framsikt er det budsjettert med 4,1 MNOK til Kroer skole og SFO i 2024. Hvorfor er det budsjettert med midler i skolebudsjettet til dette?SkoleResterende budsjettmidler etter nedleggelse av Kroer skole følger elevene som overføres til Rustad skole. Restmidler tas derfor ikke ut av skolerammen, og overføres til Rustad skole under prosessen med detaljbudsjettering av skolene. 
H 11For budsjettet 2023 ble det lagt inn ekstraordinær strømkostnad på 18,5 MNOK. Kjøp av varer og tjenester er forventet å øke med ytterligere 60 MNOK. Det betyr i praksis en økning i kjøp av varer og tjenester på 78 MNOK. Hva ligger bak denne enorme kostnadsveksten? Her ønsker vi en fremstilling på et større detaljnivå enn hva som ligger i Framsikt. Herunder på konto pr tjenesteområde for vedtatt budsjett 2023 og økonomiplan 2024-27.ØkonomiSe egen fane: H-11 Kjøp av varer og tjenester
H 12Lønnsveksten er beregnet til 4,9% i 2024. Det legges opp til 8% vekst på lønn. Hva utløser høyere lønnsvekst enn beregnet og hvilke stillinger faller til? Regner med at smellen på pensjon føres, som den skal, på sosiale utgifter. Hvis ikke, så blir spørsmålet heller: Hvorfor øker sosiale utgifter med 19%?Økonomi

Lønnsveksten er særlig stor i Helse og mestring. Dette skyldes innføring av kalenderplan og budsjettallokering av helligdasgstillegg, 2 nye ESTU-stillinger (dagtilbud for personer med nedsatt funksjonsevne og etterskoletilbud for ungdom), budsjettallokering av pott til FACT-stilling (Flexible Assertive Community Treatment, oppsøkende og helhetlige tjenester til mennesker med psykiske lidelser), og 0,5 årsverk rådgiver helse og mestring (foreslått styrkingstiltak ). 

De øvrige tilleggene, utenom helligdasgstillegg, har økt betydelig. Noen av virksomhetene har i forbindelse med nyansettelser betydelige lønnsglidninger, samt at tidligere vedtattet tilak har blitt effekutert med nyansettelser. Derunder blant annet tilsynsvakt Ås-hallen og ny næringsrådgiver. Omdisponering av midler forekommer også, f.eks. budsjettmidler til kjøp fra andre kommuner disponeres nå til lønnsmidler av nyansatt. 

H 13Hva ligger i posten "overføringsutgifter"? Fint med en oppstilling på konto pr tjenesteområde for vedtatt budsjett 2023 og økonomiplan 2024-27.ØkonomiSe egen fane H-12 Overføringsutgifter
H 14Hvor mye går til ikke lovpålagte tjenester? Fint med oversikt pr tjenesteområde. 

Hvilke tjenester som er ikke lovpålagte er gjenstand for vurderinger og tolkninger. Det er en rekke lovverk som pålegger kommunen å tilrettelegge for virksomhet og gjennomføre oppgaver uten at vi kan kalle tjenesten lovpålagt. Fjerner man tjenesten vil det få konsekvenser for oppgavene som kan være lovpålagte. 

Disse konsekvensene må vurderes som grunnlag for endringer i tjenestene.  Kommunedirektøren foreslår derfor at disse spørsmålene blir vurdert som del av kommunedirektørens forslag om å foreta en analyse av ressursbruk som identifiserer kommunens effektiviseringspotensial på ulike tjenesteområder, j fr kommunedirektørens innstilling til handlingsprogram og økonomiplan pkt 9.

H 15Hva blir den faktiske/endelige kostnaden ved å avslutte modulskolen?EiendomEn engangskostnad på 8 mill kr i 2024 og en årlig besparelse på leie og FDV på 8 mill pr år fra 2025. Leie i Moerveien 10 og 12 på 6,7 mill kr må legges inn i budsjett igjen fra 2025, dersom det ikke velges å etablere moduler på en annen lokasjon. Avklaring av midlertidige og varige løsninger for tjenestene i Moerveien 10 og 12 vil utredes og legges frem i en egen politisk sak 1. kvartal 2024. 
H 16Hva er utkjøpsprisen på modulskolen etter 8 år?EiendomKommunen har ikke opsjon på utkjøp av modulene. Leverandøren har gitt et uforpliktende bud på 15 mill kr ved utkjøp i august 2025 (ikke styregodkjent). Utkjøp for å flytte modulene anses å være brudd på anskaffelsesregelverket. 
H 17Hva blir kostnaden ved å flytte modulskolen til Bjørnebekk?EiendomCa 15 mill kr for kjøp i 2025 og ca 30-40 mill kr for demontering, flytting og etablering. 
H 18Kostnader til bosetting og integrering av 170 nye flyktninger gir en kostnad på 41 MNOK. Skulle ikke dette dekkes av tilskudd? Hvis dette dreier seg om kjøp av boliger, skulle det ikke da tilhørt investeringsbudsjettet?ØkonomiDet er satt av 41 mill. kr til driftskostnader knyttet til bosetting og integrering av flyktninger. Dette dekkes av integreringstilskud som er ført på egen inntektskonto.  Budsjettet på 41 mil. kr gjelder ikke kjøp av bolig. Kjøp av flyktningeboliger føres på investering. 
H 19Det er bosatt 97 flyktninger så langt. Integreringstilskudd er budsjettert med 89 mill. kr i 2024. Anslaget er basert på at det realiseres 120 bosettinger i 2023, av en vedtatt bosetting på 170. Spørsmål. Vil kommunen klare å bosette resten av flyktningene innen utgangen til 2023? Vi har vedtatt at når kommunen har bosatt 100 personer, gjøres det en evaluering av arbeidet. Når kan man forvente denne evalueringen?NAVInnen utgangen av november har Ås kommune bosatt 133 flyktninger, og anslår at vi kommer til å bosette ca. 150. Foreløpig er evalueringen foretatt løpende pr. måned med alle tjenester som berøres tilstede. Det blir også skrevet en evaluering i politisk sak om bosetting av flyktninger for 2024.
H 20Tabellen på side 80 viser antall årsverk i Ås kommune fordelt på virksomhetsområder. Barneverntjenesten skal nå ligge under helse og mestring, hvor mange årsverk utgjør det pr 2023 og 2024?Barn, unge og familierBarnevernet er ikke administrativt og organisatorisk flyttet til Helse og mestring, men politiske saker er flyttet fra HOK til HHS. Barnevernet har 27 årsverk i 2023 og det er lagt inn 27 årsverk i HP 2024-2027
NIP 1Er det gjort noen konsekvensutredninger (både klimagassutslipp og økonomisk) for kravet om at alle nye lette kjøretøy innen 2025, og minst 50% av nye tyngre kjøretøy innen 2030, er "nullutslippskjøretøy"?AlleInnkjøp av alle lette kommunale kjøretøy skal være nullutslippkjøretøy og disse dekker det samme behovet som bensin/diesel. For innkjøp av tyngre kjøretøy nås målet forutsatt at kommunedirektørens investeringsbudsjett blir vedtatt. 
NIP 2Hvor mye vil kommunen spare på å installere automatisk lys-/varmeregulering i alle kommunale bygg (som slår seg av automatisk på kvelder/i helger)?Eiendom

Kommunen har sentral styring av varme og ventilasjon i de fleste bygg og har kommet langt med innjustering av bruks- og temperaturkurver som gir lavest mulig energiforbruk samtidig som inneklima er ivaretatt. På nye bygg er det i tillegg automatikk på lys. 

Kommunen har lavt strømforbruk på de fleste bygg i forhold til sammenlignbare bygg/kommuner. Automatisk lysstyring har liten effekt på strømforbruket, da den største driveren er ventilasjon og varme som allerede er automatisk styrt. 

Det er vurdert at holdningsskapende arbeid om lysslukking gir bedre besparelse enn automatikk på lys. I budsjett 2023 ble det avsatt midler til å etablere solceller. Effekten av dette er innarbeidet i budsjettet. 

NIP 3Det sies at Ås kommune engasjerer mange ledere og mellomledere, har vi noe prosentmessig tall på dette i forhold til kommuner det er naturlig å sammenligne oss med?Politikk, stab og fellestjenesterLederere som leder andre ledere inngår i kostra funksjon 120 administrasjon og styring. Her inngår ledelse, stab og støttetjenester og adminisrasjonslokaler.  Det finnes ikke spesifisert informasjon på hvor stor andelen av kostra funksjon 120 som er knyttet til ledelse.
NIP 4Eksisterer det et lavterskeltilbud  for ungdom med rusproblemer,  eksempelvis samtaletimer på ettermiddager dersom man ser bort ifra helsesøster på skole? Hva ville det koste å opprette f.eks. en stilling med en helsearbeider eller samtaleterapeut som kan ta imot og veilede ungdommer anonymt? Barn unge og familier

De forebyggende arenaene på ettermiddag og kveldstid for ungdom med rusutfordringer er Helsestasjonen for ungdom og studenter og ungdomshusene Midtgard og Rudolf. Her kan ungdom selv oppsøke fagpersoner for å bli viderehenvist i hjelpesystemter eller få kortvarig hjelp for de problemer de har, også rus. 

For å styrke det forebyggende tilbudet til ungdom som ruser seg kan det være en løsning å ansatte miljøterapeuter som er tilstede i ungdomsmiljøet og opparbeider seg en kunnskap om ungdomsmiljøet, hvem som er i risiko og motivere for endring. 

For å ivareta kontinuitet i tilgjengelighet og kvaliteten på tilbudet, samt og ansattes trygghet, bør det opprettes to stillinger, totaltkostnaden vil være kr 2 millioner.

NIP 5Hvilket budsjett opererer barnevernet med totalt til bruk på barn under 18 år?Barn unge og familierBarneverntjenesten bruker ca 96% av sitt budsjett på barn under 18 år. Viser også til spørsmål om antall årsverk som er 27.
NI  6Finnes det en mulighet for å gi skattefritak til uføretrygdede politiske representanter, slik at de ikke blir straffet med større fratrekk i trygdeytelsene enn kompensasjonen de mottar for å være politisk aktive?Politikk, stab og fellestjenesterDet er ikke direkte mulig å gi skattefritak fra kommunens side. Det må eventuelt kompenseres i den egne lokale forskriften som regulerer godgjøring for folkevalgte.
NIP 7Hvilke kostnader har kommunen på direkte og indirekte integreringstiltak? Hvilken effekt har disse hatt, og på lang sikt forventes de å ha?NAV

Med direkte og indirekte integreringstiltak forstår vi all oppfølging kommunen gir fra flyktningene bosettes og i de fem årene kommunen mottar integreringstilskudd for dem.

Dette er et samarbeid på tvers mellom tjenestene i Ås kommune, som. feks. flyktningtjenesten i NAV, læringssenteret, helse, skole og barnehage. Kostnadene ligger implisitt i mange ulike tjenester og tiltak. Et uttrekk fra regnskapet pr. nov. 23 gir en indikasjon på hva som er benyttet til forskjellige integreringstiltak og -tjenester. Summen pr. nå er på kr. 28,8 mill.

Integreringstilskuddet som vi beregner for 2024, ved mottak av 150 flyktninger, anslås til å være 32,7 mill. Ås kommune har, jevnt over de siste årene, hatt god effekt av disse tiltakene da vi f.eks. har hatt høyere overgang til arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram enn landsgjennomsnittet.

PS 1Hvor mange har søkt om ettergivelse i 2022 og 2023, hvor mange har fått innvilget dette og hva utgjør dette i kronebeløp?Politikk, stab og fellestjenesterAntall søkere 2023: 3 søkere, der 3 fikk innvilget. Fritakene utgjør totalt kr 16 291
Antall søkere 2022: 4 søkere, der 1 fikk avslag og 3 fikk innvilget. Fritakene utgjør totalt kr 11 452
PS 2Hvor mange husholdninger fyller søkekriteriene for ettergivelse ift årsinntekt/leieinntekter?Politikk, stab og fellestjenesterDette har vi ikke informasjon om da vi ikke har tilgang til innbyggernes årsinntekt/leieinntekter med mindre de søker om ettergivelse. I søknaden må søkeren legge ved fjorårets skatteoppgjør. 
PS 3Hvordan gjøres mulighetene for å søke om ettergivelse kjent for husholdningene?Politikk, stab og fellestjenester

På kommunens hjemmeside under – eiendomsskatt ligger link til følgende «Søknad om ettergivelse etter § 28 i eiendomsskatteloven». 

I eiendomsskatteseddelen som blir skrevet ut og sendt til innbyggerne i starten av skatteåret ligger det også link som fører dem direkte til eiendomsskattesiden.

For 2024 vil vi skrive i eiendomsskattesedelen at det vil kunne søkes om fritak og/eller ettergivelse av eiendomsskatt og henvise til kommunens hjemmeside for nærmer informason.  

https://www.as.kommune.no/cppage.6353097.html#p635309712

PS 4Hvilken virkning ville en økning av bunnfradrag til 2 mill ha for budsjettet?Politikk, stab og fellestjenesterMed et bunnfradrag på 1 million er skatteinntektene på bolig og fritid per i dag ca. kr 40 150 000. Med et bunnfradrag på 2 millioner vil skatteinntektene på bolig og fritid være på ca 23 800 000. Det utgjør en reduksjon av skatteinntekter på ca kr 16 350 000. 
PS 5Hvilken virkning vil en kombinasjon av en økning i bunnfradraget til 2 mill og en økning av skattesatsen til 3 promille ha for budsjettet?Politikk, stab og fellestjenesterDenne kombinasjonen vil gi skatteinntekter på ca 35 800 000, det vil si en reduksjon
 på ca 4 350 000 fra dagens situasjon. 
Rødt 1Hva koster det å innføre fritidskort? Barn unge og familier

Det vises til politisk sak behandlet 26.10.2022, arkivsak-dok. 21/03366-8: Å etablere Aktivitetskort/fritidskort vil medføre kostnader som det ikke er økonomiske rammer til å dekke uten at det går ut over det øvrige tjenestetilbudet. 

Kostnaden vil variere med hva som er den definerte målgruppen (alder, inntektsnivå), i hvilket omfang man skal få dekket utgifter til fritidsaktiviteter, tekniske løsninger som ivaretar personvern, er innholdsmessig oppdatert mm, samt kontakt med lag og foreninger, fornøyelser og kulturaktiviteter og utgifter til å kjøpe tjenester fra disse. 
 

Kommunen har i 2023 testet ut "fritidskasse", hvor frivillige lag og foreninger og foreldrene selv på enkelt vis kan få dekket barn og ungdommers utgifter til kontingenter, årsavgifter og utstyr i forbindelse med fritidsaktiviteter når familier trenger hjelp til dette.  

Rammen på kr 150 000 ble brukt opp i perioden mai - oktober 2023, flere fikk ikke dekket sin søknad, fordi pengene ble brukt opp. Dette gir et innblikk i behovet som finnes i kommunen pr nå. 

Rødt 2Hva vil inntektene bli med 3% eiendomsskatt og 2 millioner i bunnfradrag?Politikk, stab og fellestjenesterDenne kombinasjonen vil gi skatteinntekter på ca 35 800 000, det vil si en reduksjon
 på ca 4 350 000 fra dagens situasjon. 
Rødt 3Hvor mye har sosialhjelpsutbetalingene i Ås økt? Har de holdt tritt med prisstigningen i samfunnet? Hvor mye betaler Ås ut per mottaker i forhold til kommunene rundt?NAV

I 2022 utbetalte Ås kr. 30 458 545,- i sosialhjelp ( tall fra statistisk sentralbyrå).  I år har vi utbetalt nesten dette beløpet innen utgangen av september (kr. 29 675 200,-, tall fra fagsystem). 

Tallene inkluderer støtte gitt til flyktninger som bosettes i kommunen.  Sosialhjelputbetalingene i Ås øker, og spesielt husleieprisene har økt mye de siste årene.

Vi opplever nå økt pågang i forhold til for eksempel gjeldsrådgivning og nye søkere om økonomisk stønad. Ås utbetale i gjennomsnitt kr. 12 237,- per mottaker per måned i 2022. Til sammenlikning utbetalte Vestby kr. 11 867 per mottaker, og Frogn 12 292,- per mottaker (tall fra Statistisk Sentralbyrå). 

Rødt 4Kan man bruke fondsmidler til å nedbetale lån slik at renteomkostingene blir lavere, eller er det noe man taper på? Politikk, stab og fellestjenester

Det ligger allerede inne bruk av ubundet investeringsfond til finansieirng av investeringer med 20 mill. kr per år.  Det kan også brukes av disposisjonsfond, men det er ikke anbefalt, da det vil føre til at fondet blir for lavt.

 Fondet er en viktig buffer for å møte uforutsette behov og perioder med presset økonomi for kommunen.  I 2023 og 2024 brukes det av disposisjonsfondet for å dekke budsjettert underskudd. 

Rødt 5Hvor mye har Ås i disposisjonsfond? Politikk, stab og fellestjenester

Etter årsoppgjøret for 2022 var disposisjonsfondet på 283,7 mill. kr, inkludert rentebufferfond. Ventet bruk av fond i 2023, jf. 2. tertial, er på 25 mill. kr.

 I 2024 er det budsjettert med en ytterligere bruk av disposisjonsfond på ca 19 mill. kr, henholdsvis 5 mill. kr fra rentebufferfond og 14 mill. kr knyttet til ekstraordinære pensjonskostnader. 

Rødt 6Hvor mye bruker Ås kommune på vikartjenester? AlleÅs kommune vil bruke om lag 10 mill. kroner på vikartjenester inneværende år. Utgiftene gjelder alle virksomhetene i hele kommunen. Beløpet inkluderer både bruk av egne kommunale vikarer ved sykdom og kjøp av vikarer fra byrå der det har vært utfordringer med å rekruttere vikarer innenfor egne rekker.
Rødt 7Har Ås premiefond? Kan man forlenge nedbetalingstiden? Politikk, stab og fellestjenesterDersom det menes akkumulert premieavvik, er svaret at Ås kommune dekker årets premieavvik påfølgende år.   Kommunestyret har vedtatt dette prinsippet i egen sak.  Det er mulig å endre prinsipp og dekke premieavviket over 7 år. Kommunedirektøren vil ikke anbefale dette, da dette bidrar til at kommunen opparbeider seg kt pensjonsgjeld.  

Premiefond er et fond  som forvaltes av pensjonsselskapene og kan kun brukes til å dekke kommunens pensjonsutgifter.  Saldo på premiefond var  129 mill .kr i per 31.12.2022, jf årsregnskapet 2022, note 3 Pensjon.
Rødt 8Blir skatteinngangen underbudsjettert? Politikk, stab og fellestjenesterNei, foreløpig prognose for 2023 viser at skatteinngangen blir lavere enn budsjettert.  Tidligere har det vært ekstraordinær skatteinngang, men det kan ikke forventes at dette er normalen fremover.
SV 1Vi ligger jevnt over høyere enn andre sammenlignbare kommuner i Kostra - hva skyldes dette?Politikk, stab og fellestjenester

Ås kommune ligger over på Kostra innen administrasjon og styring  i tabellen under område Politikk, tab og fellestjenester. 

Tabellen er presentert uten å justere for utgiftsbehov. Justeres det for utgiftsbehov vil tabellen vise mindre forskjeller. Da ligger Ås på 5 584 kr per innbygger, landet utenom Oslo på 5675 kr og kostra gruppen på 5045. 

Med endret organisering   fra 1.1.2023 har kommunen få et ledernivå mindre . Da  kan det forventes at kostnadene går noe ned. Dette vil komme frem av kostra tallene for 2023 som kommer våren  2024.

SV 2Politisk sekretariat – hvordan skal kommunedirektøren håndtere situasjonen med underbemanning i politisk sekretariat?Politikk, stab og fellestjenester

Det har vært en krevende høst med fravær og sykdom. Det har også vært store oppgaver med valg og nye folkevalgte. Det er rekruttert ny medarbeider som begynner 1. desember. 

Det arbeides med å gå gjennom arbeidsoppgavene til sekretariatet for å se om noen oppgaver kan omfordeles. Det arbeides med å lette arbeidsprosesser som også skal frigjøre tid.

SV 3Kontroll på IKT-utgifter framover - hvordan sikrer vi kommunal kontroll på dette?Politikk, stab og fellestjenesterEtter overgang til IKOMM jobbes det nå for å kartlegge og  utbedre IKT nettverket. Det skal også etableres plan for rullering og utskifting av kommunale pc er og Ipader. I dialog med IKOMM jobbes det med å få en oversikt over de budsjettmessige konsekvensene av dette.  IKT sikkerhet vil være et område som vil få økte kostnader fremover  som følge    av økt IKT kriminalitet. Kommunedirektøren vil legge opp til en egen gjennomgang av IKT sikkerhet i Formanskapet   hvor også IKOMM vil delta.

Ås kommune har i juli 2023 signert avtale med IKOMM AS. Ås kommune blir med dette medeier i  en  større og mer robust   IKT organisasjon.  Avtalen trer i kraft 1. august. IKT-driftsoppgaver vil gradvis overføres fra StorFollo IKT til IIKOMM, og  det er signert en egn avtale for en interimsperiode frem til full overgang til   IKOMM.

Det viser seg i prosessen at IKT-området er underbudsjettert, både innen drift av SFIKT, kjøp av andre IKT tjenester fra andre leverandører og knyttet til etterslep på nettverket i kommunale bygg. Dette skyldes en kombinasjon av at SFIKT har vært underbudsjettert i forhold til økte krav til levering av tjenester, særlig høy prisvekst innen IKT tjenester de senere årene og økt behov for spesialkompetanse for å ivareta krav til sikkerhet og drift av nye systemer. Dette er det delvis justert for i  budsjettreguleringer for 1. tertialrapport.  Økte priser fra leverandører og økte sikkerhetskrav medfører fortsatt behov for å justere budsjettene. 
SV 4Hvor mange barn står uten barnehageplass pr nå – og hvordan møter vi utfordringen i 2024?Barnehage Det er 71 barn på ventelisten per 13.11.23 uten plass og som ønsker tilbud fra august 2023 til og med mai 2024. Noen av søkerne bor i andre kommuner og er kun aktuelle til private barnehager i Ås som har vedtektsfestet en opptakskrets utover Ås kommune. Noen av disse vil også bare ønske plass frem til de får tilbud i egen kommune.
SV 5Hvor mange ansatte med fagkompetanse mangler i barnehager i Ås for god grunnbemanning jmfr bemanningsnormen?Barnehage Pr. 15.12.2022 var det 9,80 pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet. Dette utgjør 7,9 % av alle pedagogiske ledere i kommunen. I 2021 var tallet 2,82%.
SV 6Utsettelse av bygging av barnehage (Dyster Eldor) – hvordan planlegger kommunedirektøren å håndtere dette?Eiendom

Kommunedirektøren ser at befolkningsveksten kan bli lavere enn det som lå til grunn for Barnehagebehovsplanen. Det er derfor foreslått å flytte ferdigstillelse til 2028, men at planlegging opprettholdes med mulighet for ferdigstillelse i 2027 dersom befolkningsveksten tilsier det. 

Kommunedirektøren legger fram ny Barnehagebehovsplan i 2025 og tar da på nytt stilling til tidslinjen for framdrift. 

SV 7Tallene for spesialundervisning er lave i Ås jmfr Kostra – hvordan følges dette opp? Er det behov for å styrke dette?Skole

KOSTRA-tall viser at andel elever med vedtak om spesialunderving for Ås kommune var på 4,7% for skoleåret 2022-23. Dette er et resultat av målrettet arbeid over år i skolene i Ås i samarbeid med Ås PPT.

 Elever med sammensatte og langvarige utfordringer vil alltid ha krav på, og rett til, spesialpedagogisk hjelp, det er dermed ikke denne gruppen elever som har hatt fokus i dette arbeidet. Arbeidet har satt søkelys på å identifisere elever som strever på et så tidlig tidspunkt som mulig, med mål om å sette inn tidlig og målrettede tiltak for å avhjelpe vanskene. 

Ved å gi elevene bedre tilpasset opplæring på et tidlig tidspunkt, kan flere elever få et forsvarlig opplæringstilbud, og dermed reduseres behovet for spesialundervisning.  

SV 8Skolemateriell (bøker) – Hvordan er behovet for undervisningsmateriell dekket opp?Skole

I Ås-skolen brukes både digitale og analoge læremidler. Det ble innført ny læreplan i 2020, dette medfører behov for nye og oppdaterte læremidler. Samtidig som det ikke finnes et kontrollorgan for å kvalitetsikre læremidlene. 

I Ås-skolen har vi hatt fokus på at vurdering av kvalitet skal gjøres av de som har best kompetanse på dette; lærerne. Hver skole har en plan for innkjøp av analoge læremidler, dette må tas gjennom ordinær ramme og vil derfor måtte strekke seg over tid. 

SV 9Flat ramme for 2024-2027 - Hvordan vil veksten være for barn og unge, og hvordan vil dette påvirke andre deler av ramma - lønninger - driftsmidler - etc?SkoleDemografikostnader utover i perioden ligger på en sentral post under rammeområde sentrale inntekter og utgifter.
SV 10Hvor mange barn står på venteliste for oppfølging av psykolog og PPT, og hvor lenge før de får tilbud? Behovet for økning av psykologtjenesten for barn og unge?Barn, unge og familier

PPT: Pr. 15.11.2023 er det 13 saker på venteliste, man jobber mot en snarlig oppstart i disse sakene. Pr 15.05.2023 var antall saker på vent 52, så de omorganiseringene som har vært iverksatt har ønsket effekt. 

Psykologen til barn og unge i kommunen er lagt til Barne- og ungdomsteamet (BUT). Forrige psykolog sa opp sin stilling våren 2023, siden da har det ikke vært ansatt psykolog grunnet rekrutteringsutfordringer. 

De øvrige ansatte i BUT ivaretar de fleste henvendelsene og for å imøtegå økningen i antall henvendelser har man dreid driften fra individuelle samtaler til grupper der det er hensiktsmessig. Samtidig erfares det at BUT mangler nødvendig kompetanse til å imøtekomme de henvisningene fra BUP på barn og unge med alvorlig psykiske diagnoser. 

Pr nå står det til enhver tid 8 - 10 barn og ungdom på venteliste.

SV 11Barnevernet skåret ned med 10 % i 2019, samtidig som flere tjenester ble overført til kommunene - vi ligger veldig lavt i Kostra - hvilke konsekvenser har dette, og hvordan sikrer vi fullverdig tjeneste innen barnevern?Barn, unge og familier

I 2019 gjennomførte barneverntjenesten store organisatoriske endringer. Man faset ut innleide konsulenter og bygge opp en bemanning som bestod av faste kommunale ansatte, samt etablerte et eget tiltaksteam i barneverntjenesten som bestod av kommune ansatte og faset ut kjøp av barnevernstiltak fra private aktører. Disse organisatoriske grepene gav innsparing på ca 8 millioner kr. 

Samtidig iverksatte man på oppvekstfeltet i kommunen tiltak for å øke kommunes tidlige og tverrfaglige innsats for barn, unge og familier med bl.a samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Dette for å imøtekomme den politiske bestillingen om tidlig og helhetlig innsats, samt for å imøtekomme den varslede Barnevernsreformen. 

Barnevernsreformen trådte i kraft i 2022. Den førte til at barneverntjenesten fikk et økt ansvar for porteføljen av hjelpetiltak til familien og at tiltak barneverntjenesten kjøper fra det statlige barnevernet som beredskapshjem, spesialiserte fosterhjem og institusjonsplasser, ble mer kostbare. I tillegg fikk ansatte i barneverntjenesten et kompetansekrav om mastergrad. 

Barneverntjenesten er en veldrevet virksomhet, som i utgangspunktet har en tilstrekkelig bemanning og som leverer tjenester av høy kvalitet. Dagens rammer tar delvis høyde for det nye kostnadsnivået på tiltak barneverntjenesten kjøper fra det statlige barnevernet. Dagens rammer ivaretar ikke ressursutfordringer knyttet til at deler av ansattgruppa i barneverntjenesten er i gang med deltidsstudier for å oppnå mastergrad, noe som tilsvarer behovet for en vikar (kr. 800 000 pr år) for hver tredje ansatt som er igang med et mastergradsløp. 

Viser også til statusrapporter på feltet.

SV 12Tall for skolevegring i grunnskolene, hva vet vi om dette - hvilke tiltak settes inn?Barn, unge og familier

Hver enkelt skole har oversikt over antall barn som har lav tilstedeværelse på skolen. Det finnes en veileder som beskriver hvordan og hva skole og hjelpetjenestene skal bistå med, denne veileder for bekymringsfult fravær er under revidering. Revideringen skal ferdigstilles i desember 2023. 

Når barn har et lavt nærvær får barnet og familiene tilbud om hjelp. Tiltak settes inn på flere nivå, dette beskrives nærmere i planen. I skolens ressursteam vurderes det om PPT og skolehelsesykepleier skal kobles på. Ved ytterligere uro kan f.eks Barne-og ungdomsteamet og BUP bistå. Å løfte saken til Tverrfaglig ressursteam, hvor foreldre kan møte alle hjelpeinstansene i kommunen kan også være et viktig tiltak.

SV 13Hva ligger i Tidligere vedtatte vedtak? - kutt på 5140'NAVI HP 2023 ble det lagt inn økte utgifter til bosetting av flyktninger med en gradvis nedtrapping utover i perioden. Nedtrappingen ses i sammenheng med andelen av budsjettert integreringstilskudd utover i planperioden. Integreringstilskuddet ligger på en sentral pott under rammeområde sentrale inntekter og utgifter. Videre er det også lagt inn en opptrapping av å redusere sosialstønadsbudsjettet. 
SV 14Det er ikke tatt inn konsekvensjustering for befolkningsvekst- har vi noen prognoser for denne sektoren?NAVDemografikostnader utover i perioden ligger på en sentral pott under rammeområde sentrale inntekter og utgifter.
SV 15Nedgang i lønnsbudsjett - hvorfor?NAVAndel av lønnsutgifter knyttet til bosetting av flyktninger fra Ukraina med gradvis nedstrappingseffekt utover i perioden. Se også punkt. 62 over.
SV 16Overføringsutgifter - hva er det?NAVOverføringsutgifter består blant annet av utgifter til sosialhjelp, IKS-er (krise- og incestsenteret), utgifter til mva osv.
SV 17Mangler statistikk for ergo og fysioterapitilbud - hva er status for dette?Helse og mestring

Ås kommune har de siste årene prioritert å øke alle driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter - i 2024 har alle 100 % tilskudd, disse gjør en viktig jobb for innbyggerne i Ås. 

En av hjemmel er psykomotorisk fysioterapi og her er det svært stor pågang og hun har en ventetid på ca 1 år. De kommunalt ansatte ergoterapeutene til voksne har i dag ca 3 mnd ventetid. De kommunalt ansatte fysioterapeutene har ca 2 ukers ventetid pr.d.d. 

Det kommunale tilbudet til barn og unge består av 315 % fysioterapi og 200 % ergoterapi, som til sammen ivaretar 53 barn med habiliterings- og rehabiliteringsbehov. Det er pr nå lav ventetid for barn og unge på disse tjenestene.

SV 18Strategi for økt boligmasse for personer med spesielle behov?Eiendom

Kommunedirektøren arbeider med skisseprosjekt for nybygg av inntil åtte enheter for unge voksne i Solfallsveien 27b. Skisseprosjektet er antatt ferdig våren 2024, men etterfølgende politisk behandling. Planlagt ferdigstillelse høsten 2026. 

Det har vært gjort en kartlegging av behovet og dette prosjektet imøtekommer behovet i første omgang. Videre jobbes det med tiltak og strategier som er vedtatt i boligpolitisk plan. 

SV 19Gjengs leie er nå vesentlig høyere enn i det private leiemarkedet. Dette er ikke god sosial boligpolitikk. Hvordan beregnes gjengs leie? Hva gjøres for å øke bostøttenivået tilsvarende? leie?Eiendom

Hvis det menes at leienivået i kommunale boliger er høyere enn det private leiemarkedet, så stemmer ikke dette. Gjengs leie er definert som et gjennomsnitt av husleie som betales for lignende boliger på lignende leievilkår i samme område. Ved fastsettelse av gjengs leie benyttes en beregningsmodell utarbeidet for kommunen av en utleiemegler, der det bl.a. blir tatt hensyn til beliggenhet, størrelse, standard på boligen, mulige fasiliteter (garasje, p-plass, uteområde, balkong m.m.), og om noe er inkludert i husleien (f.eks. strøm, tv/internett, mv.). 

Husleie i kommunal bolig i Ås er ikke høyere enn privat leiemarked for lignende boliger i samme området. Det er regjeringen som fastsetter nivået på bostøtte. Økte satser  for bostøtte er i statsbudsjettet foreslått videreført i første kvartal 2024. 

SV 20Hva gjør kommunen for å øke antall kommunale boliger?EiendomKommunenstyret bevilget 40 mill kr til kjøp av kommunale boliger den 20.6.2023, sak 40/23. Det er pr november kjøpt to boliger. I tillegg fremskaffes boliger gjennom det private leiemarkedet via fremleieforhold og det jobbes med å vurdere nye tilvisningsavtaler. 
SV 21Vedlikehold - hvordan følges strategien for etterslep av vedlikehold opp?EiendomDet er behov for å oppdatere tidligere tilstandskartlegginger av kommunens eiendomsportefølje, prioritere og rapportere årlig status. Da det ikke er tilstrekkelig med vedlikeholdsbudsjett til å opprettholde standarden på eiendomsporteføljen, priorteres akutte tiltak ut fra en vurdering av risiko og konsekvens. 
SV 22Hvilke planer foreligger for videre bruk av bygningsmassen på Kroer skole?EiendomI første omgang er planen at Kroer skole blir vurdert for læringssenteret i en politisk sak som legges frem tidlig 2024. Deretter blir det satt i gang en utredning om fremtidig bruk i tråd med kommunestyrets vedtak 29.03.2023, sak 17/23. 
SV 23Samordne innbyggertorg og bibliotek - hvilke konsekvenser har det for bibliotekets behov for eget areal? Kostnader ved dette tiltaket?Kultur, samfunn og teknikk

Bibliotekets brukere har mangel på studieplasser, både stille (lesesal) og ute i lokalet, og på grupperom med moderne fasiliteter. 

Disse behovene kan være vanskelig forenlige med de behovene innbyggertorget har for samme typen lokaler, siden bibliotekbrukerne ofte benytter alle plasser i hele bibliotekets tilgjengelige tid (7-23 alle dager, hele året). Mangelen på en egnet scene som man slipper å rigge opp og ned mellom hver bruk kunne sannsynligvis vært kombinert med innbyggertorgets behov. 

Biblioteket er også opptatt av at biblioteket som et trygt sted å være både for voksne og barn ikke skal bli berørt av de oftere mer opphetede transaksjonene på innbyggertorget. En forprosjektgruppe så i 2022 på muligheten til ny inngang på kulturhuset og med dette ha et hus som rommer både kulturtilbud, kino, innbyggertorg og bibliotek. Dette arbeidet ble ikke ferdigstilt, men vil tas med inn i en grundig utredning i form av et mulighetsstudie for kulturhuset. 

SV 24Status for implementering av gå- og sykkelstrategien? Dette er viktig for implementering av klimatiltak. Hvilke poster i budsjettet omfatter dette?kultur, samfunn og teknikkTiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 ivaretar oppfølging av sykkel- og gåstrategien
SV 25Kinnsåsen – hva er disse oppgraderingene i budsjettet? Hvor akutt er dette for utleiemuligheter?kultur, samfunn og teknikkKinnsåsen er istandsatt slik at stedet kan leies ut. Utleie har startet og administreres av Kinnsåsens venner. Det er satt av midler for oppgradering i budsjett. Evt tiltak gjøres i samarbeid med venneforening.
SV 26Hvor i prosessen er utlysning av næringsrådgiver?kultur, samfunn og teknikkNæringsrådgiver er ansatt og starter 2.01.24.
SV 27Vei - hvorfor høyere driftsutgifter pr km vei i Ås sammenlignet med sammenlignbare kommuner i Kostra (09)?Kultur, samfunn og teknikk

Ås har lavere driftsutgifter pr km vei enn våre nabokommuner.  Kostragruppe 09 sier ikke noe om geografisk tilhøringhet,  veisystem etc men forholder seg  til kommunens størrelse i antall innbyggere. 

Innenfor 332 samferdsel finner kommunedirektøren  det mest fornuftig å sammenligne seg med nærliggende kommuner med relativt lik utstrekning og veisystem. Kommunens årlige netto driftsutgifter per km vei har i de siste tre år vært ca kr 210 000 mot kr 268 000 i snitt i våre tre nabokommuner. 

Nivået på vedlikeholdet er lavere enn anbefalt nivå (Norsk Komunal Forening) og medfører et økt etterslep og dermend redusert levetid på kommunens veisystem.

SV 28Sosial prising av Kulturskolen for familier med ekstra behov - hvordan ligger vi an?Kultur, samfunn og teknikk

Familier med samlet forsørgerinntekt på under kr 450.000 i året får 50% avslag i prisen på ett kulturskoletilbud pr. barn. For å få redusert pris må man søke, og søknaden må dokumenteres med ligningspapirer. 

Per i dag er 15 familier hvorav 23 elever omfattet av denne ordningen. Det er i størst grad aleneforsørgere som faller innenfor rammen og utgjør de 15 familiene. 

SV 29Handicapvennlig kommune er vedtatt - poster i budsjettet for å oppfylle dette?Kultur, samfunn og teknikk

Kommunedirektøren har ikke registrert at det er fattet vedtak om handicapvennlig kommune. Kommunedirektøren antar derfor spørsmålet knytter seg til universell utforming og støtte til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Det er ikke øremerkede midler i budsjettet til universell utforming. Tiltak prioriteres innenfor investeringsprosjekter og driftsbudsjett til Virksomhet Eiendom avhengig av omfang på tiltaket. Innenfor husbankens låne- og tilskuddsordninger bevilges midler til å tilpasse private boliger etter søknad. 

V 1Betaler de kommunale barnehagene i Ås internhusleie eller driftsutgifter tilknyttet eiendom, og hensyntas dette i fastsettelse av støttegrunnlaget som beregner støtte til private barnehager?EiendomDette styres av kostrafunksjon. Alle kostnader som føres på barnehagelokaler, funksjon 221 tas med i beregningsgrunnlaget. Kostnader på funksjon føres uavhengig av kostnadssted i regnskapet. Så interfakturering er ikke relevant for regnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for beregning av tilskudd til private barnehager. Det er ikke internfakturering av driftutgifter tilknyttet eiendom i Ås kommune. Utgiftene regnskapsføres på eiendom og inngår i beregningsgrunnlaget for støtte til private. 
V 2Hvor bor barna? - Kommunedirektøren bes gi en oversikt over hvor i kommunen barn i aldersgruppen 0 år er bosatt. Vi ber også om bekreftelse på om Barnehagebehovsplan 2023-25 gir reelle tall for året 2023 eller ikke?Barnehage

Barna bor spredt i hele kommunen. Befolkingstallene som presenteres i barnehagebehovsplanen er utarbeidet av kommunens plan og analysesystem og bygger på bolig og befolkningsstatestikk fra folkeregisteret og statistisk sentralbyrå. 

Befolkningsfremskrivningene er beheftet med usikkerhet. Det er ikke mulig å forutse utbyggingstakst eksakt, ei heller effekten av realiserte boliger med tanke innflyttingsrater.

Befolkningsfremskrivningene revideres årlig og gir kommunen en god pekepinn på hvor fremtidig vekst vil skje, men aldri med helt sikkerhet.

V 3Barnehageansatte: Kan dere oppgi hvor mange ansatte som har behov for kompetanseheving og hva antatt årseffekt av dette vil være?BarnehageAlle ansatte i barnehagene skal gis mulighet til å utvikle sin kompetanse. Barnehageeier initierer kompetansetiltak rettet mot alle barnehager i kommunen. Kompetansetiltakene er beskrevet i kompetanseplan for barnehager i Ås og Strategisk plan for tverrfaglig kompetanseheving. I tilegg prioriteres etter og videreutdanning for alle ansatte ivirksomhet barnehage 
V 4Hvilke kostnader (årseffekt) er knyttet til å gjennomføre et løpende/supplementerende opptak til barnehage med opptak hver 3. månedBarnehageViser til kommunestyret vedtak 25.10.23; Der det bes om en sak for å utrede fortkøpende barnehageopptak. Saken kommer til politisk behandling så raskt som mulig
V 5Ås kommunes satser for små barn ligger på 246 479, mens nasjonale satser ligger på 287 480. Satser for store barn ligger på 122 392 for Ås kommune og 145 539 nasjonalt per år. Det er bra at Ås kommune driver effektivt. Men når vi samtidig får vite at det er utfordringer i barnehagesektoren, så lurer vi på om hvilket nivå kommunedirektør mener er et riktig nivå for å balansere mellom kvalitet og effektivitet i drift.BarnehageKommunedirektøren påser at barnehagene drives i samsvar med barnehageloven og rammeplanen som setter krav og rammer for barnehagetilbudet og kvaliteten i barnehagene. Det  økonomiske handlingsrommet i kommunen er knapt, og det må gjøres harde prioriteringer innenfor de rammene kommunen har til rådighet.
V 6Hva vil årseffekten være av å opprettholde nivået på helsestasjon for ungdom og studenter om dagens modell og omfoang fortsetter, gitt at de andre partene bidrar med lik andel som i 2022Barn, unge og familierDersom de tre partene SiÅs, NMBU og Ås kommune bidrar med samme nivå som avtalen av juli 2023 vil Helsestasjonen for ungdom og studenter redusere sin bemanning med 1,2 stillinger, jf at de nasjonale tilskuddsmidlene reduseres. 
V 7Hvilke eiendommer disponerer kommunen? - Det bes om en totaloversikt over eiendommer og bygningsmasse Ås kommune eier og leier.EiendomSe egen arkfane. 
V 8Hvorfor øker lønnsutgiftene i adm. (Politikk, stab og fellestjenester) med ca 10 % fra 2023 til 2024?Politikk, stab og fellestjenester

Hovedårsaken er at det i HP 2023-2026  ble vedtatt en innsparing knyttet til administrativ gjennomgang på 5,5 mill. kr i 2023. 

Dette tiltaket ble i sin helhet lagt sentralt på Politikk, stab og fellestjenester. De konkrete stillingene som er spart inn har ligget på andre virksomehtsområder. Altså vil innsparingen føre til reduserte lønnskostnader i de aktuelle virksomhetene og samtidig vil det tidligere vedtatte innsparingstiltaket som ligger på Politikk, stab og fellestjenester nulles ut. 

I tillegg har det vært en høy turover i Politikk, stab og fellestjenester. Med dagens marked har kommunen måtte tilby konkurransedyktig lønn for å rekruttere inn riktig kompetanse.   

V 9Oppfølgning av vedtak - underforbruk/overforbruk og status. Vi ønsker svar på om kommunen har praksis for eller mulighet til å innføre prosjektnummer eller liknende for å kunne ettergå kostnader innvilget i budsjett eller gitt midler til konkrete vedtak.Politikk, stab og fellestjenesterAlle øremerkede midler føres på prosjetnummer. Ubrukte midler i   regnskapsår 1 overføres til fond og disponeres påfølgende år.  I enkelte tilfeller opprettes det også prosjektnummer for prosjekter som ikke er finansiert av øremerkede midler. Men disse midlene kan ikke overføres mellom år. Det må da forelige et nytt vedtak i i kommunestyret. 
V-10Osloveien - Dersom kommunen klarer å redusere ÅDT vesentlig gjennom ulike enkle tiltak - hva vil oppgraderingsbehovet da kunne reduseres til? Er det akutte (isåfall konkretiser) oppgraderingsbehov?kultur, samfunn og teknikkÅDT er målt til i underkant av 1000 kjt/døgn sør for Brønnerudveien i september 2023. Tungbilandel er på 3,4%. Uavhengig av dette har veien behov for oppgraderinger for å ivareta ønsket standard. Uten tiltak vil veiens oppbygging bli ytterligeere forringet og levetiden forkortes. Risiko for ulykker vil øke.  Aktuelle tiltak kan være fartshumper, innstramming til ett kjørefelt, veigrøfter, forsterket banket etc.
V-11Hva vil årseffekt være om 1-1 nettbrett for 1.-4. i Åsskolen fjernes?SkoleDriftsutgifter på ipad ligger årlig på ca  1 000 kr i årlig i leasing, lisenser og drift per Ipad.  Totalt blir dette en innsparing på ca 1 mill. kr. I tillegg er det  kostnader på digitale skolefaglige apper, men det vil måtte omdisponeres til skolemateriell. 
Formannskapet 16.11Er det riktig at kommunen skal investere i "hurtigladere", jf investeringsprosjekt  "Hurtigladepunkt for Elbil"Kultur, samfunn og teknikkDette er investeringer til både tjenestebiler og offentlig lading. Ladestasjoner med effekt opp til 7,2kW, avhengig av tilgjengelig strøm. Dette er det man vil definere som normallading.
Formannskapet 16.11Kveldroveien/Myråsdalen - tas det hensyn til kommunestyrets vedtak i  sak 70/23 Oppgradering Myråsdalen/ Kveldroveien, 20-09-2023Kultur, samfunn og teknikk

Kommunestyret vedtok følgende: 20.09.2023:
Saken sendes tilbake. Det undersøkes om veien er dimensjonert til å tåle dagens bruk. Det vurderes om veien bør oppgraderes til å tåle større belastning, og som potensielt kan utløse bidrag fra brukerne av veien.

Kommunalteknikk legger til grunn følgende vedtak (70/23 i kommunestyret.

Møtebehandling i Kommunestyret 20.09.2023: Zara Berg (H) fremmet følgende alternative forslag: Saken sendes tilbake. Det undersøkes om veien er dimensjonert til å tåle dagens bruk. Det vurderes om veien bør oppgraderes til å tåle større belastning, og som potensielt kan utløse bidrag fra brukerne av veien. Votering: Hs tilbakesendelsesforslag ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak 20.09.2023: Saken sendes tilbake. Det undersøkes om veien er dimensjonert til å tåle dagens bruk. Det vurderes om veien bør oppgraderes til å tåle større belastning, og som potensielt kan utløse bidrag fra brukerne av veien

Kommunalteknikk jobber med saken og har utført undersøkelser av veiens beskaffenhet. Forslag til løsning planlegges å legges frem til politisk behandling i løpet av våren 2024.

Kommunedirektøren vil komme tilbake med en egen sak med oppflging av dettte vedtaket.

Formannskapet 16.11Formannskapet etterlyste en oversikt over enhetenes driftsbudsjeter. Kultur, samfunn og teknikkDet følger en oversikt over alle enhetenes budseter fordelt på kontogrupper i egen fane.  Det bemerkes at enhetenes  budsettene ikke er endelig detaljbudsettert. Dette jobber enhetene med  frem til  ut året.